Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Gestió ambiental

Fem un ús sostenible dels recursos naturals

A Endesa realitzem les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i estem compromesos amb la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals que fem servir, en línia amb els principis de l'economia circular, aplicant criteris d'excel·lència.

100%
de generació i distribució certificada per ISO 14001
98%
reducció de les emissions específiques de CO₂ respecte del 2005
50%
reducció del valor de petjada ambiental respecte del 2019

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 12: Producció i consum responsables

ODS 13: Acció pel clima

A Endesa considerem l'excel·lència mediambiental com un valor fonamental de la nostra cultura empresarial. Per això, realitzem les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i d'acord amb els principis del desenvolupament sostenible. Mantenint un compromís ferm amb la conservació i l'ús sostenible dels recursos que fem servir, en línia amb els principis de l'economia circular, aplicant criteris d'excel·lència.

Aquest compromís l'estenem també als nostres proveïdors, als quals requerim la implantació de polítiques mediambientals basades en aquests mateixos principis i que donin cobertura a tots els processos al llarg de la cadena de valor (aprovisionament de matèries primeres, processos de fabricació, logística, etc.) de les activitats que desenvolupem, d'acord amb la missió, la visió i els valors que conformen els principis de comportament de la nostra companyia.

En el compliment dels nostres compromisos mediambientals, identifiquem, avaluem i gestionem els aspectes i impactes mediambientals positius i negatius derivats de les nostres activitats, esforçant-nos per minimitzar-ne els menys beneficiosos i maximitzar-ne els positius, aplicant els principis bàsics d'actuació que recull la nostra política mediambiental.

Establim sistemes de gestió adequats per assolir l'excel·lència, basats en la millora contínua i orientats a la prevenció de la contaminació i a garantir el compliment de la legislació mediambiental.

Utilitzem de forma sostenible els recursos energètics, hídrics i les matèries primeres, promovent la reducció en la generació de residus, gestionant d'una manera responsable els produïts garantint-ne la màxima valorització, i mesurant i minimitzant l'impacte ambiental mitjançant l'aplicació de les millors tècniques i pràctiques disponibles, impulsant la innovació i establint accions encaminades a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Certificació dels sistemes de gestió ambiental

L'avaluació dels riscos mediambientals de la nostra activitat i les certificacions mediambientals atorgades per entitats externes ajuden a assegurar l'excel·lència en la nostra gestió ambiental, integrada i alineada amb la nostra estratègia corporativa. Aquests certificats permeten assegurar que d'una forma periòdica i sistemàtica es duu a terme la identificació, l'avaluació i el control dels impactes ambientals que poguessin generar les nostres instal·lacions i operacions. En l'actualitat disposem de les certificacions següents:

Certificacions
Activitat NORMA % certificado en 2021
 
Generació elèctrica (tèrmica, hidràulica i renovable)

ISO14001:2015   9001   50001   EMAS 100%   100%  
3 centrals tèrmiques   12 centrals tèrmiques (74 % de la potència neta instal·lada)
Distribució d'electricitat
14001, 9001, 50001 100%
Terminals portuàries
14001, 9001, EMAS, Residu zero 100%
Seus corporatives i edificis d'oficines
14001, 50001, UNE-EN 171.330-3
5 seus principals
Endesa Energía 9001, 14001
100 % de la seva activitat
Endesa X 9001, 14001
100 % de la seva activitat

Definim les polítiques que estableixen el nostre compromís amb l’ús sostenible dels recursos naturals per complir els requisits exigits per les normes ISO:

Política mediambiental d´Endesa

PDF (0,44MB) Descarregar

Política ambiental d'e-distribución

PDF (0,93MB) Descarregar

Política de Qualitat i Medi Ambient de Terminals Portuaris

PDF (0,27MB) Descarregar

Política de Salut, Seguretat, Medi Ambient, Qualitat i Eficiència Energètica d'Endesa Generació

PDF (0,69MB) Descarregar

Política Integrada en matèria de Gestió Ambiental, Energètica i de Qualitat Ambiental en Interiors per als edificis d'oficines – Serveis Ibèria

PDF (0,82MB) Descarregar
Materialitzem l’excel·lència en la gestió ambiental mitjançant les nostres certificacions:

Certificats ISO 14001, ISO 9001 i ISO 50001 de e-distribució

ZIP (1,62MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Endesa Generació Tèrmica

PDF (5,39MB) Descarregar

Certificat Multisite ISO 14001 Terminals Portuàries

PDF (0,24MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 d’Enel Green Power

PDF (2,87MB) Descarregar

Certificats ISO 14001, ISO 50001 i UNEIX-171330 (CAI) – Serveis Ibèria

ZIP (1,23MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Endesa Energia

PDF (0,24MB) Descarregar

Difonem les nostres declaracions ambientals a totes les parts interessades:

Objectius ambientals

La descarbonització del mix energètic i la minimització dels impactes ambientals de la nostra activitat són dos dels àmbits principals en què treballem per impulsar un model de negoci sostenible i reduir un 1% la nostra petjada ambiental directa el 2025 (respecte del 2022). En el gràfic següent resumim els nostres objectius ambientals per als anys vinents:

Qualitat de l'aire de l'any 2022
Captació d'aigua i producció de residus de l'any 2022
Pèrdua i recuperació d'energia l'any 2022

Petjada ambiental

A Endesa calculem la nostra petjada ambiental sobre la base d'una metodologia pròpia de càlcul basada en els referents internacionals més importants existents, entre els quals destaquen les guies desenvolupades per la Unió Europea per al càlcul de la petjada ambiental d'organitzacions i productes.

La petjada ambiental és un mesurament multicriteri del comportament ambiental de l'empresa que avalua els efectes sobre el medi ambient de les activitats de la companyia, sota la perspectiva d'anàlisi de cicle de vida (ACV) (norma ISO/TS 14072:2014) o "anàlisi del bressol a la tomba"; això significa considerar totes les etapes des de l'extracció de les matèries primeres fins a la gestió dels productes al final de la seva vida útil, passant per les etapes de producció i ús.

Els objectius de la nostra petjada ambiental són:

  • Quantificar i homogeneïtzar l'acompliment ambiental de la companyia.
  • Analitzar l'afectació de la seva activitat a les diferents categories d'impacte ambiental (subpetjades).
  • Contribuir al seguiment de l'acompliment ambiental de l'organització i permetre la traçabilitat dels objectius dels negocis i de les millores ambientals.
  • Identificar i valorar els aspectes ambientals que tenen més rellevància en l'activitat de la companyia.

Durant l'any 2022 a Endesa hem mantingut el compromís amb l'excel·lència en la sostenibilitat ambiental, alhora que hem superat els nostres objectius de reducció d'empremta ambiental marcats al Pla estratègic precedent. Tot això ha portat la nostra organització a aconseguir una reducció del valor de la seva petjada ambiental del 50 % respecte a l'any 2019.

SUBHUELLAS DIRECTAS (UNIDADES DE HUELLA)1
2020 2021 2022
Petjada atmosfèrica 4.039,2 3.437,1 3.454,3
Petjada hídrida 1.153,2 1.324,2 940,8
Petjada de carboni 535,9 562,6 710,3
Petjada de consum de recursos 1,8 1,8 1,8
Petjada de residus 349,8 315,3 338,1
Petjada de soroll 12,6 12,6 12,6
Petjada de flora i fauna 5,8 5,8 5,8
Petjada ambiental a ENDESA 6.098,1 5.659 (-3,1%) 5.463 (-3,5%)

 

Gestió de l'activitat nuclear

Estem fermament compromesos amb la gestió segura de la nostra activitat nuclear, com expressa la Política nuclear aprovada pel Consell d'Administració el 2011 i publicada al web de les companyies que operen en aquesta activitat. Aquesta política estableix el compromís d'actuar de manera que totes les activitats nuclears, ja sigui Endesa accionista majoritari o minoritari, tinguin com a prioritats principals la seguretat i protecció dels treballadors, el públic i el medi ambient, així com el foment de l'excel·lència en totes les activitats, anant més enllà del mer compliment dels requisits legals.

Veure més sobre la nostra gestió de l'activitat nuclear.

 

Sancions ambientals i litigis ambientals

El nombre total de litigis ambientals per import superior a 10.000 euros proveït el 2022 és de 43*, i l'any 2022 no hi ha hagut cap multa per casos d'incompliment de lleis i reglaments ocorreguts en el període.

A continuació, mostrem un resum de les multes i litigis mediambientals incorreguts:

MULTES I LITIGIS MEDIAMBIENTALS
2022
Multes per casos d'incompliment de lleis i reglaments ocorreguts en el període d'informe actual1 0€
Multes per casos d'incompliment de lleis i reglaments ocorreguts en els períodes d'informe anteriors2 149.000
Casos en què es va incórrer en sancions no monetàries3 0
Casos pels quals es va incórrer en multes4 61
Nombre total de litigis mediambientals com a demandat5 43

Notes

Per a l'exercici del report, la informació proporcionada és referent a la societat EDistribución Redes Digitales, SL, d'acord amb els criteris exposats a continuació:

(1)

Imports de multes/sancions mediambientals iguals o superiors a 10.000 €, per fets ocorreguts i pagats l'any del report en què som demandats en via judicial o en via administrativa, independentment que la multa/sanció sigui definitiva o es pugui recórrer.

(2)

Imports de multes/sancions mediambientals iguals o superiors a 10.000 €, per fets ocorreguts en anys anteriors a l'any del report i pagats l'any del report en què som demandats en via judicial o en via administrativa, independentment que la multa/sanció sigui definitiva o es pugui recórrer.

(3)

Nombre de procediments en via administrativa (no judicials) sense multa/sanció monetària.

(4)

Nombre de procediments en via administrativa (no judicials) amb multa/sanció monetària la quantia de la qual és igual o superior a 10.000 €.

(5)

Nombre de litigis mediambientals en els quals s'actuï com a demandat en via judicial, pendents al final de l'any de l'informe, independentment de l'any en què es van iniciar i del seu import.

(*) Nombre de litigis mediambientals en els quals s'actuï com a demandat en via judicial, pendents al final de l'any de l'informe, independentment de l'any en què es van iniciar i del seu import.

Els nostres projectes sobre gestió ambiental

Seguir llegint sobre Medi ambient

Gestió integral de l’aigua

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.