Factura de Llum de Mercat Lliure

Imatge: pàgina 1 de la factura de llum en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

1. Identificació de l'empresa que emet la teva factura, la teva companyia comercialitzadora.

En aquesta secció es mostra el logotip, la denominaciò social, el CIF i el domicili social d'Endesa Energía, la teva companyia comercialitzadora. També s'informa que ès una factura de llum.

 

2. Dades de la factura d'electricitat.

Aquí trobaràs totes les dades que identifiquen aquesta factura i que necessitaràs en cas d'haver de fer alguna consulta relacionada.

 • Número de factura: número identificatiu fiscal d'aquesta factura.
 • Referència: és el codi d'aquesta factura. Està format pel número de contracte, seguit per un seqüencial del número de factura que correspongui.
 • Data d'emissió factura: data en què s'ha emès aquesta factura.
 • Període de facturació: interval de temps facturat.
 • Si tens el pagament domiciliat, es mostra la data en què es farà el càrrec de l'import de la teva factura.
 • Si no tens el pagament domiciliat, es mostra la data límit en què has de fes el pagament d'aquesta factura.

 

3. Nom i adreça del receptor de la factura.

Aquí es mostren les dades personals (nom i adreça) del titular del contracte, la persona que rep la factura.

La tarifa per deixar de preocupar-te

Tant se val a quina hora engeguis els electrodomèstics. Preu fix per cada kWh que consumeixis.

4. Resum de la factura i dades de pagament.

Mostra el resum dels conceptes facturats i l'import total de la teva factura. El detall del càlcul de cadascun d'aquests conceptes el trobaràs al revers de la factura (pàg. 2 de 4) a la secció Detall de la factura.

 • Potència contractada: Import total que pagues per la potència que tens contractada. La potència que has de contractar variarà en funció de les característiques de la teva instal·lació elèctrica i de l'ús dels aparells elèctrics que tinguis a la teva llar o local.
 • Energia consumida: import total que pagues per l'energia consumida, és a dir, pel teu consum d'electricitat.
 • Impost d'electricitat: és un tribut sobre l'electricitat que estableix el Ministeri d'Indústria.
 • Lloguer d'equips de mesura i control: reflecteix el cost del lloguer pels equips de mesura i control.
 • Impost aplicat: s'aplica IVA (Impost sobre el Valor afegit) o IGIC (Impost General Indirecte de Les Canàries) segons s'escaigui.
 • Total Import Factura: és l'import total que s'ha de pagar incloent-hi impostos.

 

Altres conceptes:

A més a més, depenent de la factura en concret o de la tarifa que tens contractada, poden aparèixer altres conceptes:

 • Regularització i altres conceptes: en aquest concepte s'inclouen els costos associats a possibles regularitzacions.
 • Drets de contractació: és el cost corresponent als drets d'extensió i accés.

A més, hi trobaràs informació sobre la teva forma de pagament:

 • Si tens el pagament domiciliat: se t'informarà del número de compte on es farà el càrrec de l'import de la teva factura i la data en la qual es cobrarà.
 • Si no tens el pagament domiciliat: indicarà el codi de barres per al seu pagament per finestreta bancària.

 

5. Informació del consum elèctric.

Aquí trobaràs tota la informació detallada sobre el teu consum elèctric:

 • Període de facturació: les dates i el nombre de dies a què correspon l'import de la factura d'Endesa.
 • Consum en el període en kWh: és el consum realitzat durant el període facturat i es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior. Segons la teva tarifa, el consum es pot desglossar en les diferents franges de facturació en què es divideix el contracte de la llum.
 • Preu del kWh: indica el cost mitjà del kWh per al teu consum de llum i es tenen en compte diferents variacions, en els casos de tarifes amb discriminació horària, o els descomptes i promocions d'hores gratis de consum de llum.
 • Gràfic amb l'evolució del teu consum: visió gràfica del teu consum durant els últims 14 mesos, incloent-hi informació mensual i la mitjana anual de la factura de la llum amb Endesa.
 • Potències màximes demandades: indica la potència màxima en kW que has demandat en l'últim any, tant en hores vall com en hores punta.
 • Despesa diària de llum: amb informació per entendre millor el teu consum, t'indiquem la despesa diària de llum d'aquesta factura, així com la mitjana del que has pagat llum al dia durant els últims 14 mesos facturats.
 • Consum en l'últim any: el nombre total de kWh que has consumit de llum, sumant el consum en les últimes 12 factures de la llum amb Endesa.

 

6. InfoEnergía.

infoEnergía és el primer servei d'informació i assessorament energètic per a clients d'Endesa. Gràcies a aquest servei podràs conèixer el teu consum en aquesta factura, el consum mitjà del municipi, com evoluciona el teu consum en funció de les diferents estacions de l'any, etc.

Imatge: pàgina 2 de la factura de llum en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

7. Dades del contracte.

En aquesta secció es recullen les principals dades del titular del contracte i altres dades d'interès del teu contracte:

 • Les dades principals del titular del contracte: nom i NIF.
 • Adreça del punt de subministrament: adreça postal del contracte d'aquesta factura.
 • Contracte del mercat lliure: és el nom de la tarifa de llum que tens contractada amb Endesa a la qual correspon aquesta factura.
 • Potències contractades: el valor en kW de les potències actualment contractades, tant per al període vall com per al període punta.
 • Codi unificat de punt de subministrament (CUPS): és un codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència "ES" seguida de 20 caràcters més, xifres o lletres. És una data que hauràs de facilitar en cas que hagis de fer una consulta sobre la teva factura o contracte.
 • Permanència i data final de la permanència: si tens permanència s'indica amb un SÍ i a sota s'inclou la data de finalització de la permanència.
 • Número de comptador: és el número identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per mesurar l'energia consumida.
 • Referència del contracte de subministrament: número de contracte amb Endesa Energía.
 • Comercialitzadora: nom de la companyia comercialitzadora (amb qui tens el contracte), en aquest cas Endesa Energía, SAU.
 • Distribuïdora: nom de la companyia distribuïdora (qui s'encarrega de portar l'electricitat fins a la teva llar o local).
 • Referència de contracte d'accés: número de contracte amb la companyia distribuïdora.
 • Peatge de transport i distribució: és la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern i, en el cas de l'ús domèstic o per a negocis amb potències inferiors a 15 kW, es denomina tarifa 2.0TD.
 • Segmentació de càrrec: el segment en què es troba el teu tipus de subministrament per a altres càrrecs regulats (diferents dels peatges). Un exemple d'aquests càrrecs són el de producció en els sistemes elèctrics als territoris no peninsulars, el dèficit del sistema elèctric o el tractament de residus.
 • Fi del contracte de subministrament: data en què finalitza aquest contracte. Aquesta dada és merament recordatòria i informativa. El contracte es renova anualment i de manera automàtica llevat que s'indiqui el contrari.

 

8. Detall de la factura.

Aquí es detallen i expliquen tots els conceptes i imports facturats:

1. Facturació per potència contractada.

És el que en pagues per la potència contractada. Es calcula multiplicant els kW contractats pel preu del kW de la teva tarifa i pel nombre de dies del període de facturació. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

2. Facturació per l'energia consumida.

És l'import total que pagues per l'energia consumida. S'obté multiplicant els kW consumits durant el període de facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

La suma dels conceptes detallats en els punts 1 i 2 dóna el 1º Subtotal altres conceptes.

A continuació es detallen altres conceptes:

3. Descomptes: si tens algun descompte en el preu fix o variable segons la tarifa que tinguis contractada.

4. Serveis: si tens algun servei contractat.

5. Impostos d'electricitat: és un tribut sobre l'electricitat que estableix el Govern. Es calcula mitjançant una fórmula preestablerta.

6. Lloguer d'equips de mesura i control: és la quantitat que es paga pel lloguer del comptador. Si el tens en propietat, aquest concepte no se't cobrarà.

La suma dels punts 3, 4 i 5 dóna el 2º Subtotal (el d'altres conceptes).

La suma dels dos subtotals donen l'import total.

Finalment, s'hi aplica:

7. IVA o IGIC: és el tribut sobre el consum que estableix el Govern.

El TOTAL IMPORT FACTURA és l'import total que s'ha de pagar.

 

9. Destinació de l'import de la factura.

Et mostrem desglossat en un gràfic a què es destina l'import total de la factura i en quin percentatge:

 • Energia: la part total per la potència contractada i el consum elèctric realitzat durant el període de facturació.
 • Lloguer del comptador: en cas de no disposar de comptador en propietat, el percentatge de la factura destinat al seu lloguer.
 • Impostos: són els tributs que es paguen al Govern per l'IVA o l'IGIC de la factura i per l'impost sobre l'electricitat.
 • Peatges de transport i distribució: part percentual destinada a la distribuïdora per al manteniment i la millora de la xarxa elèctrica d'Espanya.
 • Càrrecs, que al seu torn es desagreguen en:
  • Retribució a les renovables, cogeneració i residus (RECORE) 49,35 %
  • Dèficit 36,86 %
  • Generació a territoris no peninsulars (TNT) 13,66 %
  • D'altres 0,13 %

 

10. Notificacions.

És una secció que s'inclou si fos necessari l'aclariment d'alguna dada de la factura.

 

11. Informació del teu producte.

Inclou informació rellevant del producte que tens contractat: data fi del contracte, temes de regulacions, modificacions de preus, etc.

 

12. Atenció al client: consultes, gestions i reclamacions 24 hores.

Aquests són els canals des dels quals et podem assessorar sempre que ho necessitis:

Per realitzar qualsevol consulta sobre el teu contracte o factura has de tenir sempre a mà el número de contracte que hi ha a la teva factura a la secció Dades del contracte com a Referència del contracte.

 

13. Ofertes personalitzades i exclusives per a tu.

La teva factura pot incloure diverses publicitats personalitzades i exclusives per a tu. Seran diferents en funció de les diferents promocions que Endesa tingui vigents en el moment d'emetre la teva factura.

Imatge: pàgina 3 de la factura de llum en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

14. Informació sobre la teva electricitat, origen de l'electricitat i impacte mediambiental.

Aquí es recull informació oficial sobre l'origen de l'energia consumida durant l'any anterior i el seu impacte al medi ambient, així com la font de publicació.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon