Bo Social, què és i com es pot sol·licitar?

El nou Reial decret llei 18/2022 introdueix canvis en el bo social elèctric a partir del 20 d'octubre del 2022. Per a aquells consumidors que ja eren beneficiaris del bo social, s'incrementen els percentatges de descompte i també els límits de consum d'energia amb dret a descompte (15 % addicional).

 

Què és el Bo Social?

El bo social és un descompte important en la factura de la llum. Està regulat pel Govern d'Espanya i pretén protegir les llars considerades vulnerables o vulnerables severes per les seves condicions socioeconòmiques. Addicionalment, ser beneficiari del bo social implica rebre el bo social tèrmic definit pel Govern.

 

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del bo social és imprescindible que siguis una persona física i tinguis contractada la tarifa elèctrica PVPC i una potència igual o inferior a 10 quilowatts en el teu habitatge habitual.  

Pots sol·licitar el bo social si els teus ingressos no superen certs nivells de renda, si ets pensionista, família nombrosa o perceptor de l'ingrés mínim vital, segons el que es detalla a continuació.

 

Quins són els requisits per ser considerat vulnerable o vulnerable sever?

Clients vulnerables

Tenen la consideració de clients vulnerables aquelles persones que són titulars d'un contracte de tarifa regulada (PVPC) i compleixen almenys una de les quatre condicions següents:  

1. Renda anual inferior o igual als límits establerts segons l'IPREM (indicador públic de rendes d'efectes múltiples) de 14 pagues:

 • 1,5 vegades l'IPREM*: si no forma part d'una unitat de convivència o no hi ha menors a càrrec.
 • 0,3 vegades l'IPREM per cada membre addicional major d'edat.
 • 0,5 vegades l'IPREM per cada menor d'edat de la unitat de convivència.

*IPREM anual de 14 pagues vàlid per al 2023: 8.400€.

Per exemple, per tenir dret al bo social com a consumidor vulnerable en el cas d'una parella amb dos nens, la renda màxima passa a ser de 23.520 €.

Són unitats de convivència les persones que viuen en un mateix domicili i estan unides:

 • Per vincle matrimonial o com a parella de fet.
 • Per vincle de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat: fills, cònjuge, pares, sogres, gendres i nores, avis, germans, nets i cunyats.
 • Adopció i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.
 • En cap cas una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència.

Tots aquests llindars s'incrementaran en 0,5 vegades l'IPREM si es compleix alguna d'aquestes circumstàncies:

 • Que algun membre de la unitat de convivència tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %, sigui víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme.
 • Que algun membre de la unitat de convivència es trobi en situació de dependència reconeguda de grau 2 o 3.
 • Que s'acrediti que la unitat de convivència estigui integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor (famílies monoparentals).

2. Pensionistes del Sistema de la Seguretat Social (jubilació o incapacitat permanent): que el sol·licitant (o, en cas que hi hagi unitat de convivència, tots els membres de la unitat que tinguin ingressos) percebi la pensió mínima (per jubilació o per incapacitat permanent). A més, si té una altra font d'ingressos a banda de la pensió, la seva quantia anual no pot superar els 500 €.

3. Famílies nombroses: totes sense excepció que presentin un títol en vigor de família nombrosa.

4. Beneficiaris de l'ingrés mínim vital: que el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència sigui beneficiari de l'ingrés mínim vital d'acord amb el que estipula la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

Des del 20 d'octubre del 2022 i fins al 31 de desembre del 2023, els beneficiaris del bo social en qualitat de vulnerable veuen ampliats els descomptes extraordinaris sobre els termes d'energia (subjecte a un límit de consum que es detalla més avall) i potència de la seva factura fins al 65 %.

 

Clients vulnerables severs

Tenen la consideració de clients vulnerables severs aquelles persones que són titulars d'un contracte de tarifa regulada (PVPC) i compleixen almenys una de les tres condicions següents:

 1. Renda: percebre una renda anual inferior o igual al 50 % dels llindars de renda establerts per ser considerat consumidor vulnerable, incloent-hi, si escau, l'increment previst per als casos en què concorrin les "circumstàncies especials".
 2. Pensionistes del sistema de la Seguretat Social (jubilació o incapacitat permanent): que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o per invalidesa permanent) i, a més, tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM (8.400 euros).
 3. Famílies nombroses: aquelles amb una renda anual inferior a 2 vegades l'IPREM (16.800 euros)
 4. Ingrés mínim vital: si el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència és beneficiari de l'ingrés mínim vital, s'aplicaran els criteris de renda definits en el primer punt.

Des del 20 d'octubre del 2022 i fins al 31 de desembre del 2023, els beneficiaris del bo social en qualitat de vulnerable sever veuen ampliats els descomptes extraordinaris sobre els termes d'energia (subjecte a un límit de consum que es detalla més avall) i potència de la seva factura fins al 80 %.

En cas que compleixin els requisits, els clients vulnerables severs tenen dret a un descompte del 40 % en la factura, amb uns límits de consum anuals. Actualment gaudeixen d'un descompte extraordinari del 80 % fins al 31 de desembre de 2023.

 

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

S'engloben en aquesta categoria especial aquells que compleixin aquestes dues condicions:

 • Haver estat considerats clients vulnerables severs (vegeu més amunt).
 • Ser atesos pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que financi almenys el 50 % de l'import de la seva factura elèctrica.

En aquestes circumstàncies, el beneficiari del bo social gaudirà d'un descompte sobre la factura de la llum del 80 % (consumidor vulnerable sever) i es considerarà client essencial a l'efecte del tall de subministrament.

 

Altres clients vulnerables o vulnerables severs considerats essencials a l'efecte del tall de subministrament

D'altra banda, els consumidors vulnerables o vulnerables severs que compleixin les condicions següents i estiguin acreditats per un informe dels Serveis Socials, també es consideraran essencials a l'efecte del tall de subministrament:

 • Unitat de convivència amb almenys un menor de 16 anys.
 • Algun membre de la unitat de convivència amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %.
 • Algun membre de la unitat de convivència en situació de dependència reconeguda de grau 2 o 3.

 

Nou bo elèctric de justícia energètica

El Govern ha aprovat l'aplicació d'un descompte del 40 % sobre la tarifa elèctrica regulada (coneguda com a PVPC) per a aquelles llars amb treballadors que tinguin ingressos baixos, particularment afectats per la crisi energètica.

Aquest nou bo de caràcter temporal s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2023 i no serà compatible amb el bo social tèrmic.

El podran rebre totes les llars amb una renda entre 1,5 i 2 vegades l'IPREM de 14 pagues, amb els multiplicadors aplicats al bo social convencional.

 

Nou subministrament mínim vital per a beneficiaris del bo social

Els beneficiaris del bo social disposen actualment d'un període de quatre mesos per fer front a les factures impagades, enfront dels dos mesos estipulats que tenen la resta dels consumidors.

Fins al 31 de desembre del 2023, està vigent la moratòria de talls de subministrament a clients vulnerables. Una vegada finalitzat el període, entrarà en vigor el subministrament mínim vital (SMV) per a aquells clients amb bo social, el qual constitueix que, transcorregut el període de quatre mesos després de la primera notificació d'impagament, s'hi afegiran sis mesos addicionals. Durant aquest període, la potència contractada se'ls reduirà a 3,5 kilowatts i els clients tindran la possibilitat de recaptar ajuda de serveis socials per saldar la factura. Si passa aquest termini sense que saldin el deute, la comercialitzadora de referència podrà sol·licitar el tall de subministrament de l'habitatge.

No obstant això, no es podrà tallar el subministrament en cas d'impagament a les llars acollides al bo social en les quals hi hagi almenys un menor de 16 anys a la unitat familiar, o en les quals el consumidor o un dels membres de la seva unitat familiar sigui una persona amb discapacitat igual o superior al 33 % o amb grau de dependència II o III. A aquests clients se'ls oferirà la possibilitat de fraccionar el pagament, o un possible ajornament si el sol·liciten.

Cela de taula buida VIGENT NOVA CATEGORIA
1 adult 12.600€ 16.800€
1 adult + 1 menor 16.800€ 21.000€
2 adults 15.120€ 19.320€
2 adults + 1 menor 19.320€ 23.520€
2 adults + 2 menors 23.520€ 27.720€

Renda màxima anual (€).

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del bo social del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'electricitat. Un cop superat aquest límit, l'energia es facturarà segons els preus de la tarifa regulada (PVPC), sense descompte.

El Reial decret llei 18/2022 amplia un 15 % els quilowatts-hora de límit d'energia amb dret a descompte per a tots els beneficiaris del bo social, segons s'indica a continuació:

Categoria de consumidor Límit màxim de consum anual (kWh)
 • Sol·licitant individual.
 • Unitat de convivència formada per dues persones.

1.587

 • Unitat de convivència formada per tres persones.
 • Unitat de convivència formada per dues persones, una de les quals sigui menor.
 • Pensionistes.

2.222

 • Unitat de convivència formada per quatre persones.
 • Unitat de convivència formada per tres persones, dues de les quals siguin menors.

2.698

 • Unitat de convivència formada per cinc persones o més.
 • Unitat de convivència formada per quatre persones, dues de les quals siguin menors.
 • Famílies nombroses.

4.761

Sol·licitar-ho és gratuït

S'han detectat pàgines web fraudulentes que pretenen cobrar per gestionar la sol·licitud del bo social. Et recordem que demanar el bo social és un tràmit absolutament gratuït. No acceptis pagar per obrir la sol·licitud i no donis el teu número de targeta.

 

Quina documentació necessites per demanar el bo social

Quins documents cal tenir?

 On trobar la documentació

Documentació

Consumidor vulnerable/ vulnerable sever

On aconseguir la documentació?

Formulari Bo Social

emplenat i signat per

tota la unitat familiar.

-
 • Demanant-ho a alguna de les comercialitzadores de referència.
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
- -
En el cas que el titular formi part d'una unitat
familiar, llibre de família o certificació del full individual del
Registre Civil
 de cadascun dels integrants de la unitat familiar.
En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del
Registre Civil o qualsevol document expedit per
l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
-
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
-
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acredite Circunstancias Especiales:
 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
 • Famílies monoparentals: un únic progenitor i com a mínim un menor (només cal llibre de família).
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Departament d'Assumptes Socials
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials

Com sol·licitar el Bo Social

El bo social forma part del mercat regulat de l'energia. En conseqüència, les úniques elèctriques autoritzades a oferir el bo social són les comercialitzadores del mercat regulat (comercialitzadores de referència).

Endesa és una companyia del mercat lliure. Per sol·licitar el bo social t'hauràs de posar en contacte amb alguna de les comercialitzadores del mercat regulat. S'encarregaran dels tràmits i et comunicaran si s'accepta o si es rebutja la teva sol·licitud:


El teu bo social ha caducat? Descobreix què has de fer per renovar el bo social.

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.