Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Quina documentació necessites per tramitar la teva instal·lació d'autoconsum elèctric?

Els tràmits i la documentació necessaris per sumar-te a l'autoconsum elèctric s'han simplificat força amb els últims canvis en la normativa.

T'expliquem tot el procediment per evitar despeses innecessàries i no patir problemes administratius que podrien derivar en retards en la seva posada en marxa.

 

Tipus d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Un dels factors que més influiran en la classe de documents que necessitem per a la tramitació dels sistemes d'autoconsum elèctric és la mida i el tipus d'instal·lació:

 • Instal·lacions domèstiques per a autoconsum particular, sense vessament d'excedents a la xarxa.
 • Instal·lacions domèstiques amb vessament d'excedent d'electricitat.
 • Sistemes d'autoconsum fotovoltaic compartit entre diversos consumidors.

La documentació i els tràmits necessaris per a l'autoconsum també dependran de la potència en kW que sigui capaç de generar la nostra instal·lació d'autoconsum. Per a potències menors als 10 kW, els tràmits es simplifiquen força: és el cas més habitual per a instal·lacions domèstiques i en el que ara ens centrarem.

 

Documentació per a instal·lacions d'autoconsum de menys de 10kW

Hi ha dues fases en la presentació dels documents: una fase prèvia a la instal·lació del sistema d'autoconsum i una altra fase posterior. A Endesa et mostrem els avantatges i els requisits de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic.

Documents previs a la instal·lació del sistema fotovoltaic:

Document
On sol·licitar-ho
Permís d'obra
Ajuntament
Autorització ambiental
Conselleria de la Comunitat Autònoma
Codi d'autoconsum* (CAU)
Companyia distribuïdora de llum

*En cas que la instal·lació estigui en sòl no urbanitzat, hauràs de demanar el permís d'accés i connexió. En aquest cas la distribuïdora et facilitarà el CAU en fer aquest tràmit.

Documentació necessària després de la instal·lació:

Documents
On sol·licitar-ho
Llicència d'activitat
Ajuntament
Certificat d'Instal·lació Elèctrica
Conselleria de la Comunitat Autònoma
Acord de repartiment (per a autoconsums compartits)
Vegeu l'annex V. Models de documentació de la Guia d'autoconsum de l'IDAE
Alta o modificació del contracte de subministrament i d'accés i connexió 
Companyia elèctrica comercialitzadora
Contracte de compensació d'excedents entre productor i consumidor associat

Des d'Endesa hem engegat un programa d'ajuda i assessorament per a aquells usuaris que estiguin interessats a invertir en una instal·lació d'autoconsum mitjançant plaques solars.

Nosaltres ens encarreguem de preparar tota la documentació i portar a terme tots els tràmits necessaris per instal·lar i posar en funcionament el teu sistema d'autoconsum elèctric.

Tràmits pas a pas per a la instal·lació d'autoconsum

Permís d'obra i autorització ambiental:

A l'hora de realitzar qualsevol instal·lació de plaques solars o sistemes d'autoconsum elèctric cal portar a terme els tràmits i presentar correctament aquesta documentació tant a l'Ajuntament com al govern autonòmic.

Les instal·lacions d'autoconsum hauran de demanar permís d'obres segons la normativa municipal vigent a l'emplaçament triat: la normativa municipal definirà si n'hi ha prou a realitzar una declaració responsable d'obra o una comunicació prèvia d'obra.

Les instal·lacions en autoconsum amb excedents i amb potència menor de 100 kW no haurien de requerir tràmits d'impacte ambiental ni d'utilitat pública, excepte en els casos en què l'emplaçament es trobi sota alguna figura de protecció.

 

Codi d'autoconsum (CAU):

El codi d'autoconsum servirà per identificar la instal·lació d'autoconsum, ja que relaciona tots els punts de consum i de generació associats a la instal·lació. És un codi numèric que identifica la instal·lació i el facilita la distribuïdora d'energia elèctrica, a tu o al teu representant (instal·lador, promotor de la instal·lació d'autoconsum).

Aquest número s'haurà d'aportar a l'administració autonòmica en el moment de legalitzar la instal·lació d'autoconsum.

 

Adaptació del contracte d'accés amb la companyia distribuïdora:

Finalment, quan rebis la nostra carta amb les dades proporcionades per la teva comunitat autònoma sobre la instal·lació d'autoconsum, en el termini de 10 dies hàbils hauràs de confirmar que són correctes i contractar el producte que millor s'adapti a les teves necessitats. Per la nostra banda, farem el tràmit amb la distribuïdora per modificar el teu contracte d'accés de manera que reflecteixi la modalitat d'autoconsum a la qual t'aculls i complir així la normativa vigent.

 

Certificat d'instal·lació elèctrica:

El certificat d'instal·lació elèctrica o CIE és un document que certifica la seguretat i el bon estat de la instal·lació d'autoconsum. Aquesta documentació és necessària per donar d'alta o modificar el contracte de subministrament elèctric per adaptar-lo a la modalitat d'autoconsum elèctric a la qual t'hagis acollit.

 

Característiques del certificat d'instal·lació elèctrica (CIE)

El CIE recull totes les característiques de la instal·lació elèctrica.

 • Número de registre i número d'expedient.
 • Dades del titular de la instal·lació: nom, DNI, domicili i codi postal.
 • Dades de la instal·lació: emplaçament, localitat, tipus d'instal·lació, ús al qual es destina i superfície en m2.
 • Les característiques generals de la instal·lació: protecció, alimentació, potència prevista o instal·lada, aïllament, tipus de subministrament i tensió.
 • I la verificació i inspecció de la instal·lació: nom del director d'obra, número de col·legiat, organisme de control autoritzat que ha fet la inspecció, instal·lador autoritzat i titular del certificat de qualificació Individual (CCI).

El CIE s'ha de presentar degudament signat pel titular del CCI i amb el segell de l'instal·lador autoritzat.

Contracte de compensació d'excedents

El subscriuen el productor i el consumidor associat adscrits a la modalitat d'autoconsum amb excedents acollida a compensació, per a l'establiment d'un mecanisme de compensació simplificada entre els dèficits dels seus consums i la totalitat dels excedents de les seves instal·lacions de generació associades. Això és essencial per portar a terme els tràmits d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.

El contracte de compensació d'excedents dels subjectes que realitzin autoconsum col·lectiu utilitzarà els criteris de repartiment. No caldrà presentar-lo en cas d'autoconsum col·lectiu sense excedents, n'hi haurà prou a presentar a la comercialitzadora un acord de repartiment.

 

Característiques del contracte de compensació d'excedents

Aquest document reuneix:

 • El productor d'energia elèctrica: nom de l'empresa i NIF.
 • El titular de la instal·lació de producció d'energia elèctrica de la modalitat amb excedents acollida a compensació (en endavant, el "productor"): número de CIL de la instal·lació de generació, adreça completa.
 • I el titular del contracte (en endavant, el "consumidor"): número de CUPS del contracte de subministrament i adreça completa.

Es caracteritza per mantenir l'acord entre les parts mitjançant unes clàusules, estipulades prèviament.

Haurà d'estar signat pel productor associat (que respondrà com a titular de la instal·lació) i el consumidor associat (el consumidor final del punt de subministrament).

 

Acord de repartiment

En cas que formis part d'un autoconsum col·lectiu, tots els consumidors participants que estiguin associats a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d'autoconsum i acordar el sistema de repartiment de l'energia que produeixi la instal·lació d'autoconsum. Tot això es reflectirà en dos documents:

 • Acord de repartiment: signat per tots els consumidors associats.
 • Fitxer de coeficients de repartiment: hi ha la possibilitat que el repartiment de la generació es faci segons uns coeficients que poden ser estàtics (fixos al llarg de l'any) o dinàmics (variables cada hora de l'any). Per a més informació sobre com presentar el fitxer, consulta l'Ordre TED 1247/2019.

Com a consumidor associat, hauràs de contactar amb l'empresa comercialitzadora i enviar els dos documents, a més del CIE de la instal·lació, perquè procedeixi a l'adaptació del contracte de subministrament.

Pots trobar un model d'aquest acord a la Guia d'autoconsum de l'IDAE.

 

Característiques d'un acord de repartiment

L'acord de repartiment d'energia d'autoconsum col·lectiu per a instal·lacions amb excedents acollides a compensació recull l'associació a la instal·lació d'autoconsum dels diferents consumidors.

Es caracteritza per:

 • Incloure el codi d'autoconsum (CAU) de la instal·lació.
 • El NIF, el CUPS i el coeficient de repartiment de cada consumidor associat (titular de cada subministrament).
 • El valor d'aquests coeficients es podrà determinar en funció de la potència a facturar de cadascun dels consumidors associats participants en l'acord, de l'aportació econòmica per a la instal·lació de generació o de qualsevol altre criteri, sempre que hi hagi un acord signat per tots els participants i sempre que la suma de tots els coeficients dels consumidors que hi participin sigui la unitat per a cada hora del període de facturació.
 • El NIF, el CIL i el coeficient del titular de la instal·lació de generació. Si hi ha diversos productors amb instal·lacions de generació associades a l'autoconsum, cal emplenar-ho per a cadascun.

El document haurà d'estar signat per tots els consumidors i productors associats.

 

Documentació i tràmits necessaris per a l'autoconsum per CC.AA.

Hi ha lleugeres diferències en la documentació requerida per sol·licitar l'autoconsum elèctric depenent de la comunitat autònoma a on ens trobem:

 

Documentació requerida per distribució en funció del territori

Comunitat Autònoma

Requisits d'instal·lació

Catalunya

Sense documentació en els autoconsums individuals.

Balears

CIE de generació i Justificant d'Inscripció en el Registre d'Autoconsum

Aragó, Canàries, Andalusia i Extremadura

CIE de generació segellat

Resta comunitats autònomes

CIE de generació

Visquis on visquis, gestionem tots els tràmits i la documentació per tu. Comença a gaudir de l'autoconsum elèctric millorant el medi ambient i estalviant en la factura.

He presentat la documentació a la meva Comunitat Autònoma; l'he de tornar a enviar a Endesa?

Sí, però hi ha una manera d'evitar aquest doble enviament i poder-te'n despreocupar. Si ens deixes a nosaltres els tràmits i confies en la nostra Solució Integral.

 

He rebut la documentació, i ara què faig?

Has de donar d'alta la teva instal·lació d'autoconsum. Per a això, lliura’ns la documentació necessària i contracta Solar Simply

Preguntes freqüents sobre els documents i tràmits d'autoconsum

Per instal·lar plaques solars a la teva llar hauràs de presentar certa documentació per obtenir els permisos necessaris. Hi ha dues fases: una prèvia i una altra posterior a la instal·lació:

Fase prèvia

 • Permís d'obra.
 • Autorització mediambiental.
 • Codi d'autoconsum.

Fase posterior

 • Llicència d'activitat.
 • Certificat d'instal·lació elèctrica.
 • Acord de repartiment.

A Endesa ens encarreguem d'aconseguir tota la documentació necessària i dur a terme els tràmits obligatoris per a la teva comoditat i tranquil·litat.

Per donar d'alta una instal·lació fotovoltaica, hauràs de contractar una tarifa d'autoconsum solar i enviar tota la documentació a la teva comercialitzadora de referència.

Contingut Relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.