Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Política de Protecció de Dades

 

A Endesa respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal establert en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El nostre compromís amb la privacitat és un dels nostres eixos prioritaris per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb què estiguem vinculats. Per aquesta raó ens guiem pels principis inclosos en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i ens comprometem a:

 • Tractar les dades de manera responsable, lleial i transparent.
 • Utilitzar les dades per a finalitats determinades, clares i legítimes.
 • Només emprar dades adequades, oportuns i limitats a cada finalitat.
 • Utilitzar les dades exactes i actualitzades.
 • Mantenir les dades només durant el temps necessari.
 • Garantir la integritat i confidencialitat de les dades.
 • Actuar amb responsabilitat proactiva.

Política de Protecció de Dades de clients d'Endesa Energía

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Resum

  Corresponsables

  Corresponsables

  Corresponsables

 • Endesa Energía, SA; Endesa X Servicios, SL, Endesa X Way, SL  (en endavant, «Endesa»).

  Quan els tractaments s'hagin de dur a terme per complir les condicions o els serveis particulars d'un producte contractat únicament amb alguna d'aquestes empreses, l'empresa en qüestió serà el responsable únic del tractament.

 • Finalitats i Base De Legitimació

  Finalitats i Base De Legitimació

  Finalitats i Base De Legitimació

  • Tractaments necessaris per a l'execució del contracte amb Endesa: (i) per a la gestió de la contractació del servei; (ii) per permetre la prestació del servei (la qual cosa inclou la facturació, la teva identificació quan contactes amb Endesa i l'enviament de comunicacions informatives), per a l'atenció de consultes i per a la gestió de la teva relació contractual a través de serveis web sempre que t'hi hagis donat d'alta.
  • Tractaments necessaris perquè Endesa pugui complir les seves obligacions legals: (i) per permetre l'intercanvi d'informació per part d'Endesa Energía amb l'empresa distribuïdora per a la prestació del servei i facturació; (ii) per a l'atenció de requeriments policials, judicials i fiscals; (iii) per a l'atenció de requeriments d'autoritats de supervisió i altres administracions públiques.
  • Tractaments basats en l'interès legítim prevalent d'Endesa: (i) per avaluar la solvència econòmica que pugui determinar l'admissió com a client o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, sempre amb total respecte envers la normativa aplicable; (ii) per a la realització d'enquestes de satisfacció; (iii) per dur a terme operacions de facturatge, per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient; (iv) per a la realització d'accions de recobrament en cas d'impagament; (v) per fer publicitat sobre serveis energètics similars als contractats o sobre ofertes energètiques paquetitzades d'Endesa* (la qual cosa implica la comunicació de dades entre Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way per integrar les seves bases de dades de clients).
  • Tractaments basats en el consentiment de l'interessat: (i) per a la prestació de serveis addicionals com l'enviament de la factura electrònica o per al tractament de la dada de localització per a l'ús de l'aplicació Juice Pass; (ii) per recopilar i tractar dades relacionades amb la teva navegació per Internet; (iii) per registrar-te o accedir a la teva àrea privada de client iniciant la sessió a través de xarxes socials; (iv) per a l'elaboració de perfils complexos, així com per a actuacions comercials com ara la tramesa de publicitat sobre productes i serveis prestats per terceres empreses, relacionades amb la llar, les assegurances, l'automoció, els serveis financers i el lleure, així com per cedir les dades a aquestes empreses, per enviar publicitat sobre productes i serveis d'Endesa quan hagis deixat de ser client.

   

  * Conjunt de productes o serveis, directament relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica, comercialitzats conjuntament per Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way sota la marca Endesa.

 • Destinataris

  Destinataris

  Destinataris

 • Endesa podrà comunicar les teves dades personals a les entitats següents: (i) a l'empresa distribuïdora amb la qual s'hagi de celebrar el contracte d'accés a les xarxes necessari per a la prestació del servei que has contractat amb Endesa; (ii) als sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament; (iii) a empreses col·laboradores relacionades amb els sectors de la llar, les assegurances, l'automoció, els serveis financers i el lleure, sempre que hi estiguem autoritzats mitjançant el teu consentiment; (iv) a entitats de crèdit amb les quals s'hagin signat contractes de facturatge; (v) a les forces i cossos de seguretat, el Ministeri Fiscal i els Jutjats i tribunals quan així ens ho requereixin conforme a la llei, i (vi) als organismes a la supervisió dels quals es troba sotmesa Endesa.

  Així mateix, és possible que intercanviem dades entre Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way per a la realització d'ofertes energètiques paquetitzades, així com per evitar la reiteració innecessària de les campanyes comercials.

  Finalment, facilitarem accés a les teves dades als proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament (és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin ubicats fora de l'espai econòmic europeu).

 • Drets

  Drets

  Drets

 • Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats descrites més amunt, es pot retirar en qualsevol moment.  Per exercir aquests drets, et pots dirigir a Endesa per correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es, o per correu postal a l'apartat 1128, 41080 - Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, aportant nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

 • Informació addicional

  Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa al desplegable POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

A Endesa ens comprometem a garantir l'ús de les dades personals dels nostres clients d'una manera transparent i segura, per la qual cosa volem que sàpigues que disposes del control de les dades en tot moment. Com a client d'Endesa, podràs decidir, sempre que la normativa vigent ens ho permeti, per a què tractem les teves dades personals i a qui se cedeixen, en quines condicions i per a quina finalitat.

Per fer-ho possible, i d'acord amb les millors pràctiques de govern corporatiu i compliment, dins dels nostres processos de revisió i millora constant, hem actualitzat la Política de protecció de dades, que substitueix l'anterior, amb la finalitat de renovar la teva confiança amb nosaltres i perquè estiguis al corrent de com recopilem, tractem i protegim les teves dades personals.

1) Qui pot tractar les teves dades?

2) Definicions

3) Quines dades personals tractem?

4) Per a què tractem les dades i sobre quina base jurídica?

5) Quant de temps conservarem les teves dades?

6) Tractem dades de menors?

7) Quines mesures de seguretat s'apliquen?

8) Quina informació compartim amb tercers?

9) Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?

10) Com puc contactar amb el delegat de protecció de dades d'Endesa?

11) Canvis en la Política de protecció de dades

 

1) Qui pot tractar les teves dades?

Les teves dades personals les podran tractar les empreses següents del Grup Endesa:

 • Endesa Energía, SA («Endesa Energía»), amb CIF A81948077 i domicili social a C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
 • Endesa X Servicios, SL («Endesa X»), amb CIF B01788041 i domicili social a C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
 • Endesa X Way, SL («Endesa X Way»), amb CIF B09732520 i domicili social a C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.

Aquestes empreses poden, en determinats supòsits que s'indicaran al llarg d'aquesta Política de protecció de dades, tractar les dades com a corresponsables del tractament. En aquest sentit, Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way han arribat a un acord de corresponsabilitat que reflecteix degudament les funcions i relacions respectives dels corresponsables del tractament en relació amb els interessats. Els aspectes essencials d'aquest acord són a la teva disposició; només cal que ho sol·licitis.

Tal com s'explica a continuació, per les particularitats pròpies de la prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics, la tarifa energètica i la prestació del servei de recàrrega elèctrica es prestaran de manera conjunta per part d'Endesa Energía i Endesa X Way, respectivament. De la mateixa manera, si el client contracta la tarifa Única d'Endesa en les seves diferents tipologies, s'hi poden incloure serveis prestats per part d'Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way.

Quan els tractaments s'hagin de dur a terme per complir les condicions o els serveis particulars d'un producte contractat únicament amb alguna d'aquestes empreses, l'empresa en qüestió serà el responsable únic del tractament.

 

2) Definicions

 • Client: persona física que manté una relació contractual amb Endesa.
 • Contracte: acord que regula els termes i condicions aplicables a la contractació de qualsevol producte o servei d'Endesa.
 • Corresponsables del tractament: dos o més responsables del tractament que determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament. En aquest sentit, Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way seran corresponsables del tractament en relació amb alguns dels tractaments que es recullen en aquesta Política de protecció de dades. En aquest cas, ho indicarem expressament.
 • CUPS: codi universal del punt de subministrament. És el codi alfanumèric que identifica de manera exclusiva un domicili per certificar el subministrament d'energia. Cada habitatge en té un per al subministrament d'electricitat i un altre per al subministrament de gas natural. És permanent i invariable; per tant, serà el mateix encara que es canviï de tarifa o de companyia comercialitzadora.
 • Empresa distribuïdora: és l'empresa encarregada de distribuir l'energia a casa teva. Al mercat elèctric espanyol, per disposició legal, els ciutadans no poden triar l'empresa distribuïdora, que està determinada per la zona de residència.
 • Encarregat del tractament: persona física o jurídica que tracta dades personals per compte del responsable o del corresponsable del tractament.
 • Endesa: Endesa Energía, SA; Endesa X Servicios, SL, i Endesa X Way, SL. Quan fem referència únicament a «Endesa», ens referim a totes tres empreses conjuntament.
 • Endesa Energía: Endesa Energía, SA, empresa dedicada a la comercialització d'energia elèctrica i gas natural.
 • Endesa X: Endesa X Servicios, SL, empresa dedicada a la comercialització de productes i serveis energètics de valor afegit complementaris als que presta Endesa Energía (com ara el manteniment i les reparacions elèctriques i de gas, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, etc.).
 • Endesa X Way: Endesa X Way, SL, empresa dedicada a l'activitat de recàrrega energètica per a vehicles elèctrics.
 • Grup Endesa: el Grup Endesa està format per la seva matriu Endesa, SA, totes les societats que en depenen i, a l'efecte d'aquesta política, també Endesa X Way, SL. Pots consultar la llista completa de societats del Grup Endesa aquí: https://www.endesa.com/ca/sobre-endesa/qui-som/societats.
 • Interessat: qualsevol persona física identificada o identificable.
 • LOPDGDD: Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Oferta energètica paquetitzada: conjunt de productes o serveis, directament relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica, comercialitzats conjuntament per Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way sota la marca Endesa. Per exemple, el subministrament de gas i el manteniment dels equips, o la contractació de la tarifa energètica i el servei de recàrrega elèctrica. 
 • Responsable del tractament: persona física o jurídica que, en solitari o juntament amb altres, determini les finalitats i els mitjans de tractament.
 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Usuari del web: usuari registrat en algun dels llocs web o aplicacions d'Endesa Energía, d'Endesa X o d'Endesa X Way. 

 

3) Quines dades personals tractem?

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o permet identificar una persona física, com ara el nom i cognoms, l'adreça electrònica i el CUPS.  Pot ser que algunes d'aquestes dades ens les hagis facilitat directament en formalitzar un contracte amb nosaltres, mentre que d'altres poden derivar de la relació que mantenim amb tu, com ara les relacionades amb el consum de llum o gas corresponent al punt de subministrament del qual ets titular.

Les dades que es poden tractar s'agrupen en les categories següents: 

 • Dades recollides en el registre com a client, en el contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, document nacional d'identitat (DNI), número d'identificació d'estranger (NIE), CUPS, telèfon, adreça electrònica, tarifa contractada i dades incloses en eines d'assessorament energètic, ubicació geogràfica.  
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: les relacionades amb l'atenció que hàgim pogut donar-te quan ho hagis sol·licitat o les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds de contractació que hagis fet, els resultats de les enquestes de satisfacció que hàgim pogut sol·licitar, les comunicacions comercials que hàgim fet, el consum històric del punt de subministrament del qual ets titular, el teu historial de facturació i les dades que es puguin recollir de les teves visites als nostres llocs web mitjançant l'ús de galetes. Pots consultar com tractem les dades a partir de galetes aquí.
 • Dades obtingudes de tercers: les obtingudes dels sistemes d'informació creditícia als quals es farà referència més endavant, així com les relacionades amb el teu consum, procedents de l'empresa distribuïdora, les obtingudes del cadastre, referides al domicili associat al punt de subministrament, i les dades sociodemogràfiques, obtingudes de Datacentric Solutions, SAU; Adsalsa Publicidad, SL; Beleader Internet Marketing, SL; Ibrands Medios Interactivos, SL; Rock Internet, SL, i Webpilots España, SL, que són necessàries per poder completar la informació requerida per elaborar el teu perfil, quan ens hi hagis autoritzat.

A Endesa només tractem les dades que són estrictament necessàries per a les finalitats concretes contingudes en aquesta Política de protecció de dades, i només durant el temps necessari, tal com s'indica en l'apartat 6, respectant sempre tots els principis i obligacions continguts tant en l'RGPD com en l'LOPDGDD.

En les preguntes següents es detalla per a què i com tractem les teves dades.

 

4) Per a quines finalitats tractem les teves dades i sobre quina base jurídica?

1. Tractaments necessaris per al desenvolupament adequat de la teva relació contractual amb ENDESA

1.1 Durant el procés de contractació

Quan sol·licitis la contractació d'un servei d'Endesa, l'entitat que presti aquest servei (Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way) tractarà les teves dades per poder gestionar la contractació. En cas que el servei que vulguis contractar impliqui la prestació conjunta de serveis per totes o algunes de les entitats esmentades, aquestes entitats tindran la condició de corresponsables del tractament.

El tractament es duu a terme sobre la base de legitimació de l'aplicació de les mesures precontractuals necessàries per a la celebració, si escau, del contracte i la seva execució.

1.2 Mentre mantinguis un contracte amb ENDESA

Durant la vigència del contracte amb Endesa i per al seu adequat desenvolupament, manteniment i gestió, portarem a terme els tractaments següents:

a) Gestió normal de la relació contractual: prestació del servei i facturació

Si has contractat un servei amb Endesa, tractarà les teves dades l'entitat amb la qual l'hagis contractat (Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way), per poder-te prestar el servei, incloent-hi, entre altres finalitats:

 • La facturació del servei.
 • La teva identificació quan contactis amb nosaltres.
 • L'enviament de comunicacions per mantenir-te al corrent de les qüestions que puguin afectar el servei.

En cas que el servei contractat impliqui la prestació conjunta de serveis per Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way, les entitats prestadores dels serveis contractats tindran la condició de corresponsables del tractament.

El tractament es duu a terme sobre la base de l'execució del contracte que tinguis subscrit amb Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way.

Per a aquestes finalitats, tractarem les dades següents: dades identificatives (com ara el nom, cognoms, document identificatiu, adreça postal i electrònica i número de telèfon), dades relacionades amb el subministrament elèctric (com ara el CUPS i la potència contractada), dades financeres (com ara el compte bancari en què es farà l'abonament dels rebuts) i les dades que es generin de la teva interacció amb nosaltres quan facis una consulta o formulis una reclamació.

La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades o el lliurament de dades inexactes o incompletes podrien comportar la impossibilitat de prestar els serveis contractats de manera adequada. En aquest sentit, et recordem que ets responsable de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar a Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way qualsevol modificació que s'hi produeixi.

b) Consulta en els diferents canals a la teva disposició

En cas que facis una consulta o petició a través d'un dels nostres canals d'atenció al client (inclosos els canals telefònics, presencials i les nostres webs i aplicacions), les teves dades les tractarà Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way en funció de l'entitat a la qual formulis la consulta o petició, per gestionar-la sobre la base de l'execució de la relació contractual.

En aquest cas, tractarem les dades que permetin identificar-te com a client i les relacionades amb l'objecte de la consulta que ens planteges.

c) Gestió de la teva relació contractual amb Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way a través de serveis web, sempre que ho sol·licitis donant-te d'alta al servei en qüestió

Sempre que t'hagis donat d'alta o registrat com a usuari als llocs web d'Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way a través de les seves aplicacions, les teves dades personals seran tractades per l'entitat titular del lloc web en el qual t'hagis donat d'alta o registrat, amb la finalitat de gestionar els serveis que prestem a través d'aquests webs i aplicacions. En aquest sentit, has de saber que si ens facilites la teva adreça electrònica, aquest mitjà es tractarà com a preferent a l'hora d'enviar-te qualsevol tipus de comunicació relativa a la relació contractual que tinguem amb tu.

La base d'aquest tractament és l'execució dels termes i condicions que regulen la utilització del lloc web. 

1.3 Tractaments que impliquen per part d'Endesa Energía la relació amb tercers necessaris per al desenvolupament adequat del contracte

a) Ús de les teves dades per celebrar el contracte d'ATR (accés a xarxes) amb la distribuïdora

Endesa Energía tractarà les teves dades personals per contractar en nom teu, amb l'empresa distribuïdora que correspongui al lloc on et prestem el servei, el contracte d'accés a les xarxes necessari per donar-te el subministrament, per a la qual cosa li facilitarem les dades necessàries per celebrar el contracte, que es troben recollides en el Sistema d'Informació de Punts de Subministrament regulat per la normativa elèctrica.

El tractament i la cessió de les dades es basen en el fet que són necessàries per a l'execució del contracte signat amb Endesa Energía.

b) Realització de les gestions necessàries per al subministrament

Així mateix, Endesa Energía tractarà les teves dades personals amb la finalitat de dur a terme les gestions i comunicacions amb l'empresa distribuïdora que siguin necessàries per garantir el subministrament d'energia sobre la base de l'execució del contracte que et vincula amb nosaltres (per exemple, atendre les reclamacions presentades davant l'empresa distribuïdora, que aquesta empresa trasllada a Endesa Energía perquè les gestioni).

2. Tractaments necessaris per al compliment per part d'Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way de les seves obligacions legals

a) Intercanvi d'informació per part d'Endesa Energía amb l'empresa distribuïdora per a la prestació del servei i facturació

De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable, Endesa Energía comunicarà a l'empresa distribuïdora i obtindrà d'aquesta empresa les dades personals necessàries per prestar-te adequadament el servei contractat, així com per a la facturació del servei. Les dades personals que s'obtindran de l'empresa distribuïdora per a aquestes finalitats inclouen les teves dades identificatives i la informació sobre el teu consum energètic en cada moment i es troben recollides en el Sistema d'Informació de Punts de Subministrament regulat per la normativa elèctrica.

b) Atenció a requeriments policials, judicials i fiscals

Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way podran estar obligades a atendre requeriments de les Forces i Cossos de Seguretat, els òrgans judicials i el Ministeri Fiscal, en compliment del que disposa l'article 7 de la Llei orgànica 7/2021, del 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

c) Atenció de requeriments d'autoritats de supervisió i altres administracions públiques

Tant Endesa Energía, Endesa X, com Endesa X Way estan legalment obligades a atendre requeriments de les autoritats de supervisió a les quals estan sotmeses, inclosa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'acord amb la normativa reguladora del sector energètic, de defensa de la competència i de la protecció de dades personals, respectivament.

Igualment, Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way estaran obligades al compliment de les obligacions que la llei els imposa, incloent-hi la cessió de les teves dades personals a determinades administracions públiques (per exemple, les autoritats tributàries).

En aquests supòsits, el tractament de les teves dades estarà basat en el compliment de les obligacions legals a les quals estan subjectes Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way.

3. Tractaments basats en l'interès legítim prevalent d'Endesa

Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way duran a terme diferents tractaments de dades personals basats en la consideració que hi ha un interès legítim seu, que no suposa cap perjudici per als teus drets ni interessos i que s'ajusta a les teves expectatives. Per garantir que això sigui així, hem fet la corresponent anàlisi de ponderació de la prevalença d'aquests interessos legítims i, quan la legislació ens ho exigeix, hem dut a terme una avaluació d'impacte en la protecció de dades personals, a fi d'evitar una situació de risc per als teus drets. Els aspectes essencials dels informes de ponderació i de les avaluacions d'impacte estan a la teva disposició. Els pots sol·licitar a l'adreça següent: dpo@endesa.es.

Et recordem que et pots oposar en qualsevol moment als tractaments identificats en aquest apartat, exercint el dret d'oposició amb els requisits i a través dels canals indicats en l'apartat 9 d'aquesta Política de protecció de dades.

3.1 Tractaments relacionats amb els sistemes d'informació creditícia

a) Consulta dels sistemes d'informació creditícia en el moment de sol·licitud de contractació i durant la vigència del contracte

Si sol·licites contractar un producte o servei d'Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way que pugui comportar el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, sempre sota l'estricte compliment de la normativa aplicable, podrem consultar, abans de la contractació i mentre mantinguis la relació amb nosaltres, el sistema d'informació creditícia BADEXCUG per tal de poder valorar la teva solvència econòmica en cada moment.

Quan la consulta es faci abans de la celebració del contracte, el resultat de la consulta es podria tenir en compte per determinar si la signatura del contracte és procedent.

El tractament de les dades obtingudes mitjançant la consulta d'aquests sistemes en el marc de la gestió de la teva sol·licitud es basa en l'interès legítim d'Endesa, habilitat per l'article 20 de l'LOPDGDD.

b) Comunicació als sistemes d'informació creditícia dels supòsits d'impagament de la factura

Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way podran comunicar les teves dades al sistema d'informació creditícia BADEXCUG esmentat en la lletra anterior en cas que no efectuïs dins del termini el pagament dels serveis que tinguis contractats amb alguna d'aquestes empreses. Les categories de dades que es comunicaran en aquests supòsits són: nom, cognoms, número de document nacional d'identitat, adreça del punt de subministrament, import i data d'impagament.

La comunicació d'aquestes dades a sistemes d'informació creditícia es fa sobre la base de l'interès legítim d'Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way d'incorporar informació a aquests sistemes per, d'aquesta manera, contribuir al compliment de la funció que exerceixen, és a dir, constituir una eina necessària per poder conèixer el risc que es pot derivar de l'incompliment per part dels interessats en cas que se'ls concedeixi una determinada operació dinerària, financera o de crèdit en línia amb el que disposa l'article 20 de l'LOPDGDD.

Els sistemes únicament conservaran informació referent als impagaments que s'hagin produït els darrers cinc anys. En tot cas, si procedeixes al pagament dels deutes pendents, Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way ho comunicaran al sistema perquè suprimeixi la dada.

3.2 Tractaments relacionats amb la millora per part d'Endesa dels seus productes i serveis

a) Realització d'enquestes de satisfacció

Quan ja siguis client, i per tal de millorar la qualitat dels serveis que et prestem, les teves dades es podran utilitzar per l'entitat amb la qual tinguis relació contractual (Endesa Energía, Endesa X, Endesa X Way, o alguna d'aquestes empreses), per fer enquestes sobre la qualitat del servei o l'índex de satisfacció amb l'atenció prestada, sobre la base del seu interès legítim a millorar els serveis.

3.3 Cessió de dades a empreses encarregades de facturatge

Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way podran tractar les teves dades personals amb la finalitat de dur a terme operacions de facturatge o factoring (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres), per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient. Aquestes cessions es duran a terme sobre la base de l'interès legítim d'Endesa de poder obtenir el finançament necessari per desenvolupar eficientment les seves activitats.

Aquests tractaments es faran d'acord amb les mesures de seguretat més estrictes i sobre la base de l'interès legítim d'Endesa de poder obtenir finançament per desenvolupar la seva activitat comercial. Per fer-ho, es comunicaran a aquestes entitats les teves dades identificatives (nom i cognoms, número de document nacional d'identitat) i dades economicofinanceres relacionades amb els drets de crèdit d'Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way com a conseqüència del teu contracte amb aquestes empreses.

3.4 Obtenció de dades addicionals per a accions de recobrament en cas d'impagament

En el supòsit que es produeixi un impagament per part teva, l'entitat amb la qual tinguis contractat el servei, és a dir, Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way, podrà tractar les teves dades per dur a terme les gestions necessàries encaminades al cobrament de la quantitat deguda. Per fer-ho, podrà acudir a terceres empreses, encarregades del tractament, que duran a terme les actuacions necessàries per al recobrament del deute i podran actualitzar la informació que ens hagis facilitat i obtenir les dades addicionals que puguin ser necessàries per a aquesta finalitat.

Aquest tractament es duu a terme sobre la base de l'interès legítim d'Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way de gestionar el deute contret i tramitar-ne el cobrament, així com en la seva obligació de mantenir actualitzada la informació referida a tu.

3.5 Actuacions comercials sobre serveis prestats per Endesa

a) Realització de publicitat sobre serveis energètics similars als contractats per part de la societat de la qual siguis client o sobre ofertes energètiques paquetitzades d'Endesa

En cas que siguis client d'Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way, l'entitat de la qual siguis client tractarà les teves dades perquè rebis publicitat sobre productes i serveis propis que siguin similars als que tens contractats, sobre la base del seu interès legítim a mantenir-te informat sobre els seus productes i serveis. Així mateix, Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way, sobre la base del seu interès legítim i com a corresponsables del tractament, tractaran les teves dades perquè rebis publicitat sobre ofertes energètiques paquetitzades d'Endesa afins amb el servei que ja tinguis contractat (per exemple, l'oferta conjunta consistent en el subministrament elèctric i el manteniment dels equips, o l'oferta de la tarifa energètica i el servei de recàrrega elèctrica).

Per a aquesta finalitat, Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way podran analitzar les teves dades personals per tal d'elaborar un perfil molt bàsic que permeti determinar si les accions comercials, sobre serveis energètics similars als contractats per part de la societat amb la qual tinguis relació contractual o sobre ofertes energètiques paquetitzades d'Endesa, s'ajusten a les teves necessitats i preferències de consum energètic. En aquest cas, quan l'acció comercial es refereixi a ofertes energètiques paquetitzades, les entitats que prestin els serveis oferts seran corresponsables d'aquest tractament.

Per elaborar aquest perfil únicament tindrem en compte un nombre molt limitat de les dades de què disposin Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way i que consistiran en el teu nom i cognoms, número de telèfon, adreça electrònica, adreça postal, número de document nacional d'identitat i, si escau, CUPS.

La base d'aquest tractament és l'interès legítim d'Endesa a informar-te i a facilitar-te l'accés a ofertes combinades que et permetin assolir un model energètic més sostenible, mitjançant l'oferta de serveis d'instal·lació d'equipament energètic, manteniment i reparació, automatització i mobilitat elèctrica, entre d'altres, així com per evitar que les campanyes i ofertes energètiques paquetitzades que et presentem, si escau, puguin resultar repetitives, innecessàries o molestes perquè no s'ajusten a les necessitats que puguis tenir.

b) Integració de les bases de dades de clients d'Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way per a la realització d'ofertes energètiques paquetitzades

Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way es comunicaran les dades dels seus respectius clients per a la realització posterior, en qualitat de corresponsables, d'ofertes energètiques paquetitzades per mitjans no electrònics, a fi d'evitar la reiteració innecessària de les campanyes comercials.

Aquestes comunicacions es faran exclusivament per a la finalitat descrita, sense que es produeixin en cap cas comunicacions de les teves dades entre aquestes tres societats per a altres finalitats. En concret, les categories de dades objecte d'aquesta comunicació són: nom i cognoms, producte contractat, número de telèfon, adreça electrònica, adreça postal, número de document nacional d'identitat i, si escau, CUPS.

4. Tractaments que Endesa únicament durà a terme en cas que ens prestis el teu consentiment

Endesa tractarà les teves dades personals per a les finalitats que s'enumeren a continuació únicament en cas que ens hagis donat expressament el teu consentiment. Et recordem que podràs revocar el consentiment prestat per a qualsevol d'aquestes finalitats sense que això afecti la licitud del tractament dut a terme abans de la revocació, d'acord amb el que t'indiquem en l'apartat 9 d'aquesta Política de protecció de dades.

No obstant això, en els supòsits en què el consentiment s'atorgui per a la prestació d'un servei (per exemple, comunicar-te la factura electrònica), la revocació implicarà la impossibilitat de continuar prestant-te el servei.

4.1 Prestació d'altres serveis addicionals

a) Enviament de la factura electrònica

En cas que t'hagis donat d'alta en el servei de factura electrònica d'Endesa, l'entitat amb la qual hagis subscrit el contracte tractarà la teva adreça electrònica per poder-te enviar la factura. Aquest tractament es basa en el consentiment que has atorgat en donar-te d'alta en el servei.

En cas que revoquis el consentiment, Endesa t'enviarà la informació referida a la facturació del servei a través de mitjans no electrònics.

b) Tractament de la dada de localització per a l'ús de l'aplicació Juice Pass

A través de l'ús de l'aplicació Juice Pass, i sempre que hi hagis prestat el teu consentiment d'acord amb la política de privacitat de l'aplicació, Endesa X Way tractarà informació sobre la teva ubicació geogràfica amb l'única finalitat d'oferir-te indicacions sobre el punt de recàrrega elèctrica de vehicles més proper a la teva ubicació. Pots activar o desactivar la funció d'ubicació en qualsevol moment mitjançant la configuració del teu dispositiu, de la manera següent:

iOS: activar o desactivar Localització. Configuració > Privacitat > Localització.

Android: Configuració > Ubicació o mitjançant Configuració ràpida, accessible fent lliscar el dit de dalt a baix a la pantalla del dispositiu.

4.2 Dades relatives a la teva navegació per Internet, un cop hagis consentit la utilització de galetes

Els llocs web d'Endesa, com molts altres portals d'Internet, utilitzen una tecnologia anomenada «galetes» per poder recopilar informació sobre les interaccions que hi puguis fer, sempre que, si escau, n'hagis autoritzat l'ús.

Si vols conèixer en detall com funciona aquesta tecnologia i la manera com en pots consentir o no la utilització, consulta l'apartat "Galetes a Endesa".

4.3 Inici de sessió social (social login) als llocs web o aplicacions d'Endesa

En determinades ocasions, als llocs web o aplicacions d'Endesa et donarem l'opció que et puguis registrar o accedir a la teva àrea privada de client iniciant la sessió a través de la xarxa social Facebook o amb el teu compte de Google o Apple ID. Per fer-ho caldrà que atorguis el teu consentiment de manera expressa perquè les teves dades personals identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica i contrasenya) que constin a Facebook, Google o Apple ID, en funció del mitjà que hagis triat, es comparteixin amb Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way (segons la societat que t'estaria facilitant l'accés a la teva àrea privada de client), perquè puguis accedir o registrar-te sense necessitat que hagis de crear un compte nou per a aquest lloc web.

4.4 Desenvolupament de perfils i actuacions comercials

a) Elaboració de perfils complexos

En el supòsit que ens hagis atorgat el consentiment marcant la casella establerta a l'efecte o bé expressant-lo per mitjans telefònics, Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way, tractaran les teves dades per elaborar un perfil més complex sobre les teves preferències i hàbits de consum, a fi de poder dur a terme les accions comercials a què es refereixen els apartats b) i c) següents, així com per presentar-te publicitat sobre serveis energètics similars als contractats per part de la societat de la qual siguis client i per a la realització d'ofertes energètiques paquetitzades.

Per elaborar aquest perfil tractarem les dades personals necessàries, així com les relatives al teu consum energètic en cada moment (corba de càrrega horària) i també farem servir fonts estadístiques que puguin afectar el teu consum, com les relatives a la zona on resideixes, la naturalesa del teu habitatge o la informació meteorològica. Les dades relacionades amb el teu consum es referiran a l'últim any.

La realització d'aquest perfil no implicarà l'adopció de cap tipus de decisió que pugui produir efectes jurídics o t'afecti significativament. En cas que Endesa dugués a terme aquest tipus de tractaments, t'ho comunicaríem i sol·licitaríem el teu consentiment si fos necessari.

b) Publicitat sobre productes i serveis prestats per terceres empreses

En cas que hagis atorgat el teu consentiment a través de la casella corresponent habilitada a l'efecte o l'hagis expressat a través de mitjans telefònics, Endesa tractarà les teves dades personals amb la finalitat que rebis publicitat relativa a altres productes o serveis prestats per terceres empreses (relacionades amb la llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure) i que considerem que es poden ajustar a les teves necessitats. Endesa podrà tractar les teves dades perquè rebis publicitat sobre productes i serveis prestats per terceres empreses a través de qualsevol canal de comunicació (com ara correu electrònic, SMS i trucades telefòniques).

c) Comunicació de les teves dades a tercers perquè t'ofereixin els seus productes i serveis

Així mateix, sempre que ens hagis donat el teu consentiment marcant la casella corresponent o expressant-lo a través de mitjans telefònics, Endesa podrà comunicar les teves dades a terceres empreses dels sectors indicats en l'apartat b) anterior, per tal que puguis rebre per part seva publicitat sobre els seus productes i serveis. Les categories de dades que es comunicaran en aquests supòsits són: nom i cognoms, telèfon mòbil, adreça electrònica i codi postal.

Les dades objecte de comunicació no inclouran en cap cas el perfil que Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Way haguessin pogut elaborar de conformitat amb el que disposa l'apartat a).

d) Publicitat sobre productes i serveis d'Endesa quan hagis deixat de ser client

Si atorgues el teu consentiment marcant la casella corresponent o expressant-lo a través de mitjans telefònics, en cas que deixis de ser client podràs rebre publicitat sobre productes i serveis prestats per Endesa, a través de qualsevol canal de comunicació (com ara correu electrònic, SMS, trucades telefòniques i WhatsApp).  

 

5) Quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre sigui necessari per a la finalitat que justifica el tractament. En particular:

 • Les dades personals proporcionades durant el procés de contractació, així com les que es recopilin durant aquest procés en ocasió de la consulta als sistemes d'informació creditícia, es conservaran per a aquestes finalitats fins al moment en què es formalitzi un contracte, cas en què es passaran a tractar en el marc de la relació contractual. Si no arribes a signar un contracte amb Endesa, les dades es conservaran durant el termini d'un (1) mes, a fi de permetre que concloguis el procés de contractació si ho sol·licites.
 • Les dades personals que ens facilitis com a client i que es tracten per a les finalitats relacionades amb el contracte, incloent-hi les obligacions legals que Endesa pugui contreure com a conseqüència d'aquesta relació, es conservaran durant la vigència del contracte i durant els terminis establerts en la legislació aplicable al servei prestat (electricitat o gas). Una vegada resolt el contracte, si no hi ha cap deute o càrrega pendent, Endesa bloquejarà les teves dades, d'acord amb el que s'indica més endavant.
 • Les dades relacionades amb el teu perfil bàsic, quan no sigui necessari obtenir el teu consentiment per fer-ho, es conservaran durant un termini limitat màxim d'un (1) any o fins que t'oposis al fet que Endesa continuï realitzant aquest tractament.
 • Les dades personals proporcionades per fer una consulta o una petició o per concertar una cita amb els nostres agents comercials es conservaran fins que s'hagi tramitat la consulta o petició.
 • Les dades personals que tractem per la teva condició d'usuari del nostre web es conservaran mentre mantinguis aquesta condició. No obstant això, si detectem que durant un període de dos (2) anys no has utilitzat ni interaccionat amb el compte ni amb cap dels nostres serveis web, et cancel·larem el compte. Si posteriorment vols tornar a fer servir qualsevol dels serveis web, t'hi hauràs de registrar de nou.
 • Les dades personals que tractem perquè puguis accedir al nostre web o registrar-t'hi com a usuari fent servir el registre amb el teu perfil d'una xarxa social es conservaran mentre no revoquis el teu consentiment per accedir al lloc web d'aquesta manera o, si escau, tal com s'indica en l'apartat anterior, si detectem que durant un període de dos (2) anys no has utilitzat o no has interactuat amb el compte ni amb cap dels nostres serveis web, cas en què procedirem a cancel·lar-te el compte.
 • En el supòsit que es produeixi un impagament, les dades personals tractades per Endesa en relació amb aquest impagament es conservaran mentre siguin necessàries per a les gestions pertinents per procedir al cobrament.
 • Les dades tractades per a les finalitats basades en el teu consentiment seran tractades per Endesa Energía, Endesa X i/o Endesa X Way mentre no revoquis el consentiment. En cas que hagis deixat de ser client d'Endesa però no hagis revocat el consentiment, les teves dades es conservaran durant un termini màxim de dos (2) anys des de l'extinció del contracte. 

Un cop transcorreguts els terminis indicats anteriorment, les dades es bloquejaran durant el període en què puguin ser necessàries per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials, així com durant el temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils o administratives, i només es podran desbloquejar i tractar de nou per aquest motiu. Transcorregut aquest període, les dades se suprimiran definitivament.

En concret, les dades personals dels clients es conservaran durant la vigència de la relació contractual. Finalitzat aquest període, i un cop vençut qualsevol deute o càrrega que hi pugui haver, les dades es conservaran en estat de bloqueig durant sis (6) anys, d'acord amb el termini de prescripció de l'obligació de conservar la documentació mercantil i comptable. Transcorregut aquest temps, les dades es cancel·laran definitivament.

 

6) Tractem dades de menors?

Endesa vetlla per l'ús adequat de les dades dels menors, garantint el respecte a les lleis aplicables i utilitzant les mesures raonablement oportunes i, per tant, no es recopilen dades personals de menors sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

 

7) Quines mesures de seguretat s'apliquen?

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de protecció de dades, ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i accés no autoritzat o el robatori de les dades, en funció de l'estat de la tecnologia, per a tots els canals en què es puguin tractar dades de caràcter personal, la qual cosa inclou totes les pàgines web, els serveis d'atenció telefònica i els canals presencials.

 

8) Quina informació compartim amb tercers?

1. Cessions de dades

Tal com t'hem indicat en descriure't els diferents tractaments que Endesa farà de les teves dades personals, Endesa podrà comunicar les teves dades a les entitats següents:

 • A l'empresa distribuïdora amb la qual calgui celebrar el contracte d'accés a xarxes necessari per a la prestació del servei que has contractat amb Endesa.
 • A les entitats que gestionen els sistemes d'informació creditícia en els casos en què no hagis pagat els teus deutes amb Endesa, quan es compleixin els requisits establerts en la normativa aplicable.
 • A terceres empreses amb les quals Endesa col·labori, relacionades amb els sectors de la llar, les assegurances, l'automoció, els serveis financers i el lleure, sempre que ens hagis donat el consentiment per fer-ho i amb la finalitat de rebre informació sobre els productes o serveis oferts per aquestes empreses.
 • A les entitats de crèdit amb les quals s'hagin signat contractes de facturatge o factoring, amb la finalitat exclusiva de dur a terme aquestes operacions.
 • A les Forces i Cossos de Seguretat, el Ministeri Fiscal i els Jutjats i Tribunals quan ens ho requereixin d'acord amb la llei.
 • Als organismes a la supervisió dels quals es troba sotmesa Endesa, com ara la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o les autoritats fiscals, entre d'altres, d'acord amb la seva normativa reguladora.

A més, i amb caràcter puntual, Endesa Energía, Endesa X i Endesa X Way es comunicaran recíprocament les dades necessàries per a la realització, per mitjans no electrònics, d'ofertes energètiques paquetitzades, a fi d'evitar que rebis innecessàriament campanyes comercials reiterades relacionades amb els seus serveis.

2. Accés a les teves dades per part de proveïdors de serveis (encarregats del tractament)

Així mateix t'informem que Endesa facilitarà l'accés a les teves dades personals a tercers proveïdors de serveis que col·laboren amb Endesa en el desenvolupament de la seva activitat i que duran a terme els tractaments de dades personals necessaris per prestar-te els serveis contractats. Aquests tercers ens podran ajudar, per exemple, en la prestació de serveis relacionats amb: vendes, atenció al client, recobrament, màrqueting i publicitat, i serveis professionals.

Aquests proveïdors actuaran com a encarregats del tractament d'Endesa, seguint sempre les instruccions que Endesa els faciliti en cada moment, sense poder fer ús de les dades per a altres finalitats i garantint, en tot moment, la confidencialitat, la seguretat i el secret de la informació a la qual tinguin accés. Amb aquesta finalitat, Endesa ha analitzat que aquests proveïdors hagin adoptat mesures que garanteixin el respecte a la protecció de les teves dades personals i ha formalitzat amb ells els contractes corresponents, en què es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin accés de conformitat amb el que exigeixen l'RGPD i l'LOPDGDD.

A més, t'informem que és possible que alguns d'aquests tercers que actuen com a encarregats del tractament es trobin localitzats fora de l'espai econòmic europeu i no tinguin la consideració d'estats amb un nivell equivalent de protecció de dades. En concret, Endesa ha contractat proveïdors de plena confiança ubicats als Estats Units, l'Índia, Colòmbia, el Perú i el Marroc. En qualsevol cas, Endesa ha avaluat que el tractament de les teves dades personals en aquests països tingui les mateixes garanties exigides per la normativa europea i ha adoptat les garanties adequades necessàries per garantir la protecció de les teves dades; en particular, mitjançant la subscripció amb els proveïdors de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per conèixer aquests encarregats del tractament, fes clic aquí[MBL1] . Així mateix, pots sol·licitar informació sobre les garanties adoptades per Endesa per a la transferència internacional de les teves dades personals, inclosa una còpia d'aquestes garanties, adreçant-te a dpo@endesa.es.

Per a Negoci de CCDD: Incloure aquí l'enllaç que ja apareix a l'enllaç següent: https://www.endesa.com/ca/proteccio-de-dades-endesa/encarregats-tractament).

 

9) Quins drets tens en relació amb el tractament de les teves dades personals?

L'RGPD i l'LOPDGDD recullen els drets següents relatius al tractament de les teves dades personals, que es podran exercir en relació amb cadascun dels responsables del tractament.

 • Accés: permet confirmar si tractem dades personals teves i, si és així, quines són.
 • Rectificació: permet que ens ajudis a corregir errors i modificar dades que puguin ser inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que puguis sol·licitar la supressió de les teves dades, la qual cosa suposarà que Endesa deixi de tractar-les, llevat que hi hagi l'obligació legal de conservar-les o prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Oposició: permet que ens demanis que deixem de tractar les teves dades personals sobre les quals considerem que tenim un interès legítim per al seu tractament, sobre la base dels motius que ens exposis.
 • Endesa deixarà de tractar les teves dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o que sigui necessari per atendre reclamacions o exercir la defensa contra accions administratives o judicials, cas en què romandran degudament bloquejades. No obstant això, quan tractem les teves dades per fer-te ofertes de productes i serveis, Endesa deixarà de tractar les dades com a conseqüència de la teva mera sol·licitud.
 • Limitació del tractament: podràs sol·licitar a Endesa la limitació del tractament de les teves dades en els casos següents:
  • Mentre es comprova una impugnació de l'exactitud de les teves dades que ens hagis formulat.
  • Quan el tractament sigui il·lícit, però t'oposis a la supressió de les teves dades.
  • Quan Endesa no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
 • Portabilitat: permet que puguis rebre les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Revocació del consentiment: permet que les teves dades es deixin de tractar per a una finalitat que prèviament havies autoritzat; per exemple, la recepció de comunicacions comercials de terceres empreses amb les quals col·laborem.

Per exercir aquests drets, et podràs adreçar a Endesa per un dels canals següents:

 • Correu postal, adjuntant, quan no puguem verificar la teva identitat per altres mitjans, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document identificatiu vigent i petició en què es concreti la sol·licitud, a l'apartat postal 1128, 41080 Sevilla, a l'atenció de Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la informació següent: nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació vigent quan no puguem verificar la teva identitat per altres mitjans i petició en què es concreti la sol·licitud.

D'altra banda, et recordem que la normativa vigent et permet presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de la qual són les següents:

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6 – CP: 28001, Madrid

Telèfons: 901 100 099 / 91 266 35 17

 

10) Com puc contactar amb el delegat de protecció de dades d'Endesa?

Endesa, SA, l'empresa matriu del Grup Endesa, del qual formen part Endesa Energía, Endesa X y Endesa X Way, ha nomenat un delegat de protecció de dades per a aquestes societats.

Si tens qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les teves dades personals per part d'Endesa, sobre la seva legitimitat o qualsevol altre assumpte relacionat amb la protecció de dades de caràcter personal, pots posar-te en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per correu electrònic a l'adreça C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, o enviant un correu electrònic a dpoc@endesa.es.

 

11) Canvis en la Política de protecció de dades

Sempre que Endesa actualitzi aquesta Política de protecció de dades, en particular, com a conseqüència de la realització de nous tractaments de dades personals, te n'informarem degudament i amb el temps suficient perquè puguis fer arribar qualsevol tipus de consulta o, si escau, exercir els drets que et reconegui la normativa vigent en aquell moment.

Gràcies per la confiança que has dipositat en Endesa.

Política de protecció de dades inversors i analistes

Resum

  Responsable

  Responsable

  Responsable

 • Endesa, S.A.  (“Endesa”).

 • Finalitats

  Finalitats

  Finalitats

 • Permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

   

 • Destinataris

  Destinataris

  Destinataris

 • No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

   

 • Drets

  Drets

  Drets

 • Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Pot trobar informació sobre com exercir aquests drets en la Informació detalladament.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals dels inversors i analistes seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels inversors i analistes seran conservades mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i sempre que siguin necessàries per als fins per als quals siguin tractades. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets en relació amb el tractament de les seves dades personals

Els inversors i analistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça ir@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de Protecció de Dades d’Accionistes

Resum

  Responsable

  Responsable

  Responsable

 • Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Finalitats

  Finalitats

  • Permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries.
  • Permetre el compliment de les obligacions legals derivades.
 • Legitimació

  • Interès legítim d'Endesa, SA.
  • Compliment d'obligació legal.

   

 • Destinataris

  Destinataris

  Destinataris

 • No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

   

 • Drets

  Drets

  Drets

 • Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Pot trobar informació sobre com exercir aquests drets en la Informació detalladament.

 • Informació addicional

  Podeu consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa, S.A. al desplegable POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals facilitades pels accionistes (per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència i vot en junta, per facilitar les comunicacions) o que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries i permetre el compliment d'obligacions legals derivades.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels accionistes seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA, així com en el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria afectar la vostra activitat com accionista d’Endesa, SA.

Els accionistes es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa, SA, qualsevol modificació de les dades esmentades.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'accionista en relació amb el tractament de les seves dades personals

L'accionista pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça accionistas@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
 • Telèfon gratuït: 900 666 900

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de protecció de dades d'altres usuaris de la web corporativa d'Endesa, SA

Resum

  Responsable

  Responsable

  Responsable

 • Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Finalitats

  Finalitats

 • Gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, les consultes o els suggeriments que puguin fer els usuaris a través del formulari web, així com gestionar el servei d'alertes de notícies d'Endesa.

 • Legitimació

  Consentiment de l'interessat.

   

 • Destinataris

  Destinataris

  Destinataris

 • No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals altres empreses del Grup Enel, així com els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament.

   

 • Drets

  Drets

  Drets

 • Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

1.      Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat del tractament de dades personals

Les dades dels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, així com per gestionar el servei de newsletter i alertes de notícies d'Endesa.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per atènyer les finalitats anteriors. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.      Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

Així mateix, si us inscriviu al programa d'Experts Digitals, les vostres dades poden ser cedides a altres empreses del Grup Enel quan duguin a terme una iniciativa relacionada amb el programa.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.

 

4.      Legitimació per al tractament

Els tractaments per gestionar els serveis, les accions o les iniciatives dutes a terme per Endesa o per les empreses del Grup Enel tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades i acceptar aquest avís legal de protecció de dades.

Així mateix, els que es realitzin per gestionar el servei de newsletter i d'alertes de notícies d'Endesa tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en subscriure's a aquest servei.

 

5.      Mesures de seguretat

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.      Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa per correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a l'atenció de Comunicació Interna – Endesa a c/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.      Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Corresponsables

Endesa Energía, SA; Endesa X Servicios, SL, Endesa X Way, SL  (en endavant, «Endesa»).

Finalitats i Base de Legitimació

Les teves dades es tractaran únicament per enviar-te comunicacions comercials sobre els productes i serveis d'Endesa, i sobre la base del consentiment que hauràs atorgat: (a) a la mateixa Endesa sol·licitant-nos rebre publicitat dels nostres productes i serveis, o (b) a l'entitat que hagués comunicat les teves dades a Endesa en cas que les dades haguessin estat cedides a Endesa, amb motiu del teu consentiment per a la cessió de les teves dades a empreses del sector energètic.

Addicionalment, les teves dades es podran tractar per a l'atenció per part d'Endesa de requeriments policials, judicials i fiscals, així com per a l'atenció de requeriments d'autoritats de supervisió i altres administracions públiques, sent la base de legitimació d'aquest tractament el compliment de les obligacions legals d'Endesa.

Destinataris

Les teves dades no es comunicaran a tercers, tret que en compliment de les obligacions legals d'Endesa hagin de ser comunicades a les autoritats policials, judicials i fiscals, així com a les autoritats de supervisió i altres administracions públiques. Finalment, facilitarem accés a les teves dades als proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament (és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin ubicats fora de l'espai econòmic europeu).

Drets

Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades. En cas d'haver prestat el consentiment, es pot retirar en qualsevol moment.  Per exercir aquests drets, et pots dirigir a Endesa per correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es, o per correu postal a l'apartat 1128, 41080 - Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, aportant nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
Informació addicional Pots consultar més informació sobre la Política de protecció de dades d'Endesa per a no clients al desplegable POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.