• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Factura de Llum de Mercat Lliure

Imatge: pàgina 1 de la factura de llum en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

1. Identificació de l'empresa que emet la teva factura, la teva companyia comercialitzadora.

En aquesta secció es mostra el logotip, la denominaciò social, el CIF i el domicili social d'Endesa Energía, la teva companyia comercialitzadora. També s'informa que ès una factura de llum.

 

2. Dades de la factura d'electricitat.

Aquí trobaràs totes les dades que identifiquen aquesta factura i que necessitaràs en cas d'haver de fer alguna consulta relacionada.

 • Número de factura: número identificatiu fiscal d'aquesta factura.
 • Referència: és el codi d'aquesta factura. Està format pel número de contracte, seguit per un seqüencial del número de factura que correspongui.
 • Data d'emissió factura: data en què s'ha emès aquesta factura.
 • Període de facturació: interval de temps facturat.
 • Si tens el pagament domiciliat, es mostra la data en què es farà el càrrec de l'import de la teva factura.
 • Si no tens el pagament domiciliat, es mostra la data límit en què has de fes el pagament d'aquesta factura.

 

3. Nom i adreça del receptor de la factura.

Aquí es mostren les dades personals (nom i adreça) del titular del contracte, la persona que rep la factura.

La tarifa per deixar de preocupar-te

Tant se val a quina hora engeguis els electrodomèstics. Preu fix per cada kWh que consumeixis.

4. Resum de la factura i dades de pagament.

Mostra el resum dels conceptes facturats i l'import total de la teva factura. El detall del càlcul de cadascun d'aquests conceptes el trobaràs al revers de la factura (pàg. 2 de 4) a la secció Detall de la factura.

 • Potència contractada: Import total que pagues per la potència que tens contractada. La potència que has de contractar variarà en funció de les característiques de la teva instal·lació elèctrica i de l'ús dels aparells elèctrics que tinguis a la teva llar o local.
 • Energia consumida: import total que pagues per l'energia consumida, és a dir, pel teu consum d'electricitat.
 • Impost d'electricitat: és un tribut sobre l'electricitat que estableix el Ministeri d'Indústria.
 • Lloguer d'equips de mesura i control: reflecteix el cost del lloguer pels equips de mesura i control.
 • Impost aplicat: s'aplica IVA (Impost sobre el Valor afegit) o IGIC (Impost General Indirecte de Les Canàries) segons s'escaigui.
 • Total Import Factura: és l'import total que s'ha de pagar incloent-hi impostos.

 

Altres conceptes:

A més a més, depenent de la factura en concret o de la tarifa que tens contractada, poden aparèixer altres conceptes:

 • Regularització i altres conceptes: en aquest concepte s'inclouen els costos associats a possibles regularitzacions.
 • Drets de contractació: és el cost corresponent als drets d'extensió i accés.

A més, hi trobaràs informació sobre la teva forma de pagament:

 • Si tens el pagament domiciliat: se t'informarà del número de compte on es farà el càrrec de l'import de la teva factura i la data en la qual es cobrarà.
 • Si no tens el pagament domiciliat: indicarà el codi de barres per al seu pagament per finestreta bancària.

 

5. Informació del consum elèctric.

Aquí trobaràs tota la informació detallada sobre el teu consum elèctric:

 • Lectura actual i anterior del teu comptador (real o estimada). Si tens Discriminació Horària (DH) es mostrarà una columna amb el consum per cadascun dels períodes.
 • Consum en el període en kWh, que és el consum realitzat durant el període facturat i es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior.
 • Gràfic amb l'evolució del teu consum durant els últims 14 mesos, incloent-hi informació sobre lectures reals i estimades, en cas que algun mes tinguis lectura estimada.
 • I, per últim, a sota del gràfic trobaràs l'import en euros del teu consum mitjà diari del període facturat, el teu consum mitjà diari dels últims 14 mesos i el teu consum acumulat de l'últim any en kWh.

 

6. InfoEnergía.

infoEnergía és el primer servei d'informació i assessorament energètic per a clients d'Endesa. Gràcies a aquest servei podràs conèixer el teu consum en aquesta factura, el consum mitjà del municipi, com evoluciona el teu consum en funció de les diferents estacions de l'any, etc.

Imatge: pàgina 2 de la factura de llum en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

7. Dades del contracte.

En aquesta secció es recullen les principals dades del titular del contracte i altres dades d'interès del teu contracte:

 • Les dades principals del titular del contracte: nom i NIF.
 • Adreça del punt de subministrament: adreça postal del contracte d'aquesta factura.
 • Producte contractat: nom de la tarifa del contracte al qual correspon aquesta factura.
 • Potència contractat: potència que tens contractada.
 • Codi universal de punt de subministrament (CUPS): és un codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència “ES” seguida d'altres 20 caràcters, xifres o lletres. És una dada que hauràs de facilitar en cas d'haver de fer una consulta sobre la teva factura o contracte.
 • Número de comptador: és el número identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per al mesurament de l'energia consumida.
 • Referència del contracte: número de contracte amb Endesa Energía.
 • La teva comercialitzadora: nom de la companyia comercialitzadora (amb la qual tens el contracte), en aquest cas, Endesa Energía S.A.U.
 • La teva distribuïdora: nom de la companyia distribuïdora (que s'encarrega de portar l'electricitat a la teva llar o local).
 • Referència del contracte d'accés: número de contracte amb la companyia distribuïdora.
 • Peatge d'accés: és la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern.
 • Fi del contracte de subministrament: data en què finalitza aquest contracte. Aquesta dada és merament recordatòria i informativa. El contracte es renova anualment i de forma automàtica tret que s'indiqui una altra cosa.

 

8. Detall de la factura.

Aquí es detallen i expliquen tots els conceptes i imports facturats:

1. Facturació per potència contractada.

És el que en pagues per la potència contractada. Es calcula multiplicant els kW contractats pel preu del kW de la teva tarifa i pel nombre de dies del període de facturació. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

2. Facturació per l'energia consumida.

És l'import total que pagues per l'energia consumida. S'obté multiplicant els kW consumits durant el període de facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

La suma dels conceptes detallats en els punts 1 i 2 dóna el 1º Subtotal altres conceptes.

A continuació es detallen altres conceptes:

3. Descomptes: si tens algun descompte en el preu fix o variable segons la tarifa que tinguis contractada.

4. Serveis: si tens algun servei contractat.

5. Impostos d'electricitat: és un tribut sobre l'electricitat que estableix el Govern. Es calcula mitjançant una fórmula preestablerta.

6. Lloguer d'equips de mesura i control: és la quantitat que es paga pel lloguer del comptador. Si el tens en propietat, aquest concepte no se't cobrarà.

La suma dels punts 3, 4 i 5 dóna el 2º Subtotal (el d'altres conceptes).

La suma dels dos subtotals donen l'import total.

Finalment, s'hi aplica:

7. IVA o IGIC: és el tribut sobre el consum que estableix el Govern.

El TOTAL IMPORT FACTURA és l'import total que s'ha de pagar.

 

9. Destinació de l'import de la factura.

Et mostrem desglossat en un gràfic a on es destina l'import total de la teva factura:

 • Cost de producció de l'electricitat:

És la suma dels costos per produir l'electricitat que arriba fins a les llars.

 • Costos regulats:
  • Incentius a les energies renovables, cogeneració i residus: és l'import destinat a les installacions que desenvolupen l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energies renovables o cogeneració.
  • Cost de xarxes de transport i distribució: és el cost derivat de la construcció i el manteniment de les installacions que transporten i distribueixen l'electricitat.
  • Altres costos regulats: és l'import destinat a altres costos com, per exemple, el dèficit de tarifa.
 • Impostos aplicats:

Són els tributs que es paguen al Govern per l'IVA/IGIC de la factura i per l'impost d'electricitat.

 

10. Notificacions.

És una secció que s'inclou si fos necessari l'aclariment d'alguna dada de la factura.

 

11. Informació del teu producte.

Inclou informació rellevant del producte que tens contractat: data fi del contracte, temes de regulacions, modificacions de preus, etc.

 

12. Atenció al client: consultes, gestions i reclamacions 24 hores.

Aquests són els canals des dels quals et podem assessorar sempre que ho necessitis:

Per realitzar qualsevol consulta sobre el teu contracte o factura has de tenir sempre a mà el número de contracte que hi ha a la teva factura a la secció Dades del contracte com a Referència del contracte.

 

13. Ofertes personalitzades i exclusives per a tu.

La teva factura pot incloure diverses publicitats personalitzades i exclusives per a tu. Seran diferents en funció de les diferents promocions que Endesa tingui vigents en el moment d'emetre la teva factura.

Imatge: pàgina 3 de la factura de llum en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

14. Informació sobre la teva electricitat, origen de l'electricitat i impacte mediambiental.

Aquí es recull informació oficial sobre l'origen de l'energia consumida durant l'any anterior i el seu impacte al medi ambient, així com la font de publicació.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon