• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Política de Protecció de Dades

 

A Endesa respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal establert en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El nostre compromís amb la privacitat és un dels nostres eixos prioritaris per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb què estiguem vinculats. Per aquesta raó ens guiem pels principis inclosos en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i ens comprometem a:

 • Tractar les dades de manera responsable, lleial i transparent.
 • Utilitzar les dades per a finalitats determinades, clares i legítimes.
 • Només emprar dades adequades, oportuns i limitats a cada finalitat.
 • Utilitzar les dades exactes i actualitzades.
 • Mantenir les dades només durant el temps necessari.
 • Garantir la integritat i confidencialitat de les dades.
 • Actuar amb responsabilitat proactiva.

Política de Protecció de Dades de clients d'Endesa Energía

Resum

 • Responsable

  Endesa Energía, SAU (en endavant, "Endesa Energía").

 • Finalitats

  Donar compliment a obligacions legals del responsable.

  Gestionar i executar la prestació del subministrament energètic i/o, si escau, d'altres serveis o productes contractats en l'àmbit de l'activitat energètica, així com, si convé, l'aplicació de mesures precontractuals.

  Prestar el servei d'assessorament energètic infoEnergia.

  Gestionar el registre d'usuari web a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía.

  Contactar-vos per informar-vos sobre productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica que puguin ser del vostre interès. Per al desenvolupament d'aquesta finalitat, les vostres dades seran tractades per aplicar tècniques de perfilat/segmentació que permetin que els productes o serveis que puguem oferir-vos s'ajustin al màxim als vostres interessos i necessitats. Si no desitgeu que us contactin amb aquesta finalitat, podreu oposar-vos-hi enviant un correu electrònic a la següent adreça solicitudeslopd@endesa.es.

  Quan presteu el vostre consentiment, us contactarem per informar-vos sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. Per al desenvolupament d'aquesta finalitat, les vostres dades seran tractades per aplicar tècniques de perfilat/segmentació que permetin que els productes o serveis que puguem oferir-vos s'ajustin al màxim als vostres interessos i necessitats. La prestació d'aquest consentiment no és necessària per a la formalització del contracte.

  Per a l'enviament per correu electrònic de la factura electrònica, si heu activat el servei.

 • Legitimació

  Per als tractaments necessaris per complir obligacions legals d'Endesa Energía: compliment d'obligacions legals.

  Per a la gestió del contracte de subministrament d'energia o, si escau, de mesures precontractuals i del servei d'infoEnergia: execució del contracte.

  Per a la comunicació a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring: interès legítim d'Endesa Energía.

  Per a la gestió del registre d'usuari web a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía i enviament de la factura electrònica: consentiment de la persona interessada.

  Per informar sobre productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica: interès legítim del responsable.

  Per informar-vos sobre altres productes o serveis d'Endesa Energía o tercers, diferents dels contractats: consentiment de l’interessat.

  Per a la cessió a tercers i empreses del Grup Endesa: consentiment de l’interessat.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  No obstant això, en cas que hàgiu prestat el vostre consentiment, les vostres dades podran ser cedides a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, amb la finalitat que puguin contactar-vos per informar-vos sobre productes o serveis oferts per aquestes empreses. La prestació d'aquest consentiment no és necessària per a la formalització del contracte.

  Les vostres dades podran ser comunicades a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring.

  De forma addicional, poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats anteriorment descrites, podeu retirar-lo en qualsevol moment.

1.    El responsable del tractament de les vostres dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa Energía, SAU (“Endesa Energía”), amb CIF A81948077. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Telèfon: 800 760 909.

 

2.    Finalitat i tractament

A Endesa Energía es realitzen diversos tractaments de dades personals.

Tractaments obligatoris

Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la prestació del subministrament energètic i/o, si escau, d'altres serveis o productes contractats en l'àmbit de l'activitat energètica. Si qualsevol d'aquests productes o serveis comportés el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, abans de la contractació podem consultar els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que estimem convenients per valorar la vostra solvència econòmica. El resultat d'aquesta consulta podria, si escau, condicionar l'entrada en vigor del contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Endesa Energía pot comunicar les vostres dades a aquests fitxers, sempre complint amb les garanties que atorga la legislació vigent.

En el cas que hàgiu començat el procés de contractació a través del web, hàgiu facilitat les dades personals i no hàgiu acabat el procés, s'enviaran a la vostra adreça electrònica fins a un màxim de dos recordatoris amb suport o ajuda perquè pugueu acabar amb èxit el procés de contractació iniciat prèviament.

Addicionalment, les vostres dades podran ser tractades amb la finalitat de prestar un servei d'assessorament energètic denominat infoEnergia, prenent com a referència el conjunt de consums que rebem diàriament per emetre les vostres factures d'electricitat i les dades que pugueu haver aportat en el moment d’omplir el perfil. Per a això, compararem el consum elèctric del vostre habitatge amb el d'habitatges que tinguin uns hàbits de consum similars als vostres i que es trobin dins la vostra àrea geogràfica.

Finalment, Endesa Energía pot tractar les vostres dades personals per a complir qualsevol obligació legal que li incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat energètic o la normativa mercantil, entre d'altres.

Tractaments voluntaris

També es podran realitzar altres tractaments de les vostres dades personals que no responguin a la necessitat d'executar un contracte o complir amb una obligació legal i als quals podeu oposar-vos.

Així, sempre que no us hàgiu oposat a això pels canals habilitats, podreu rebre, per qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), informació sobre productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica que puguin ser del vostre interès. Per a això, es podran analitzar les vostres dades personals a fi d'elaborar-ne un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin tot el possible a les vostres necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les vostres dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hàgiu contractat. En tot cas, només podreu rebre comunicacions comercials per mitjans no electrònics mentre encara sigueu client d'Endesa Energía.

Addicionalment, sempre que hàgiu prestat el vostre consentiment, podreu rebre, per qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), informació sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. Per a això, es podran analitzar les vostres dades personals a fi d'elaborar-ne un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin tot el possible a les vostres necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les vostres dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hàgiu contractat. En tot cas, només podreu rebre comunicacions comercials de productes i serveis no relacionats amb els contractats si no retireu el consentiment prestat.

Gestió de serveis web

Addicionalment, sempre que us hàgiu donat d'alta a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía, les vostres dades personals podran ser tractades amb la finalitat de gestionar el/s servei/s d'usuari a la web.

Factura digital

En el cas que haguéssiu activat el "servei de factura electrònica", la vostra adreça de correu electrònic serà tractada per remetre-la.

Tractament del correu electrònic

En cas que faciliteu el vostre correu electrònic, serà tractat com a mitjà preferent per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients seran conservades mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis recollits en el contracte. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les vostres dades proveïdors situats a: l'Índia, Colòmbia, el Perú i els Estats Units. Endesa Energía disposa d'habilitació legal per realitzar tots aquests tipus de transferències, ja que hi ha estat autoritzada pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Addicionalment, i en cas que hàgiu prestat específicament el vostre consentiment, les vostres dades podran ser cedides a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, amb la finalitat que us puguin contactar per informar-vos sobre productes o serveis que aquestes empreses comercialitzen.

Les vostres dades personals també podran ser comunicades a entitats de crèdit amb les garanties necessàries i amb l'exclusiva finalitat de realitzar operacions de factoring (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres).

Podeu consultar el llistat d'empreses del Grup Endesa al següent enllaç: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/quienes-somos/sociedades.html.

 

4.    Legitimació per al tractament i cessió de dades personals

 • Com ja s'ha indicat, la base legal per desenvolupar les finalitats incloses en l'apartat anterior com a “tractaments obligatoris” serà l'execució del contracte o l’aplicació de mesures contractuals, així com el compliment de les obligacions legals aplicables, llevat dels tractaments que es facin per tal d'enjudiciar la seva solvència econòmica, l'admissió de clients o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, els quals tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria impossibilitar que li prestéssim de manera adequada els serveis contractats. Els usuaris es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa Energía qualsevol modificació de les dades esmentades.
 • Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de remetre-us comunicacions comercials sobre productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía. Per aquest motiu, podeu oposar-vos-hi en qualsevol moment pels canals habilitats a l'efecte en qüestió. Trobareu la informació necessària per exercir el dret d'oposició en l'apartat 6 següent, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals".
 • Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de remetre-us comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía, qualsevol empresa del Grup Endesa o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, tindran com a base legal el consentiment que pugueu haver prestat. Per això, fins que no retireu el consentiment, és possible que continueu rebent comunicacions d'aquest tipus.
 • La cessió de les vostres dades a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, tindrà com a base legal el consentiment que pugueu haver prestat. Per això, fins que no retireu el consentiment, és possible que continueu rebent comunicacions d'aquest tipus.
 • Les comunicacions de dades a entitats de crèdit amb l'exclusiva finalitat de realitzar operacions de factoring (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres) tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía de comptar amb un model de gestió empresarial eficient.
 • Els tractaments de dades personals associats a la gestió de l'usuari web a l'àrea privada de clients, així com, si escau, el tractament de la vostra adreça de correu electrònic per a l'enviament de la factura digital, tenen com a base de legitimació el consentiment que hàgiu prestat en cada supòsit.
 • El tractament del vostre correu electrònic com a mitjà preferent per a l'enviament de comunicacions relatives al desenvolupament de la relació contractual està basat en l'execució del contracte.

L'ús dels serveis oferts per Endesa Energía mai quedarà supeditat al fet que presteu els consentiments sol·licitats. En tot cas, us recordem que si vau prestar el vostre consentiment teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això tingui cap conseqüència en els serveis o productes que hàgiu contractat o dels quals sigueu beneficiari. Trobareu la informació necessària per exercir el vostre dret a retirar el consentiment en l'apartat 6 següent, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals".

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa Energía, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Endesa Energía, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

Si heu prestat el consentiment, també teniu dret a retirar-lo i oposar-vos a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa Energía per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud, escrivint a l'apartat postal 1128, 41080 - Sevilla, a/ Endesa Operacions i Serveis Comercials.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Origen de les dades

Les dades personals objecte de tractament per Endesa Energía són les que heu facilitat per a la contractació dels serveis de subministrament energètic i/o manteniment, així com els vostres hàbits de consum per a la prestació de servei d'infoEnergia. De vegades, aquestes dades poden ser enriquides amb fonts d'informació específica sobre el mercat energètic espanyol.

 

8.    Delegat de protecció de dades

Si teniu qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la seva legitimitat, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Endesa SA, empresa matriu de Grup Endesa de què forma part Endesa Energía, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat, que depèn del Delegat de Protecció de Dades per a Espanya, davant del qual podeu posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les vostres dades personals. Les seves dades de contacte són: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpoc@endesa.es.

Política de protecció de dades inversors i analistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.  (“Endesa”).

 • Finalitats

  Permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento, remitiendo un correo a ir@endesa.es.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals dels inversors i analistes seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels inversors i analistes seran conservades mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i sempre que siguin necessàries per als fins per als quals siguin tractades. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets en relació amb el tractament de les seves dades personals

Els inversors i analistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça ir@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de Protecció de Dades d’Accionistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries.

  Permetre el compliment de les obligacions legals derivades.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

  Compliment d'obligació legal.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment, remetent un correu a eoaccionista@endesa.es.

1.      El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat i tractament

Les dades personals facilitades pels accionistes (per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència i vot en junta, per facilitar les comunicacions) o que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries i permetre el compliment d'obligacions legals derivades.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels accionistes seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA, així com en el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria afectar la vostra activitat com accionista d’Endesa, SA.

Els accionistes es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa, SA, qualsevol modificació de les dades esmentades.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'accionista en relació amb el tractament de les seves dades personals

L'accionista pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça eoaccionista@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
 • Telèfon gratuït: 900 666 900

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de protecció de dades d'altres usuaris de la web corporativa d'Endesa, SA

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, les consultes o els suggeriments que puguin fer els usuaris a través del formulari web, així com gestionar el servei d'alertes de notícies d'Endesa.

 • Legitimació

  Consentiment de l'interessat.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals altres empreses del Grup Enel, així com els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

1.      Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat del tractament de dades personals

Les dades dels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, així com per gestionar el servei de newsletter i alertes de notícies d'Endesa.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per atènyer les finalitats anteriors. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.      Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

Així mateix, si us inscriviu al programa d'Experts Digitals, les vostres dades poden ser cedides a altres empreses del Grup Enel quan duguin a terme una iniciativa relacionada amb el programa.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.

 

4.      Legitimació per al tractament

Els tractaments per gestionar els serveis, les accions o les iniciatives dutes a terme per Endesa o per les empreses del Grup Enel tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades i acceptar aquest avís legal de protecció de dades.

Així mateix, els que es realitzin per gestionar el servei de newsletter i d'alertes de notícies d'Endesa tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en subscriure's a aquest servei.

 

5.      Mesures de seguretat

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.      Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa per correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a l'atenció de Comunicació Interna – Endesa a c/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.      Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.