• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Política de Protecció de Dades

 

A Endesa respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal establert en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El nostre compromís amb la privacitat és un dels nostres eixos prioritaris per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb què estiguem vinculats. Per aquesta raó ens guiem pels principis inclosos en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i ens comprometem a:

 • Tractar les dades de manera responsable, lleial i transparent.
 • Utilitzar les dades per a finalitats determinades, clares i legítimes.
 • Només emprar dades adequades, oportuns i limitats a cada finalitat.
 • Utilitzar les dades exactes i actualitzades.
 • Mantenir les dades només durant el temps necessari.
 • Garantir la integritat i confidencialitat de les dades.
 • Actuar amb responsabilitat proactiva.

Política de Protecció de Dades de clients d'Endesa Energía

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Resum

 • Corresponsables

  Endesa Energía, S.A.U i Endesa X Servicios, SL (en endavant “Endesa”).

 • Finalitats

  • Gestionar els productes i serveis contractats amb Endesa.
  • Complir amb les obligacions legals imposades.
  • Fer comunicacions comercials sobre productes i serveis.
  • Gestionar els serveis web.
  • Compilar informació quan es navega per les nostres webs.
  • Conèixer la teva ubicació geogràfica per informar-te sobre el punt elèctric de recàrrega més proper.
  • Gestionar la teva sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials.
 • Legitimació

  • Execució del contracte: per a la gestió dels productes i serveis contractats, la qual cosa inclou atenció de consultes, realització de comunicacions informatives i enquestes, facturació i cobrament, assessorament energètic o l'acreditació en els processos de contractació iniciats.
  • Compliment d'obligacions legals: per complir obligacions legals d'Endesa.
  • Interès legítim: (i) per a la valoració de la solvència econòmica, l'admissió com a client o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, sempre amb tot el respecte envers la normativa aplicable; (ii) per oferir informació sobre productes o serveis relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica o sobre ofertes energètiques paquetitzades de subministrament de llum o gas i d'un servei de valor afegit relacionades amb el servei que ja tingui contractat el client (la qual cosa implica la comunicació puntual de dades entre Endesa Energia i Endesa X per garantir l'eficàcia de les campanyes); (iii) per a operacions de facturatge, per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient.
  • Consentiment: (i) per enviar comunicacions comercials a clients sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses, relacionades amb la llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, així com per cedir les dades a aquestes empreses, incloses altres empreses del grup Endesa; (ii) per enviar comunicacions comercials de qualsevol tipus a consumidors no clients d'Endesa; (iii) per a la realització de perfils complexos; (iv) per a la gestió de l'usuari del web i l'enviament de la factura digital; (v) per al tractament de la dada d'ubicació geogràfica per informar sobre els punts de recàrrega elèctrica; (vi) per gestionar la teva sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials.
 • Destinataris

  Endesa només intercanvia dades personals amb (i) els proveïdors de serveis que contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament (és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin ubicats fora de l'espai econòmic europeu), o amb (ii) altres empreses col·laboradores relacionades amb els sectors de la llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, sempre que hàgim estat autoritzats mitjançant el teu consentiment.

  Així mateix, és possible que intercanviem dades entre Endesa Energia i Endesa X per fer ofertes energètiques paquetitzades, i també per evitar la innecessària reiteració de les campanyes comercials.

  Per últim, facilitarem les teves dades als sistemes d’informació creditícia en cas d'impagament, i també a entitats de crèdit per fer operacions de facturatge, o a les Administracions, Autoritats i Organismes Públics per complir les obligacions legals.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats descrites més amunt, es pot retirar en qualsevol moment.  Per exercir aquests drets, et pots dirigir a Endesa per correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es, o per correu postal a l'apartat 1128, 41080 - Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, aportant nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

 • Informació addicional

  Hi ha més informació disponible sobre la política de protecció de dades d'Endesa en el desplegable Política de Protecció de Dades.

A Endesa apostem per garantir l'ús de les dades personals dels nostres clients de manera transparent i segura, per la qual cosa volem que sàpigues que en tot moment tens el control de les teves dades. Com a client d'Endesa podràs decidir, sempre que la normativa en vigor ho permeti, a qui se cedeixen les teves dades personals, en quines condicions i per a quina finalitat.

Perquè això sigui possible i d'acord amb les millors pràctiques de govern corporatiu i compliment, dins dels nostres processos de revisió i millora constant, hem actualitzat la Política de protecció de dades, que substitueix la que anteriorment regulava el tractament de les dades com a client d'Endesa, amb la finalitat de renovar la teva confiança amb nosaltres i perquè sàpigues com recopilem, tractem i protegim les teves dades personals.

 1. Definicions
 2. Qui pot tractar les teves dades?
 3. Quines dades personals tractem?
 4. Per a què tractem les dades?
 5. Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?
 6. Terminis de conservació de la informació
 7. Tractem dades de menors?
 8. Quines mesures de seguretat s'apliquen?
 9. Quina informació compartim amb tercers?
 10. Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?
 11. Com em puc posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades d'Endesa?
 12. Canvis en la Política de protecció de dades

 

1)    Definicions

Perquè entenguis millor la nostra Política de protecció de dades, definim a continuació els conceptes que s'hi inclouen:

 • Client: persona física que manté una relació contractual amb Endesa.
 • Contracte: acord que regula els termes i les condicions aplicables a la contractació de qualsevol producte o servei d'Endesa.
 • Corresponsables del tractament: dos o més responsables del tractament que determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament. En aquest sentit, Endesa Energía i Endesa X seran corresponsables del tractament pel que fa a determinants tractaments.
 • CUPS: codi universal de punt de subministrament. És el codi alfanumèric que identifica de manera exclusiva un domicili per certificar el proveïment d'energia. Cada habitatge en té un per al subministrament elèctric i un altre per al subministrament de gas natural. És permanent i invariable, és a dir, no es modifica encara que es canviï de tarifa o de companyia comercialitzadora.
 • Empresa distribuïdora: és la companyia responsable de distribuir l'energia a la teva llar. En el mercat elèctric espanyol, per disposició legal, els ciutadans no poden triar la seva empresa distribuïdora, que està determinada per la zona on resideixen.
 • Encarregat del tractament: persona física o jurídica que tracta dades personals pel compte del responsable del tractament.
 • Endesa: Endesa Energía, SAU i Endesa X Servicios, SL.
 • Endesa Energía: Endesa Energía, SAU, empresa dedicada a la comercialització d'energia elèctrica i gas natural.
 • Endesa X: Endesa X Servicios, SL, empresa dedicada a la comercialització de productes i serveis energètics de valor afegit complementaris als prestats per Endesa Energía.
 • Grup Endesa: el Grup Endesa està format per la matriu Endesa, SA i totes les societats que en depenen. Pots consultar el llistat complet de les societats del Grup Endesa aquí: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/quienes-somos/sociedades.
 • Interessat: qualsevol persona física identificada o identificable.
 • LOPDGDD: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Oferta energètica paquetitzada: conjunt de productes o serveis, directament relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica, comercialitzats conjuntament per part d'Endesa Energía i Endesa X sota la marca Endesa.
 • Client potencial: persona física que no té un vincle contractual amb Endesa.
 • Responsable del tractament: persona física o jurídica que, sola o amb altres persones, determina les finalitats i els mitjans de tractament.
 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Usuari del web: usuari registrat en algun dels llocs web d'Endesa Energía o d'Endesa X (www.endesa.com, www.endesax.com i www.endesaxstore.com).

 

2)    Qui pot tractar les teves dades?

Les empreses següents del Grup Endesa tractaran les teves dades personals com a corresponsables del tractament, excepte per a aquells tractaments que s'hagin de realitzar, per complir amb les condicions o els serveis particulars d'un producte o servei concret, contractant només una d'aquestes empreses, cas en què es consideraran independentment "responsables del tractament":

 • Endesa Energía, SAU, amb CIF A81948077 i domicili social a: C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
 • Endesa X Servicios, SL, amb CIF B01788041 i domicili social a: C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.

En aquest sentit, Endesa Energía i Endesa X han assolit un acord de corresponsabilitat que reflecteix adequadament les funcions i relacions respectives dels corresponsables del tractament en relació amb els interessats. Tens disponibles els aspectes essencials d'aquest acord prèvia sol·licitud.

 

3)    Quines dades personals tractem?

Una dada personal és qualsevol informació que identifica directament o que permet identificar una persona física, per exemple, entre d'altres, nom i cognoms, adreça de correu electrònic i CUPS.  És possible que hagis facilitat directament algunes d'aquestes dades en contractar amb nosaltres, però d'altres es poden haver inferit de la relació que mantenim amb tu, per exemple el consum de llum o gas corresponent al punt de subministrament del qual ets titular.

Les dades que es podran tractar s'agrupen en les categories següents:

 • Dades recollides durant el registre com a client, en el contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, document nacional d'identitat (DNI), número d'identificació d'estranger (NIE), CUPS, telèfon, adreça electrònica, tarifa contractada i les dades introduïdes en les eines d'assessorament energètic, ubicació geogràfica.  
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: el nombre d'atencions realitzades i les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds de contractació efectuades, els resultats de les enquestes de satisfacció, les comunicacions comercials realitzades, el consum històric del punt de subministrament del qual ets titular, l'historial de facturació i les dades que es puguin obtenir de les teves visites als nostres webs mitjançant la utilització de galetes.
 • Dades de clients potencials que presten el seu consentiment perquè les seves dades es comuniquin a empreses del sector energètic amb finalitats comercials: en ocasions podem tractar les dades identificatives (nom i cognoms), el telèfon i l'adreça de clients potencials, sempre que aquests hagin prestat prèviament el seu consentiment informat, de manera inequívoca i mitjançant una acció afirmativa clara separada de la resta d'assumptes, amb la finalitat que les seves dades se cedeixin a empreses del sector energètic (entre les quals s'inclou Endesa) per rebre publicitat sobre els seus productes i serveis. En cas que ens posem en contacte amb tu a través de campanyes dirigides a clients potencials, t'informarem en el primer contacte de la identitat del responsable del tractament, la finalitat i la base de legitimació del tractament, l'origen de les dades i les categories de dades específiques que tractem, així com la possibilitat d'exercir els teus drets tant enfront d'Endesa com enfront del responsable del tractament que va recopilar les dades en origen.

A Endesa tractem únicament les dades que resulten estrictament necessàries per a les finalitats concretes indicades en aquesta Política de protecció de dades i només durant el temps requerit, tal com es concreta a l'apartat 6, respectant sempre tots els principis i les obligacions establerts tant a l'RGPD com a l'LOPDGDD.

En les preguntes recollides seguidament s'explica amb detalls per a què i com tractem les teves dades.

 

4)    Per a què tractem les dades?

A Endesa tractem les teves dades personals, entre altres finalitats, per gestionar la prestació dels productes i serveis que tinguis contractats amb nosaltres, per gestionar el teu registre o compte com a usuari del web, per complir les obligacions legals imposades, per exemple, en matèria energètica o de consum, per realitzar comunicacions comercials sobre productes i serveis d'Endesa relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica i per obtenir informació sobre les interaccions que realitzis en navegar pels nostres webs mitjançant l'ús de galetes. Seguidament trobaràs les finalitats concretes per a les quals utilitzem les teves dades:

 

a)    Gestionar la contractació d'un servei d'Endesa

Les teves dades es tractaran per gestionar la contractació d'un servei d'Endesa.

A més, has de saber que, si sol·licites contractar un producte o servei d'Endesa que pugui comportar el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, sempre sota el compliment estricte de la normativa aplicable, podrem consultar, amb anterioritat a la contractació, els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem adients per valorar la teva solvència econòmica. El resultat d'aquesta consulta podria, si escau, condicionar l'entrada en vigor del contracte. Així mateix, en cas d'impagament Endesa podrà comunicar les teves dades a aquests fitxers, complint sempre les garanties que atorga la legislació vigent en aquests casos.

Si has iniciat el procés de contractació o registre a través d'un dels nostres webs, arribant a facilitar les teves dades personals, però no l'has finalitzat, no pateixis: t'enviarem a la teva adreça de correu electrònic fins a un màxim de dos recordatoris amb suport o ajuda perquè puguis enllestir correctament el procés de contractació o registre prèviament iniciat.

Quan ja siguis client, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei, les dades es podran utilitzar per atendre les teves consultes i peticions a través de tots els nostres canals d'atenció (inclosos els canals telefònics, presencials i els webs), per enviar-te comunicacions informatives i enquestes sobre la qualitat del servei o l'índex de satisfacció amb l'atenció prestada, per acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, per facturar el subministrament energètic o per prestar-te serveis d'assessorament energètic. De la mateixa manera, amb la finalitat que Endesa pugui comptar amb un model de gestió empresarial eficient, les teves dades es tractaran per realitzar operacions de facturatge.

A més, sempre que t'hagis donat d'alta al web, les teves dades personals es podran tractar amb la finalitat de gestionar els serveis de què disposes com a usuari del web, per exemple el "servei de factura electrònica", per a la qual cosa necessitem utilitzar la teva adreça de correu electrònic com a mitjà de remissió. En aquest sentit, has de saber que, en cas que ens facilitis la teva adreça de correu electrònic, aquesta es tractarà com a mitjà preferent per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual que tinguem amb tu.

 

b)    Complir les obligacions legals imposades

Les teves dades també es podran tractar per complir qualsevol tipus d'obligació legal, com ara contractar l'accés a les xarxes amb l'empresa distribuïdora, realitzar les gestions que resultin necessàries per al bon fi del subministrament, intercanviar informació amb l'empresa distribuïdora per poder facturar el teu consum energètic o atendre requeriments de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, entre altres obligacions legals.

 

c)    Realitzar comunicacions comercials sobre productes i serveis

També es podran realitzar altres tractaments de les teves dades personals sobre la base de l'interès legítim d'Endesa, als quals et podràs oposar, tal com s'indica a l'apartat 10.

Portarem a terme aquests tractaments per poder oferir-te informació sobre productes o serveis relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica o sobre ofertes energètiques paquetitzades, afins amb el servei que contractis o que ja tinguessis contractat. Més endavant, a l'apartat 5 punt d), t'expliquem més detalladament els motius que donen suport a l'interès legítim d'Endesa.

Per a això, prèviament es podran analitzar les teves dades personals amb la finalitat d'elaborar un perfil molt bàsic que ens permeti saber si la campanya comercial que es realitzarà s'ajusta a les teves necessitats i preferències de consum energètic. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte algunes de les teves dades (nom i cognoms, número de telèfon, correu electrònic, adreça, número de document nacional d'identitat i, si escau, CUPS), per la qual cosa és possible que calgui realitzar comunicacions puntuals de les teves dades entre Endesa Energía y Endesa X per garantir que les campanyes i ofertes energètiques paquetitzades que es realitzin, si escau, no resultin repetitives, innecessàries o molestes. En tot cas, la comunicació íntegra de les teves dades entre aquestes societats només es portarà a terme si ens has donat el teu consentiment.

Tanmateix, et recordem que et pots oposar en qualsevol moment tant a la recepció de comunicacions comercials com a la comunicació puntual de les teves dades entre Endesa Energía i Endesa X, exercint el teu dret d'oposició a través dels canals assenyalats a l'apartat 10. Tingues en compte que només rebràs comunicacions comercials d'aquest tipus mentre siguis client d'Endesa, llevat que ens ho autoritzis amb posterioritat.

Addicionalment, tal com t'expliquem a l'apartat 5, qualsevol elaboració de perfil complex, en particular en els supòsits previstos a l'article 22 de l'RGPD, estarà subjecta a l'obtenció prèvia del teu consentiment explícit, informat, lliure i inequívoc. Ens referim, concretament, a les decisions que s'adoptin, si escau, basades únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, i que produeixin efectes jurídics en l'interessat o l'afectin significativament de manera similar.

Per acabar, per als casos en què ens hagis donat el teu consentiment també podrem ajudar-te a conèixer, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), productes i serveis d'altres empreses amb les quals col·laborem i que poden ser-te d'interès, relacionats amb els sectors llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. Només cedirem íntegrament les teves dades a altres empreses del Grup Endesa o a terceres empreses relacionades amb els sectors anteriors si ens has donat el teu consentiment exprés per fer-ho.

En tot cas, et recordem que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment a través dels canals assenyalats a l'apartat 10 d'aquesta Política de protecció de dades.

 

d)    Gestionar els serveis web

Sempre que t'hagis donat d'alta o registrat als llocs web d'Endesa, les teves dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar els serveis del web.

 

e)    Recopilar informació quan navegues pels nostres webs

Els llocs web d'Endesa, igual que molts altres portals d'Internet, utilitzen una tecnologia denominada "galetes" per obtenir informació sobre les interaccions que realitzis a les seves pàgines, sempre que n'hagis autoritzat l'ús, si escau.

Si vols conèixer amb detalls com funciona aquesta tecnologia, pots consultar l'apartat "Galetes a Endesa".

 

f)    Ubicació geogràfica per conèixer el punt de recàrrega elèctrica més proper

A través de l'ús de l'aplicació JuicePass, i sempre que hi hagis prestat el teu consentiment, tractarem informació sobre la teva ubicació geogràfica per oferir-te indicacions amb la finalitat que puguis arribar al punt de recàrrega elèctrica que tinguis més a prop. Pots activar o desactivar la funció d'ubicació mitjançant els ajustos del dispositiu, de la manera següent:

 • iOS: Activar o desactivar Localització. Ajustos > Privacitat > Localització.
 • Android: Ajustos > Ubicació o mitjançant els Ajustos ràpids, accessibles en lliscar el dit de dalt a baix des de la part superior de la pantalla del dispositiu.

 

g)    Sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials

Així mateix, també podrem tractar les teves dades personals amb la finalitat de concertar una cita amb un dels nostres agents comercials, sempre que hagis realitzat la sol·licitud a través d'algun dels llocs habilitats a l'efecte.

 

5)    Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

Depenent de la finalitat concreta per a la qual tractem les teves dades (per exemple, gestionar adequadament el servei que tinguis contractat, complir les obligacions legals aplicables, enviar comunicacions comercials o obtenir informació quan navegues pels nostres webs), tindrem la base de legitimació que resulti aplicable.

A aquest efecte, seguidament t'informem de les bases de legitimació que ens permetran portar a terme els diferents tractaments:

 

a)    Execució del contracte

La base legal per portar a terme la prestació dels serveis que tens contractats amb nosaltres és l'execució del contracte, la qual cosa ens legitima per realitzar els tractaments de les dades personals necessàries (entre d'altres, l'adreça de correu electrònic) per atendre les teves consultes i peticions a través de tots els nostres canals d'atenció (inclosos els canals telefònics, presencials i els webs), per realitzar comunicacions informatives i enquestes sobre la qualitat del servei o l'índex de satisfacció amb l'atenció prestada, per acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, per facturar, per processar pagaments o per prestar-te serveis d'assessorament energètic.

La negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, o el lliurament de dades inexactes o incompletes, podria ocasionar la impossibilitat de prestar els serveis contractats de manera adequada. En aquest sentit, et recordem que ets responsable de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar a Endesa qualsevol modificació de les dades.

 

b)    Compliment d'obligacions legals

Com ja hem exposat anteriorment, en ocasions hem d'utilitzar les dades personals per complir obligacions legals de qualsevol tipus, per tant, la base legal que ens legitima per realitzar aquests tractaments consisteix, precisament, en el compliment d'aquestes obligacions legals.

 

c)    Consentiment

El consentiment constitueix una base legitimadora del tractament que permet a Endesa tractar les dades, prèvia obtenció del consentiment exprés, lliure, inequívoc i informat de l'interessat.

Quant a això, els tractaments que es realitzen amb la finalitat de remetre't comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses relacionades amb els sectors llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, així com la cessió de les dades a aquestes empreses, incloses altres empreses del Grup Endesa, tenen com a base legal el consentiment que hagis prestat. De la mateixa manera, qualsevol comunicació comercial sobre ofertes en l'àmbit de l'activitat energètica dirigida a consumidors que no siguin clients d'Endesa està subjecta a l'obtenció prèvia del consentiment exprés per a aquesta finalitat. Per això, mentre no retiris el teu consentiment és possible que segueixis rebent comunicacions d'aquest tipus o que les teves dades puguin continuar sota el control d'aquestes empreses amb les quals col·laborem.

Qualsevol elaboració de perfil complex, en particular en els supòsits previstos a l'article 22 de l'RGPD, estarà subjecta a l'obtenció prèvia del consentiment explícit de l'afectat.

El tractament de la teva adreça de correu electrònic per a l'enviament de la factura digital té com a base de legitimació el consentiment que s'hagi prestat en cada cas.

El tractament derivat de l'activació de la ubicació geogràfica a través de l'aplicació JuicePass, amb finalitat d'informar-te sobre els punts de recàrrega elèctrica que tens més a prop, només es portarà a terme si has prestat el teu consentiment per a aquesta finalitat.

Així mateix, també té com a base legal el consentiment que hagis prestat el tractament de les teves dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'una cita amb un dels nostres agents comercials.

En tot cas, et recordem que, si vas donar el teu consentiment per a qualsevol de les finalitats descrites anteriorment, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això tingui cap conseqüència en els serveis o productes que hagis contractat. Trobaràs la informació necessària per exercir el teu dret a retirar el consentiment a l'apartat 10 d'aquesta Política de protecció de dades.

 

d)    Interès legítim

L'interès legítim constitueix una base legitimadora sempre que l'interès d'Endesa per tractar les dades del client es trobi dins de les expectatives raonables d'aquest, tenint en compte la relació mantinguda amb Endesa. Els interessats sempre tenen la possibilitat d'exercir el dret d'oposició, tal com es concreta a l'apartat 10.

En aquest cas, Endesa ha realitzat un informe de ponderació per avaluar la idoneïtat de realitzar activitats de màrqueting directe de productes i serveis en l'àmbit de l'activitat energètica en el qual, en concret, es conclou que (i) els clients es beneficien d'un preu més competitiu i integrat que cobreix tots els aspectes relatius al consum energètic (calefacció, aigua calenta, manteniment dels subministraments, serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics), i (ii) d'aquesta manera, Endesa pot mantenir la seva posició competitiva en el mercat, en línia amb altres operadors que, igualment, ofereixen ofertes energètiques paquetitzades. Els aspectes essencials d'aquest informe de ponderació, així com de l'avaluació d'impacte realitzada respecte d'aquest tractament, estan a la teva disposició prèvia sol·licitud.

L'interès d'Endesa a realitzar activitats de màrqueting directe d'acord amb l'indicat al Considerant 47 de l'RGPD recau en el fet de poder ser competitius en la prestació de serveis i productes relacionats amb el subministrament energètic que permetin assolir un model energètic més sostenible mitjançant l'oferta de serveis d'instal·lació d'equipament energètic, manteniment i reparació, automatització i mobilitat elèctrica, entre d'altres.

No obstant això, malgrat que entri dins de la teva expectativa raonable que, per exemple, rebis publicitat d'un servei de manteniment elèctric si tens contractat el subministrament d'electricitat, et pots oposar, en qualsevol moment i a través de qualsevol canal, al tractament de les teves dades per part d'Endesa emparat en l'interès legítim.

A aquest efecte, els tractaments que es realitzen amb la finalitat d'oferir-te informació sobre productes o serveis relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica o sobre ofertes energètiques paquetitzades, afins amb el servei que contractis o que ja tinguis contractat, que s'ajustin millor al teu consum energètic, es realitzen sobre la base de l'interès legítim d'Endesa.

En aquest sentit, t'informem que la normativa en vigor ens permet utilitzar l'interès legítim d'Endesa com a base de legitimació per realitzar els tractaments anteriors sobre la base de les expectatives que puguis tenir per ser client nostre. Per aquest motiu, et recordem que pots oposar-te en qualsevol moment als tractaments identificats a l'apartat anterior exercint el dret d'oposició a través dels canals assenyalats a l'apartat 10.

D'altra banda, també es realitzen sobre la base de l'interès legítim els tractaments necessaris per jutjar la teva solvència econòmica, la teva admissió com a client o, si escau, la comunicació de les teves dades a sistemes d'informació creditícia. L'interès d'Endesa a realitzar aquests tractaments és clar, ja que es tracta d'una habilitació que l'art. 20 de l'LOPDGDD concedeix als creditors que presten un servei de facturació periòdica, com és el nostre cas.

Així mateix, els tractaments portats a terme amb la finalitat de realitzar operacions de facturatge (avançament parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres), amb la finalitat que Endesa pugui comptar amb un model de gestió empresarial eficient, es portaran a terme sobre la base de l'interès legítim d'Endesa de poder obtenir finançament per desenvolupar la seva activitat comercial.

 

6)    Terminis de conservació de la informació

Les galetes s'utilitzaran de manera única i exclusiva durant el temps necessari per complir les finalitats indicades per a cada galeta.

Les galetes pròpies en cap cas no tindran una caducitat superior a dos anys.

Pel que fa a les galetes de tercers, els terminis de conservació es poden consultar a les seves Polítiques de privacitat.

Un cop caducada la galeta, es podrà tornar a instal·lar al dispositiu si l'usuari torna a acceptar-ne l'ús.

 

7)    Tractem dades de menors?

A Endesa vetllem per l'ús adequat de les dades dels menors, garantint el respecte de les lleis aplicables i utilitzant les mesures que resultin raonablement oportunes i, per això, no obtenim dades personals de menors d'edat sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

 

8) Quines mesures de seguretat s'apliquen?

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la Política de protecció de dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que són necessàries raonablement per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades, en funció de l'estat de la tecnologia, per a tots els canals en què es poden tractar dades de caràcter personal, incloent-hi, per tant, totes les pàgines web, els serveis d'atenció telefònica i els canals presencials.

 

9) Quina informació compartim amb tercers?

Endesa únicament intercanvia dades personals amb tercers que tindran la consideració d'encarregats del tractament —cas en què no caldrà la teva autorització— amb la finalitat de gestionar adequadament la relació contractual, o amb altres empreses col·laboradores quan ens ho hagis autoritzat mitjançant el teu consentiment.

També facilitarem les teves dades als sistemes d'informació creditícia en els supòsits en què ens hi habilita la normativa vigent, així com a les entitats de crèdit per realitzar operacions de facturatge o a les administracions, autoritats i organismes públics per complir obligacions legals.

Seguidament recollim el detall d'aquests tractaments, els seus destinataris i la seva base de legitimació:

 

a)    Accés per part de tercers per a la prestació del servei contractat

Podran accedir a les teves dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament (incloses altres empreses del Grup Endesa), els quals realitzaran els tractaments de dades personals necessaris per prestar-te els serveis contractats seguint les instruccions que Endesa consideri oportunes i garantint en tot moment la confidencialitat, la seguretat i el secret de la informació a què tinguin accés. Aquests tercers ens podran ajudar, per exemple, en la prestació de serveis relacionats amb: vendes, atenció al client, recobrament, màrqueting i publicitat, i serveis professionals.

A més, t'informem que és possible que alguns d'aquests tercers que actuen com a encarregats del tractament estiguin ubicats fora de l'espai econòmic europeu. Més concretament, podran accedir a les teves dades personals proveïdors de plena confiança situats a: els Estats Units, l'Índia, Colòmbia, Perú i el Marroc. En tot cas, comptem amb habilitació legal per realitzar aquest tipus de transferències, ja que ens ho autoritza el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, en haver ofert garanties adequades, s'ha procedit a la subscripció de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea. Pots conèixer aquests encarregats del tractament fent clic aquí .

 

b)    Comunicació puntual de dades entre Endesa Energía i Endesa X

Les comunicacions puntuals de dades entre Endesa Energía i Endesa X per a la realització, per mitjans no electrònics, d'ofertes energètiques paquetitzades, així com per evitar la reiteració innecessària de les campanyes comercials, es basen, tal com s'ha indicat prèviament, en l'interès legítim d'Endesa.

Aquestes comunicacions es realitzaran de manera puntual i per a la finalitat descrita, sense que es produeixin en cap cas cessions permanents o íntegres de les dades entre aquestes dues societats per a altres finalitats. Concretament, les categories de dades que són objecte d'aquesta cessió puntual són: nom i cognoms, número de telèfon, correu electrònic, adreça, número de document nacional d'identitat i, si escau, CUPS.

Únicament rebràs comunicacions comercials per mitjans electrònics sobre ofertes energètiques paquetitzades provinents d'una altra societat del Grup Endesa diferent de la societat amb la qual hagis contractat quan hagis donat consentiment per rebre aquestes comunicacions.

 

c)    Cessió de dades a tercers amb els quals col·laborem

En cap cas no se cediran dades personals a terceres empreses llevat que ens hagis donat el teu consentiment amb anterioritat.

Si hi has donat el teu consentiment, és possible que les teves dades es comparteixin amb empreses del Grup Endesa o terceres empreses relacionades amb els sectors llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, amb la finalitat de rebre informació sobre els productes o serveis oferts per aquestes companyies. Per tant, la cessió es produirà si s'hi ha donat el consentiment, si és necessària per a la finalitat informada i sobre la base de les categories de dades autoritzades.

Pots informar-te sobre les empreses que formen el Grup Endesa aquí: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/quienes-somos/sociedades.

 

d)    Comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia

Tal com hem exposat anteriorment, és possible que, d'acord amb la normativa vigent, comuniquem les teves dades als fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem adients si has impagat un servei de facturació periòdica que tinguis contractat amb nosaltres, sobre la base de l'interès legítim. Les categories de dades que es comunicaran en aquests casos són: nom, cognoms, número de document nacional d'identitat, adreça del punt de subministrament, import i data d'impagament.

 

e)    Realització d'operacions de facturatge

Es podran realitzar comunicacions de dades a entitats de crèdit amb la finalitat exclusiva de realitzar operacions de facturatge per tal que Endesa pugui comptar amb un model de gestió empresarial eficient. Aquests tractaments es portaran a terme sota les mesures de seguretat més estrictes i sobre la base de l'interès legítim d'Endesa de poder obtenir finançament per desenvolupar la seva activitat comercial. Les categories de dades que són objecte d'aquesta comunicació són:  nom i cognoms, número de document nacional d'identitat, localitat i dades economicofinanceres.

 

f)    Compliment d'una obligació legal

Les teves dades es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi els cossos i forces de seguretat de l'Estat, jutjats i tribunals, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritats fiscals, entre d'altres, tot això d'acord amb la normativa aplicable.

 

10)    Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?

L'RGPD i l'LOPDGDD recullen els drets següents en relació amb el tractament de les teves dades personals, que podràs exercir enfront de, i contra, cadascun dels responsables del tractament.

 • Accés: permet confirmar si estem tractant les teves dades personals i, si és així, quines.
 • Rectificació: permet que ens ajudis a corregir errors i a modificar les dades inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que puguis sol·licitar l'esborrament de les teves dades, cosa que comportarà que Endesa deixi de tractar-les llevat que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació, cas en què es bloquejaran degudament, o que prevalguin altres motius legítims perquè les tractem.
 • Oposició: permet que ens sol·licitis que deixem de tractar les teves dades personals sobre les quals considerem que tenim un interès legítim per al tractament, per exemple sobre la base de les teves expectatives com a client, com passa en la realització d'ofertes de productes i serveis. A Endesa deixarem de tractar les teves dades llevat que concorrin motius legítims imperiosos o que resulti necessari per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials, cas en què romandran bloquejades degudament.
 • Portabilitat: permet que rebis les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, perquè les puguis transmetre a un altre responsable del tractament.
 • Retirada del consentiment: permet que les teves dades es deixin de tractar per a una finalitat que prèviament vas autoritzar, per exemple la recepció de comunicacions comercials de terceres empreses amb les quals col·laborem. Per exercir aquests drets et pots adreçar a Endesa a través d'algun dels canals següents:
 • Correu postal, adjuntant una fotocòpia del teu DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació vigent i una petició en què es concreti la sol·licitud, a l'Apartat de Correus 1128, 41080 Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es, amb la informació següent: nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació vigent i una petició en què es concreti la sol·licitud.

D'altra banda, et recordem que la normativa en vigor et permet presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de la qual són les següents:

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

Telèfons: 901 100 099 / 91 266 35 17

 

11)    Com em puc posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades d'Endesa?

Endesa, SA, empresa matriu del Grup Endesa del qual formen part Endesa Energía i Endesa X, ha nomenat un delegat de Protecció de Dades per a aquestes societats.

Si tens qualsevol dubte relatiu a les finalitats del tractament de les teves dades personals per part d'Endesa, sobre la seva legitimitat o sobre qualsevol altra qüestió relativa a la protecció de dades personals, pots posar-te en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant un correu postal dirigit a l'adreça C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, o un correu electrònic a l'adreça dpoc@endesa.es.

 

12)    Canvis en la Política de protecció de dades

Sempre que Endesa actualitzi aquesta Política de protecció de dades com a conseqüència de la realització de nous tractaments de dades personals, te n'informarem degudament amb temps suficient perquè ens puguis remetre qualsevol tipus de consulta o, si escau, exercir els drets que et reconegui la normativa en vigor en aquell moment.

Gràcies per la confiança que has dipositat en Endesa.

Política de protecció de dades inversors i analistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.  (“Endesa”).

 • Finalitats

  Permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Pot trobar informació sobre com exercir aquests drets en la Informació detalladament.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals dels inversors i analistes seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels inversors i analistes seran conservades mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i sempre que siguin necessàries per als fins per als quals siguin tractades. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets en relació amb el tractament de les seves dades personals

Els inversors i analistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça ir@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de Protecció de Dades d’Accionistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  • Permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries.
  • Permetre el compliment de les obligacions legals derivades.
 • Legitimació

  • Interès legítim d'Endesa, SA.
  • Compliment d'obligació legal.
 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Pot trobar informació sobre com exercir aquests drets en la Informació detalladament.

 • Informació addicional

  Podeu consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa, S.A. al desplegable POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals facilitades pels accionistes (per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència i vot en junta, per facilitar les comunicacions) o que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries i permetre el compliment d'obligacions legals derivades.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels accionistes seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA, així com en el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria afectar la vostra activitat com accionista d’Endesa, SA.

Els accionistes es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa, SA, qualsevol modificació de les dades esmentades.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'accionista en relació amb el tractament de les seves dades personals

L'accionista pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça accionistas@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
 • Telèfon gratuït: 900 666 900

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de protecció de dades d'altres usuaris de la web corporativa d'Endesa, SA

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, les consultes o els suggeriments que puguin fer els usuaris a través del formulari web, així com gestionar el servei d'alertes de notícies d'Endesa.

 • Legitimació

  Consentiment de l'interessat.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals altres empreses del Grup Enel, així com els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

1.      Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat del tractament de dades personals

Les dades dels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, així com per gestionar el servei de newsletter i alertes de notícies d'Endesa.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per atènyer les finalitats anteriors. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.      Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

Així mateix, si us inscriviu al programa d'Experts Digitals, les vostres dades poden ser cedides a altres empreses del Grup Enel quan duguin a terme una iniciativa relacionada amb el programa.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.

 

4.      Legitimació per al tractament

Els tractaments per gestionar els serveis, les accions o les iniciatives dutes a terme per Endesa o per les empreses del Grup Enel tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades i acceptar aquest avís legal de protecció de dades.

Així mateix, els que es realitzin per gestionar el servei de newsletter i d'alertes de notícies d'Endesa tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en subscriure's a aquest servei.

 

5.      Mesures de seguretat

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.      Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa per correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a l'atenció de Comunicació Interna – Endesa a c/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.      Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon