Bo Social, què és i com es pot sol·licitar?

Un nou reial decret introdueix canvis en el bo social elèctric. Per a aquells que ja en són beneficiaris hi ha un increment en el percentatge de descompte i, a més, s'amplia el període de vigència de l'ajut en els nous supòsits per poder sol·licitar-lo.

 

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte fixat pel Govern sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

 

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per a ser considerat client vulnerable en major o menor grau.

 

Quins són els requisits?

Clients vulnerables

Es prorroguen fins al 31/12/2022 els descomptes extraordinaris del 60 % per a consumidors vulnerables i del 70 % per a consumidors vulnerables severs.

Es considera que són clients vulnerables les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

 • Renda anual inferior o igual als límits establerts segons l'IPREM (l'índex d'ús habitual per a la concessió d'ajuts i subsidis): 
 • 1,5 vegades l'IPREM:* si no forma part d'una unitat de convivència o no hi ha menors a càrrec. 
 • 0,3 vegades l'IPREM per cada membre addicional major d'edat. 
 • 0,5 vegades l'IPREM per cada menor d'edat de la unitat de convivència.

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2021: 8.106,28€.

Per exemple, per tenir dret al bo social (consumidor vulnerable), per a una parella amb dos nens aquest bo era de 20.266 €, i amb els nous requisits passaria a ser de 22.698 €.

Es passa a considerar com a referència la "unitat de convivència", persones que viuen en un mateix domicili i que estan unides:

 • Per vincle matrimonial o com a parella de fet.
 • Per vincle fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: fills, cònjuge, pares, sogres, gendres i nores, avis, germans, nets i cunyats.
 • Adopció, i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.
 • En cap cas una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència.

Tots aquests llindars s'incrementaran en 0,5 vegades l'IPREM si es compleix alguna d'aquestes circumstàncies:

 • Que algun membre de la unitat de convivència tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %, sigui víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme.
 • Que algun membre de la unitat de convivència es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
 • Que s'acrediti que la unitat de convivència estigui integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor (famílies monoparentals).

Pensionistes: que el sol·licitant (o en cas que hi hagi unitat familiar, tots els membres de la mateixa) que tinguin ingressos, percebin la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no es percebin altres ingressos addicionals que superin els 500€ anuals en conjunt.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

 

Clients vulnerables severs

En cas que compleixin els requisits, els clients vulnerables severs tenen dret a un descompte del 40 % en la factura, amb uns límits de consum anuals. Actualment gaudeixen d'un descompte extraordinari del 70 % fins al 31 de desembre de 2022.

Es considera que són clients vulnerables severs les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

 • Per nivell de renda: els qui compleixin els requisits per a ser considerats clients vulnerables i a més tinguin nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

 

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria especial entren els qui compleixin aquestes 2 condicions:

 • Haver estat considerats clients vulnerables severs (veure més amunt).
 • Estar sent atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura elèctrica.

 

Nou bo social per la COVID-19

A causa de la COVID-19, es produeix una ampliació legislativa que afavoreix alguns col·lectius afectats pel coronavirus.

D'aquesta manera, també podran sol·licitar el bo social:

 • Persones a l’Atur.
 • Persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).
 • Empresaris que hagin vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

 

Quins són els requisits per al nou Bo Social?

Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitud, els ingressos dels membres de la unitat familiar han d'estar dins dels llindars següents:

 

LLINDARS DE RENDA PER AL BO SOCIAL COVID-19

Classe d'unitat familiar
Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social Classe d'unitat familiar
Sense menors a càrrec/No forma part d'una unitat familiar. 1,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 2 x IPREM (14 pagues) mensual.
1 menor a càrrec.
2 x IPREM (14 pagues) mensual.
2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.
2 menor a càrrec. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.
3 x IPREM (14 pagues) mensual.

*IPREM 14 PAGUES (ANY 2022) 8.106,28€

 

Des de quan s'apliquen aquestes mesures COVID?

Des del 28 de octubre de 2021.

Les persones que compleixin els requisits detallats anteriorment i sol·licitin el bo social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 60% en la factura de la llum.

 

Fins quan s'apliquen aquestes mesures?

Els descomptes del bo social en virtut d'aquests nous supòsits finalitzen de manera general el 31 de desembre de 2022.

Els consumidors als quals s'hagués reconegut la condició de consumidor vulnerable d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 21/2021, de 26 d'octubre, i que continuïn reunint els requisits establerts, seguiran ostentant aquesta condició sense necessitat de tornar-ho a acreditar, llevat que posteriorment a aquesta data deixin de reunir les circumstàncies indicades.

Quan un beneficiari deixi de complir els requisits, finalitzarà el seu dret a percebre el bo social i haurà de comunicar-ho a la seva comercialitzadora en el termini màxim d'un mes.

En tot cas, la condició de consumidor vulnerable i el dret a percebre el bo social segons aquestes modalitats de la COVID-19 (atur, ERTO, etc.) s'extingiran el 28 de febrer del 2022. A partir d'aquest moment, tots els afectats podran sol·licitar el bo social però només d'acord amb els requisits habituals.

 

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del bo social de la factura total estan subjectes a un límit en el consum d'electricitat. Un cop superat aquest límit, l'energia es facturarà segons els preus de la tarifa regulada (PVPC), sense descompte:

 • Pensionistes: 1.932 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 4.140 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

 

Es pot sol·licitar gratuïtament

S’han detectat llocs web fraudulents que volen cobrar per la gestió de la sol·licitud del Bo Social. Et recordem que la sol·licitud del Bo Social és un tràmit absolutament gratuït. No acceptis cap pagament per haver d'obrir la sol·licitud i no donis el teu número de targeta.

 

Quina documentació necessites per demanar el bo social

Quins documents cal tenir?

 On trobar la documentació

Documentació

Consumidor vulnerable/ vulnerable sever

On aconseguir la documentació?

Formulari Bo Social

emplenat i signat per

tota la unitat familiar.

-
 • Demanant-ho a alguna de les comercialitzadores de referència.
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
- -
En el cas que el titular formi part d'una unitat
familiar, llibre de família o certificació del full individual del
Registre Civil
 de cadascun dels integrants de la unitat familiar.
En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del
Registre Civil o qualsevol document expedit per
l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
-
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
-
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acredite Circunstancias Especiales:
 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
 • Famílies monoparentals: un únic progenitor i com a mínim un menor (només cal llibre de família).
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Departament d'Assumptes Socials
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"

Com sol·licitar el Bo Social

El bo social forma part del mercat regulat de l'energia. En conseqüència, les úniques elèctriques autoritzades a oferir el bo social són les comercialitzadores del mercat regulat (comercialitzadores de referència).

Endesa és una companyia del mercat lliure. Per sol·licitar el bo social t'hauràs de posar en contacte amb alguna de les comercialitzadores del mercat regulat. S'encarregaran dels tràmits i et comunicaran si s'accepta o si es rebutja la teva sol·licitud:


El teu bo social ha caducat? Descobreix què has de fer per renovar el bo social.

Comparador de tarifes de Llum i Gas

A Endesa no t'has d'adaptar a les nostres tarifes perquè elles s'adapten a tu. Compara les diferents tarifes tu mateixentrant al nostre catàleg. O, si ho prefereixes, respon a algunes preguntes sobre els teus hàbits de consum i ens encarreguem de comparar entre totes les tarifes de llum i gas per oferir-te una recomanació personalitzada.

Vols veure totes les nostres ofertes?
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon