Veure-ho sempre en Català

Com estalviar energia en oficines i comerços

A les ciutats, el sector serveis és responsable del 30-40% del consum energètic i del 25-35% de les emissions directes i indirectes. Aquest sector agrupa edificis amb usos molt variats: oficines, centres comercials, petits comerços, hospitals, poliesportius, hotels, cafeteries, centres educatius, etc.

Imatge d'una oficina

A les ciutats, el sector serveis és responsable del 30-40% del consum energètic i del 25-35% de les emissions directes i indirectes. Aquest sector agrupa edificis amb usos molt variats: oficines, centres comercials, petits comerços, hospitals, poliesportius, hotels, cafeteries, centres educatius, etc.

Malgrat la gran varietat d’usos dels edificis destinats al sector terciari, oficines i comerços concentren el 65% del consum d’energia. Al seu torn, els consums més alts en aquests edificis els provoquen la climatització (40-60%) i la il·luminació (20-45%), de manera similar al que passa en el sector residencial. Per això, els objectius d’eficiència energètica en el sector serveis han d’anar enfocats a reduir el consum i l’emissió d’aquestes dues partides.

Actuacions prioritàries en el sector serveis

L’informe Ciudades energéticamente sostenibles: la transición energética urbana a 2030 , elaborat per Deloitte, identifica una sèrie de mesures prioritàries que cal implementar en el sector terciari, tenint en compte els principals usos de l’energia en serveis esmentats prèviament.

Segons aquest estudi, l’actuació més urgent seria la substitució d’equips de climatització per la bomba de calor, una opció molt més competitiva en grans superfícies i que pot suposar un estalvi de fins al 30%.

La il·luminació és un altre dels consums amb més potencial de reducció. En aquest aspecte, el canvi d’equips d’il·luminació a sistemes LED permetria un estalvi unitari del 70-80% del consum, mentre que els sistemes de control intel·ligent de la il·luminació produeixen una reducció del 15 al 30%.

Així mateix, l’ autoconsum en el sector serveis s’enfronta a menys barreres, ja que les cobertes de moltes instal·lacions (edificis comercials, oficines, pàrquings, poliesportius, etc.) solen ser prou grans i accessibles perquè s’aconsegueixi un estalvi substancial d’energia. Un edifici gran de serveis, per exemple, podria produir fins al 15-25% del seu consum elèctric mitjançant instal·lacions d’autoconsum.

De manera addicional, la rehabilitació d’edificis també assoliria una certa reducció de consum i d'emissions, encara que menys que en el sector residencial, ja que els edificis no són tan antics.

“Les actuacions més rellevants de sostenibilitat energètica en el sector serveis passen per la substitució d’equips de climatització per bomba de calor, la millora de la il·luminació i, en funció de l’edifici i de la ciutat, l’autoconsum.”
 

Els avantatges comparatius de l’eficiència energètica en el sector terciari

En el sector serveis, les actuacions de sostenibilitat energètica presenten, en termes generals, menys barreres per al seu desenvolupament que en el sector residencial:

 • Amb caràcter general, els edificis del sector serveis solen ser propietat o estar gestionats per una única empresa o propietari. Per això, les decisions d’inversió no requereixen posar d’acord un nombre elevat d’interessats, com és el cas de les comunitats de veïns en el sector residencial. Això facilita i agilita el procés d’implementació de les actuacions i mesures necessàries.
 •  Les decisions d’inversió es prenen atenent criteris de racionalitat econòmica, cosa que facilita la presa de decisions en actuacions que requereixin una inversió alta, però són rendibles a curt o a mitjà termini.
 • Els edificis d’aquest sector consumeixen més energia per unitat de superfície, de manera que els períodes de recuperació de la inversió són inferiors als d'altres infraestructures.
 • La renovació dels equips i dels edificis per motius d’estètica o de funcionalitat es produeix de manera més freqüent que en el sector residencial. Això suposa una oportunitat per introduir criteris de sostenibilitat energètica en aquestes renovacions.

 

Com es pot incrementar l’eficiència energètica en el sector serveis?

De manera similar al que passa en el sector residencial, l’eficiència energètica en el sector terciari passa per introduir criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica en l’edificació per millorar les condicions del parc d’infraestructures existent.

Algunes recomanacions per als ajuntaments i Administracions municipals passarien per:

 • ·Definir plans d’actuació en l'àmbit municipal que assegurin la reducció de consums, d’emissions i la qualitat de l’aire per complir els objectius.
 • Implantar com a objectiu que el 100% dels edificis tingui certificats energètics el 2030.
 •  Llançar campanyes de divulgació als propietaris dels edificis sobre les mesures considerades en els plans d’actuació d’edificis.
 • Establir un calendari per a la restricció de comercialització d’equips no eficients.
 •  Promoure que les rehabilitacions que es duguin a terme de manera natural als edificis incorporin criteris de sostenibilitat energètica.
 • Complementar el Codi Tècnic de l’Edificació per a edificis nous perquè estableixi límits restrictius de consum energètic, segons la zona climàtica.
 • Fomentar que s’adaptin les tarifes elèctriques actuals perquè siguin un senyal de preu eficient que no penalitzi l’adopció d’equips elèctrics davant altres de menys sostenibles.
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon