• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Política de Protecció de Dades

 

A Endesa respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal establert en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El nostre compromís amb la privacitat és un dels nostres eixos prioritaris per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb què estiguem vinculats. Per aquesta raó ens guiem pels principis inclosos en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i ens comprometem a:

 • Tractar les dades de manera responsable, lleial i transparent.
 • Utilitzar les dades per a finalitats determinades, clares i legítimes.
 • Només emprar dades adequades, oportuns i limitats a cada finalitat.
 • Utilitzar les dades exactes i actualitzades.
 • Mantenir les dades només durant el temps necessari.
 • Garantir la integritat i confidencialitat de les dades.
 • Actuar amb responsabilitat proactiva.

Política de Protecció de Dades de clients d'Endesa Energía

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Resum

 • Responsable

  Endesa Energía, SAU (d'ara endavant, Endesa Energía).

 • Finalitats

  • Prestar el servei d'assessorament energètic infoEnergía.
  • Per a l'enviament per correu electrònic de la factura electrònica, si has activat el servei.
  •  Complir amb les obligacions legals imposades.
  • Posar-nos en contacte amb tu per oferir-te informació sobre productes o serveis relacionats amb els que ja tens contractats i que s'adaptin millor a les teves necessitats de consum energètic. Per a això, es poden analitzar les dades personals a fi d'elaborar un perfil que ens permeti conèixer de manera molt bàsica si la campanya comercial que es farà s'ajusta a les teves necessitats i preferències de consum energètic. Pots oposar-te en qualsevol moment a rebre comunicacions comercials, exercint el teu dret d'oposició, enviant un correu electrònic a la següent adreça: solicitudeslopd@endesa.es.
  • En els casos en què ens hagis donat el teu consentiment, podrem ajudar-te a conèixer productes i serveis d'altres empreses amb les quals col·laborem i que puguin ser del teu interès, relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. La prestació d'aquest consentiment no és necessària per a la formalització del contracte.
  • Gestionar el registre d'usuari web a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía.
 • Legitimació

  • Per a la gestió del contracte de subministrament d'energia o, si escau, de mesures precontractuals i del servei d'infoEnergía: execució del contracte.
  • Per a la comunicació a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring, així com a sistemes d’informació creditícia en cas d’impagament: interès legítim d'Endesa Energía.
  • Per als tractaments necessaris per complir obligacions legals d'Endesa Energía: compliment d'obligacions legals.
  • Per informar sobre productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica: interès legítim del responsable.
  • Per informar-te sobre altres productes o serveis d'Endesa Energía o tercers diferents dels contractats: consentiment de l’interessat.
  • Per a la cessió a terceres empreses col·laboradores: consentiment de la persona interessada.
  • Per a la gestió del registre d'usuari web a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía i enviament de la factura electrònica: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  No obstant això, en cas que hagis prestat el teu consentiment, les teves dades podran ser cedides a empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, per tal que puguin contactar-te per informar-te sobre els seus productes o serveis. La prestació d'aquest consentiment no és necessària per a la formalització del contracte.

  Les teves dades podran ser comunicades a sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament, així com a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring.

  De forma addicional, poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu.

  Les teves dades podran ser comunicades a sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament, així com a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring.

  De forma addicional, poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats descrites anteriorment, pots retirar-lo en qualsevol moment.

 • Informació addicional

  Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa Energía en el desplegable Política de Protecció de Dades.

A Endesa apostem per garantir un ús transparent i segur de les dades personals dels nostres clients, i volem que sàpigues que les pots controlar en tot moment. Com a client d’Endesa, i sempre que la normativa en vigor ens ho permeti, podràs decidir a qui se cedeixen les teves dades personals, en quines condicions i per a quina finalitat.

Perquè això sigui possible, i d’acord amb les millors pràctiques de govern corporatiu i compliment, dins dels nostres processos de revisió i millora constant, hem actualitzat la nostra Política de Protecció de Dades, que substitueix la que anteriorment regulava el tractament de les teves dades com a client d’Endesa, per tal de renovar la teva confiança amb nosaltres i perquè coneguis com recopilem, tractem i protegim les teves dades personals.

1.     Definicions

2.     Qui pot tractar les teves dades?

3.     Quines dades personals tractem?

4.     Per a què tractem les dades?

5.     Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

6.     Quant de temps conservarem les teves dades?

7.     Tractem dades de menors?

8.     Quines mesures de seguretat s’hi apliquen?

9.     Quina informació compartim amb tercers?

10.    Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?

11.     Com puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’Endesa?

12.    Canvis en la Política de Protecció de Dades

 

1)     Definicions

Perquè puguis entendre millor la nostra Política de Protecció de Dades, definim a continuació els conceptes que s’hi inclouen:

 • Client: persona física que manté una relació contractual amb Endesa.
 • Contracte: acord que regula els termes i les condicions aplicables a la contractació de qualsevol producte o servei d’Endesa.
 • Corresponsables del tractament: dos o més Responsables del tractament que determinen conjuntament els objectius i/o els mitjans del tractament. En aquest sentit, Endesa Energía i Endesa X seran Corresponsables del tractament en relació amb determinats tractaments.
 • Empresa Distribuïdora: és la companyia responsable de distribuir l’energia a la teva llar. Al mercat elèctric espanyol els ciutadans no poden elegir la seva empresa distribuïdora; ve determinada per la zona on es resideix.
 • Encarregat del tractament: persona física o jurídica que tracti dades personals en nom del Responsable del tractament.
 • Endesa: Endesa Energía, SAU i Endesa X Servicios SL.
 • Endesa Energía: Endesa Energía SAU.
 • Endesa X: Endesa X Servicios SL.
 • Grup Endesa: el Grup Endesa està format per la seva matriu Endesa, SA i totes les societats que en depenen. Podeu consultar la llista completa de societats del Grup Endesa aquí: https://www.endesa.com/ca/sobre-endesa/qui-som/societats.
 • LOPD-GDD: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Oferta Energètica Paquetitzada: conjunt de productes o serveis, relacionats directament amb l’àmbit de l’activitat energètica, comercialitzats conjuntament per Endesa Energía i Endesa X sota la marca Endesa, amb unes condicions o a un preu més avantatjós que si s’adquirissin per separat.
 • Responsable del tractament: persona física o jurídica que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i els mitjans de tractament.
 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Usuari del web: titular d’un contracte amb Endesa Energía o amb Endesa X, registrat al lloc web d’Endesa Energía o d’Endesa X.

 

2)    Qui pot tractar les teves dades?

Les empreses següents del Grup Endesa tractaran les teves dades personals en qualitat de “Corresponsables del tractament”, excepte per a aquells tractaments que s’hagin de dur a terme per complir amb les condicions o els serveis particulars d’un producte o servei concret contractat amb una d’elles. En aquest cas seran considerades independentment “Responsables del tractament”:

 • Endesa Energía, SAU amb CIF A81948077 i domicili social a: C/ Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid.
 • Endesa X Servicios SL en fase de constitució.

En aquest sentit, Endesa Energía i Endesa X han arribat a un acord de corresponsabilitat que reflecteix degudament les funcions i les relacions respectives dels corresponsables en relació amb els interessats. Els aspectes essencials d’aquest acord estan a la teva disposició, si així ho demanes.

 

3)    Quines dades personals tractem?

Les dades personals són tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar una persona física, entre la qual pot haver-hi, per exemple, el teu nom i els cognoms, l’adreça de correu electrònic, el Codi d’Unificació de Punts de Subministrament (“CUPS”), etc. És possible que algunes d’aquestes dades ens les hagis facilitades directament en contractar-nos, però d’altres es poden haver inferit de la relació que mantenim amb tu, com ara el consum de llum o gas corresponent al punt de subministrament de què ets usuari efectiu.

Les dades que poden ser tractades s’agrupen en les categories següents:

 • Dades recollides en el contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, DNI/NIE, CUPS, telèfon, adreça electrònica, tarifa contractada i les dades incloses en eines d’assessorament energètic.
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: el nombre d’atencions realitzades i les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds de contractació efectuades, els resultats de les enquestes de satisfacció, les comunicacions comercials realitzades, el consum històric del punt de subministrament de què ets usuari efectiu, l’historial de facturació i les dades que puguin compilar-se de les teves visites als nostres webs mitjançant l’ús de galetes.

A Endesa només tractem les dades estrictament necessàries per a les finalitats concretes recollides en aquesta Política de Protecció de Dades, i només durant el temps requerit per fer-ho, tal com concreta l’apartat 6, respectant sempre tots els principis i obligacions recollits tant al RGPD com a la LOPD-GDD.

A les preguntes següents, s’explica en detall per què i com tractem les teves dades.

 

4)    Per a què tractem les dades?

A Endesa tractem les teves dades personals per gestionar la prestació dels productes i serveis que tinguis contractats amb nosaltres, complir amb les obligacions legals imposades, per exemple, en matèria d’energia o consum, realitzar comunicacions comercials sobre productes i serveis que et puguin interessar, o per demanar informació sobre les interaccions que puguis fer quan naveguis pels nostres webs mitjançant l’ús de galetes. A continuació, trobaràs les finalitats concretes per a les quals fem servir les teves dades:

a)     Gestionar els productes i serveis contractats amb Endesa

Les teves dades es tractaran per gestionar el producte o el servei que contractis.

A més, has de saber que, si sol·licites un producte o servei d’Endesa que pugui comportar el pagament ajornat o la prestació d’un servei de facturació periòdica, sempre complint estrictament la normativa aplicable, abans de la contractació podem consultar els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que estimem convenients per valorar la teva solvència econòmica. El resultat d’aquesta consulta podria condicionar, si escau, l’entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d’impagament, Endesa pot comunicar les teves dades a aquests fitxers, sempre complint amb les garanties que atorga la legislació vigent en aquests casos.

Si has iniciat el procés de contractació a través d’un dels nostres webs i has arribat a facilitar les dades personals sense poder acabar el procés, no et preocupis, t’enviarem a la teva adreça de correu electrònic fins a dos recordatoris amb suport o ajuda perquè puguis finalitzar amb èxit el procés de contractació iniciat.

Quan ja siguis client, per tal de poder prestar-te el millor servei possible, les teves dades podran ser utilitzades per atendre les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d’atenció (inclosos els canals telefònics, presencials i les webs), fer-te comunicacions informatives i enquestes sobre la qualitat del servei o l’índex de satisfacció amb l’atenció prestada, acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, facturar el subministrament energètic o prestar-te serveis d’assessorament energètic.

A més, sempre que t’hagis donat d’alta al web, les teves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de gestionar els teus serveis com a usuari d’aquest web, per exemple, el “servei de factura electrònica”, de manera que necessitarem utilitzar la teva adreça de correu electrònic com a mitjà per a la seva remissió. En aquest sentit, has de saber que, en cas que ens facilitis la teva adreça de correu electrònic, la tractarem com a mitjà preferent per enviar qualsevol tipus de comunicació relativa a la relació contractual que tinguem amb tu.

b)     Complir amb les obligacions legals imposades

Les teves dades també podran ser tractades per complir amb qualsevol tipus d’obligació legal, com ara contractar l’accés a les xarxes amb l’Empresa Distribuïdora, fer les gestions que calguin per a un bon fi del subministrament, intercanviar informació amb l’Empresa Distribuïdora per poder facturar el teu consum energètic o atendre requeriments de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, entre d’altres obligacions legals.

c)     Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis en interès del client

També es podran fer altres tractaments de les teves dades personals basats en l’interès legítim d’Endesa i als quals podràs oposar-te, tal com s’indica en l’apartat 10.

Portarem a terme aquests tractaments per poder oferir-te informació sobre Ofertes Energètiques Paquetitzades relacionades amb el servei que ja tinguis contractat, que millor s’ajustin a les teves necessitats de consum energètic i que, si escau, et permetin obtenir millores en la factura com a resultat de la contractació conjunta (o, fins i tot, beneficis en el servei ja contractat) del subministrament de llum o gas i un servei de valor afegit.

Per a això, prèviament es podran analitzar les dades personals a fi d’elaborar-ne un perfil molt bàsic que ens permeti conèixer si la campanya comercial que es farà s’ajusta a les teves necessitats i preferències de consum energètic. Aquesta anàlisi podrà tenir en compte les dades incloses a l’apartat anterior (dades demogràfiques, tarifa contractada, consum històric, productes i serveis contractats amb Endesa, etc.), de manera que pot ser que calgui fer comunicacions puntuals de les teves dades entre Endesa Energía i Endesa X per garantir que les campanyes i Ofertes Energètiques Paquetitzades que es facin no siguin repetitives, innecessàries o molestes. En tot cas, la comunicació íntegra de les teves dades només es durà a terme si ens has donat el teu consentiment.

De totes maneres, et recordem que pots oposar-te en qualsevol moment tant a la recepció de comunicacions comercials com a la comunicació puntual de les teves dades entre Endesa Energía i Endesa X, tot i que en aquest cas no podràs beneficiar-te de les Ofertes Energètiques Paquetitzades, exercint el teu dret d’oposició a través dels canals assenyalats a l’apartat 10.

Tingues en compte que només podràs rebre comunicacions comercials d’aquest tipus mentre segueixis sent client d’Endesa, tret que ens hi autoritzis posteriorment.

Addicionalment, tal com t’expliquem a l’apartat 5, qualsevol perfilat complex, inclosos els supòsits que preveu l’article 22 de l’RGPD, estarà subjecte a l’obtenció prèvia del consentiment explícit, informat, lliure i inequívoc de l’afectat.

A l'últim, per als casos en què ens hagis donat el teu consentiment també podrem ajudar-te a conèixer, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d’altres, el correu electrònic, l’SMS i les trucades telefòniques), productes i serveis d’altres empreses amb les quals col·laborem i que et puguin interessar, relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. Només cedirem les teves dades íntegrament a altres persones del Grup Endesa o a terceres empreses relacionades amb els sectors anteriors si ens has donat el teu consentiment exprés.

En tot cas, et recordem que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment a través dels canals indicats a l’apartat 10 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

d)   Gestionar els serveis web

Sempre que t’hagis donat d’alta a l’àrea privada de clients dels llocs web d’Endesa, les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar el/s servei/s del web.

e)     Compilar informació quan navegues als nostres webs

Les pàgines web d’Endesa, igual que molts altres portals d’Internet, utilitzen una tecnologia anomenada “galetes” per demanar informació sobre les interaccions que puguis fer a les seves pàgines web, sempre que n’hagis autoritzat l’ús.

Si vols conèixer en detall com funciona aquesta tecnologia, pots consultar l’apartat “Galetes a Endesa”.

 

5)    Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

Depenent de la finalitat concreta per a la qual tractem les teves dades (per exemple, gestionar adequadament la relació contractual que tenim amb tu, complir amb obligacions legals que ens siguin aplicables, realitzar comunicacions comercials o demanar informació quan navegues als nostres webs), tindrem la base de legitimació que sigui aplicable.

A aquests efectes, a continuació t’informem de les bases de legitimació que ens permetran dur a terme els diferents tractaments:

a)     Execució del contracte

La base legal per poder gestionar els productes i serveis que tens contractats amb nosaltres és l’“execució del contracte”, que ens legitima per realitzar els tractaments de dades personals necessaris (entre els quals s’inclou l’adreça de correu electrònic) per atendre les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d’atenció (incloent-hi els canals telefònics, presencials i els webs), enviar-te comunicacions informatives i enquestes sobre la qualitat del servei o l’índex de satisfacció amb l’atenció prestada, acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, facturar el subministrament energètic o prestar-te serveis d’assessorament energètic.

El fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria impossibilitar que et prestéssim de manera adequada els serveis contractats. En aquest sentit, et recordem que et fas responsable de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa qualsevol modificació de les dades esmentades.

b)     Compliment de les obligacions legals

Com ja s’ha exposat anteriorment, a vegades hem d’utilitzar les teves dades personals per complir amb obligacions legals de qualsevol mena; per tant, la base legal que ens legitima per realitzar aquests tractaments consisteix, precisament, en el compliment d’aquestes obligacions legals.

c)     Consentiment

El consentiment constitueix una base legitimadora del tractament que permet a Endesa tractar les dades, amb l’obtenció prèvia del consentiment exprés, lliure, inequívoc i informat de la persona interessada.

A aquest respecte, els tractaments que es realitzen amb la finalitat d’enviar-te comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci —així com la cessió de les teves dades a aquestes empreses, fins i tot a altres del Grup Endesa— tenen com a base legal el “consentiment” que hagis prestat. De la mateixa manera, qualsevol comunicació comercial adreçada a consumidors que no siguin clients d’Endesa està subjecta a l’obtenció prèvia del consentiment exprés.

Qualsevol perfilat complex, inclosos els supòsits que preveu l’article 22 de l’RGPD, estarà subjecte a l’obtenció prèvia del consentiment explícit de l’afectat. Per això, fins que no retiris el consentiment, és possible que segueixis rebent comunicacions d’aquest tipus o que les teves dades continuïn sota el control d’aquestes empreses col·laboradores.

Així mateix, els tractaments de dades personals associats a la gestió del teu usuari web i, si escau, el tractament de la teva adreça de correu electrònic per a l’enviament de la factura digital, tenen com a base de legitimació el “consentiment” que hagis prestat en cada supòsit.

En tot cas, et recordem que si vas prestar el teu consentiment per a qualsevol de les finalitats descrites anteriorment, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això tingui cap conseqüència per als serveis o productes que hagis contractat. Trobaràs la informació necessària per exercir el teu dret a retirar el consentiment a l’apartat 10 d'aquesta Política de Protecció de Dades.

d)     Interès legítim

L’interès legítim constitueix una base legitimadora sempre que l’interès d’Endesa per tractar les dades del client es trobi dins de les seves expectatives raonables, tenint en compte la relació que manté amb Endesa. Els interessats sempre tenen la possibilitat d’exercitar el dret d’oposició, tal com descriu l’apartat 10.

A aquest efecte, els tractaments que es fan per oferir-te informació sobre Ofertes Energètiques Paquetitzades relacionades amb el servei que ja tinguessis contractat, que millor s’ajustin a les teves necessitats de consum energètic i que, si escau, et permetin obtenir millores en la factura com a resultat de la contractació conjunta (o, fins i tot, beneficis en el servei ja contractat) del subministrament de llum o gas i un servei de valor afegit (incloses les comunicacions puntuals de dades que puguin fer-se, únicament i exclusiva, entre Endesa Energía i Endesa X per garantir l’eficàcia d’aquestes campanyes), es fan basats en l’“interès legítim” d’Endesa.

En aquest sentit, t’informem que la normativa en vigor ens permet utilitzar l’interès legítim d’Endesa com a base de legitimació per realitzar els anteriors tractaments, sobre la base de les expectatives que puguis tenir com a client nostre. Per aquest motiu, et recordem que pots oposar-te en qualsevol moment als tractaments identificats a l’apartat anterior exercint el teu dret d’oposició a través dels canals assenyalats a l’apartat 10.

D’altra banda, d’acord amb l’interès legítim, també es realitzen els tractaments necessaris per valorar la teva solvència econòmica, la teva admissió com a client o, si escau, la comunicació de les teves dades a sistemes d’informació creditícia. L’interès d’Endesa per a aquests tractaments és clar, atès que es tracta d’una habilitació que l’art. 20 de la LOPD-GDD concedeix als creditors que presten un servei de facturació periòdica, com és el nostre cas.

Així mateix, els tractaments per a operacions de factoring (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres) per tal que Endesa pugui tenir un model de gestió empresarial eficient es realitzaran sobre la base de l’interès legítim d’Endesa de poder obtenir finançament per dur a terme la seva activitat comercial.

Igualment, podran comunicar-se les dades entre Endesa Energía i Endesa X amb fins administratius o per promoure la bona gestió de la relació comercial amb els clients.

 

6)    Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens facilitis com a client es conservaran mentre siguin necessàries per prestar els serveis recollits al Contracte. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el termini en què encara puguin ser necessàries per atendre les reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials, i també durant el temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils o administratives, i només es podran desbloquejar i tractar de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades se suprimiran definitivament.

En aquells casos en què vas prestar el teu consentiment exprés per rebre ofertes personalitzades en l’àmbit de l’activitat energètica que poguessin ser del teu interès, quan no fossis client d’Endesa, les teves dades seran conservades fins que retiris el consentiment prestat a través dels canals assenyalats a l’apartat 10.

En cas de ser usuari dels serveis web, guardarem les teves dades personals mentre en continuïs sent usuari. No obstant això, si detectem que durant un període de dos (2) anys no has utilitzat o interactuat amb el teu compte o amb cap dels nostres serveis web, procedirem a cancel·lar el teu compte i a bloquejar les teves dades. D’aquesta manera, si vols tornar a utilitzar qualsevol dels serveis web, hauràs de registrar-te una altra vegada.

 

7)    Tractem dades de menors?

A Endesa es vetlla per l’ús adequat de les dades dels menors, garantint el respecte a les lleis que els siguin aplicables i utilitzant les mesures que siguin raonables i oportunes; per això no es recullen dades personals de menors d’edat sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

 

8)    Quines mesures de seguretat s’hi apliquen?

Endesa, amb l’objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa raonablement necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l’accés no autoritzats o el robatori de les dades, fent servir la millor tecnologia, per a tots els canals en què es poden tractar dades de caràcter personal (incloent-hi, per tant, totes les pàgines web, els serveis d’atenció telefònica i els canals presencials).

A més, t’informem que les teves dades poden ser objecte d’un procés d’anonimització en què se substitueixin per un identificador irreversible, de manera que no es podrà arribar a identificar el client que hi ha darrere d’aquest identificador, per poder efectuar estudis i anàlisis internes amb la finalitat d’obtenir resultats agregats que ens ajudin a identificar comportaments generals per millorar la qualitat dels nostres productes i serveis.

 

9)    Quina informació compartim amb tercers?

Endesa únicament intercanvia dades personals amb tercers que tindran la consideració d’Encarregats del tractament (sobre les quals no necessitarem la teva autorització) per tal de gestionar adequadament la relació contractual o amb altres empreses col·laboradores quan ens hagis donat el teu consentiment.

També facilitarem les teves dades als sistemes d’informació creditícia en els supòsits en què ens habilita la normativa vigent, així com a les entitats de crèdit per realitzar operacions de factoring, o a les administracions, les autoritats i els organismes públics per complir amb les obligacions legals.

A continuació, detallem aquests tractaments, els seus destinataris i la seva base de legitimació:

a)     Accés de tercers a la prestació del servei contractat

Podran tenir accés a les teves dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’Encarregats del tractament (incloses altres empreses del Grup Endesa), els quals realitzaran els tractaments de dades personals necessaris per presentar els serveis contractats seguint les instruccions que Endesa consideri oportunes i garantint en tot moment la confidencialitat, la seguretat i el secret de la informació a la qual tinguin accés. Aquests tercers ens podran ajudar, per exemple, a prestar serveis relacionats amb: vendes, atenció al client, recobrament, màrqueting i publicitat i serveis professionals.

Així mateix, t’informem que és possible que alguns d’aquests tercers que fan d’Encarregats del tractament es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu. Més concretament, podran accedir a les teves dades personals proveïdors de plena confiança situats a: Estats Units, Índia, Colòmbia i Perú. En qualsevol cas, disposem de l’habilitació legal per realitzar aquest tipus de transferències, atès que totes han estat autoritzades pel director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b)     Comunicació puntual de dades entre Endesa Energía i Endesa X

Les comunicacions puntuals de dades entre Endesa Energía i Endesa X per fer Ofertes Energètiques Paquetitzades per mitjans no electrònics,, així com per evitar la reiteració innecessària de les campanyes comercials es basen, com s’ha indicat prèviament, en l’interès legítim d’Endesa.

Aquestes comunicacions es fan de manera puntual i per a la finalitat descrita, sense que aquestes dues societats es facin en cap cas cessions permanents o íntegres de les teves dades per a altres finalitats. Únicament rebràs comunicacions comercials per mitjans electrònics sobre Ofertes Energètiques Paquetitzades provinents d’una societat del Grup Endesa diferent de la societat amb la qual hagis contractat quan hagis donat el teu consentiment per rebre aquestes comunicacions.

Endesa Energía i Endesa X també podran comunicar-se les dades amb fins administratius o per promoure l’atenció comercial correcta dels clients

c)     Cessió de dades a tercers col·laboradors

En cap cas se cediran dades personals a terceres empreses, tret que ens hagis facilitat abans el teu consentiment.

Si has prestat el teu consentiment, és possible que es comparteixin les teves dades amb empreses del Grup Endesa o terceres empreses relacionades amb els sectors energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci.

d)     Comunicació d’informació a sistemes d’informació creditícia

Com s’ha exposat anteriorment, és possible que, d’acord amb la normativa vigent, puguem comunicar les teves dades als fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que estimem convenients si no has abonat un servei de facturació periòdica que tinguis contractat amb nosaltres, amb base en l’interès legítim.

e)     Realització d’operacions de factoring

Es podran comunicar dades a entitats de crèdit amb l’única finalitat de realitzar operacions de factoring, per tal que Endesa pugui disposar d’un model de gestió empresarial eficient. Aquests tractaments es realitzaran amb les mesures de seguretat més estrictes i sobre la base de l’interès legítim d’Endesa de poder obtenir finançament per dur a terme la seva activitat comercial.

f)      Compliment d’una obligació legal

Les teves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan ho exigeixi la normativa aplicable, per exemple, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritats fiscals, etc.

 

10) Quins drets tens en relació amb el tractament de les teves dades personals?

L’RGPD i la LOPD-GDD recullen els drets següents en relació amb el tractament de les dades personals que podran exercir-se davant i, en contra, de cadascun dels responsables.

 • Accés: permet confirmar si estem tractant les teves dades personals i, en aquest cas, quines.
 • Rectificació: permet que ens ajudis a corregir errors i modificar les dades que puguin ser inexactes o estar incompletes.
 • Supressió: et permet sol·licitar l’esborrament de les dades, cosa que farà que Endesa deixi de tractar-les tret que hi hagi una obligació legal per conservar-les (aleshores quedaran degudament bloquejades) o que hi hagi altres motius legítims perquè les tractem.
 • Limitació del tractament: permet paralitzar el tractament de les teves dades d’acord amb les condicions establertes legalment, tot i que amb el dret de conservar les dades degudament bloquejades per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d’accions administratives o judicials.
 • Oposició: et permet demanar-nos que deixem de tractar les teves dades personals quan considerem que tenim un interès legítim per fer-ho; per exemple, sobre la base de les teves expectatives com a client, com succeeix quan et fem ofertes de productes i serveis.

A Endesa deixarem de tractar les teves dades llevat que concorrin motius legítims imperiosos o que siguin necessàries per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d’accions administratives o judicials. En aquest cas, romandran degudament bloquejades.

 • Portabilitat: et permet rebre les teves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica perquè puguis transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Retirar el consentiment: permet que es deixin de tractar les teves dades per a una finalitat que prèviament havies autoritzat; per exemple, la recepció de comunicacions comercials de terceres empreses col·laboradores.

Per exercir aquests drets, pots dirigir-te a Endesa per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud, escrivint a l’apartat postal 1128, 41080 - Sevilla, a/ Endesa Operacions i Serveis Comercials.
 • Correu electrònic a l’adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l’interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

D’altra banda, et recordem que la normativa en vigor et permet presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades de contacte són les següents:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
Carrer Jorge Juan, 6 – CP: 28001, Madrid.
Telèfons: 901 100 099 / 91 266 35 17

 

11) Com puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’Endesa?

Endesa SA, empresa matriu del Grup Endesa de què formen part Endesa Energía i Endesa X, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquestes societats.

Si tens qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les teves dades personals per part d’Endesa, sobre la seva legitimitat o sobre qualsevol altra qüestió relativa a la protecció de dades personals, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per correu postal a l’adreça següent: C/ Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid, o enviant un correu electrònic a l’adreça següent: dpoc@endesa.es.

 

12) Canvis en la Política de Protecció de Dades

Sempre que Endesa actualitzi aquesta Política de Protecció de Dades per dur a terme nous tractaments de dades personals, te n’informarem degudament i amb temps suficient perquè puguis fer arribar qualsevol mena de consulta o, si escau, exercir els drets que et reconegui la normativa en vigor en aquell moment.

Gràcies per la confiança que has dipositat en Endesa.

Política de protecció de dades inversors i analistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.  (“Endesa”).

 • Finalitats

  Permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment, remetent un correu a ir@endesa.es.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals dels inversors i analistes seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels inversors i analistes seran conservades mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i sempre que siguin necessàries per als fins per als quals siguin tractades. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets en relació amb el tractament de les seves dades personals

Els inversors i analistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça ir@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de Protecció de Dades d’Accionistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries.

  Permetre el compliment de les obligacions legals derivades.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

  Compliment d'obligació legal.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment, remetent un correu a eoaccionista@endesa.es.

1.      El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat i tractament

Les dades personals facilitades pels accionistes (per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència i vot en junta, per facilitar les comunicacions) o que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries i permetre el compliment d'obligacions legals derivades.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels accionistes seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA, així com en el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria afectar la vostra activitat com accionista d’Endesa, SA.

Els accionistes es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa, SA, qualsevol modificació de les dades esmentades.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'accionista en relació amb el tractament de les seves dades personals

L'accionista pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça eoaccionista@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
 • Telèfon gratuït: 900 666 900

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de protecció de dades d'altres usuaris de la web corporativa d'Endesa, SA

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, les consultes o els suggeriments que puguin fer els usuaris a través del formulari web, així com gestionar el servei d'alertes de notícies d'Endesa.

 • Legitimació

  Consentiment de l'interessat.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals altres empreses del Grup Enel, així com els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

1.      Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat del tractament de dades personals

Les dades dels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, així com per gestionar el servei de newsletter i alertes de notícies d'Endesa.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per atènyer les finalitats anteriors. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.      Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

Així mateix, si us inscriviu al programa d'Experts Digitals, les vostres dades poden ser cedides a altres empreses del Grup Enel quan duguin a terme una iniciativa relacionada amb el programa.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.

 

4.      Legitimació per al tractament

Els tractaments per gestionar els serveis, les accions o les iniciatives dutes a terme per Endesa o per les empreses del Grup Enel tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades i acceptar aquest avís legal de protecció de dades.

Així mateix, els que es realitzin per gestionar el servei de newsletter i d'alertes de notícies d'Endesa tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en subscriure's a aquest servei.

 

5.      Mesures de seguretat

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.      Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa per correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a l'atenció de Comunicació Interna – Endesa a c/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.      Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió