Preguntes freqüents

Bo Social, què és i com es pot sol·licitar?

A causa de l’estat d’alarma pel COVID-19, el Govern ha prorrogat la vigència del Bo Social per als clients que l’havien de renovar en aquestes dates. El període de renovació s’estén automàticament fins al 30 de setembre.

 

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte fixat pel Govern sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

 

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per a ser considerat client vulnerable en major o menor grau.

 

Quins són els requisits?

 

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

 • Si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha menors a càrrec: 1,5 vegades l'IPREM*.
 • Si hi ha un menor a la unitat familiar: 2 vegades l'IPREM*
 • Si hi ha dos menors a la unitat familiar: 2,5 vegades l'IPREM*

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2021: 7.908,60 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran 0,5 vegades l'IPREM si qualsevol d'aquestes circumstàncies es compleixen:

 • Si un membre de la unitat familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de la violència de gènere o una víctima del terrorisme.
 • Si un membre de la unitat familiar està en una situació de dependència reconeguda de grau 2 o 3.
 • Si la unitat familiar està formada per un únic progenitor i almenys un nen (famílies monoparentals).

Pensionistes: que el sol·licitant (o en cas que hi hagi unitat familiar, tots els membres de la mateixa) que tinguin ingressos, percebin la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no es percebin altres ingressos addicionals que superin els 500€ anuals en conjunt.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

 

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

 • Per nivell de renda: els qui compleixin els requisits per a ser considerats clients vulnerables i a més tinguin nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

 

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria especial entren els qui compleixin aquestes 2 condicions:

 • Haver estat considerats clients vulnerables severs (veure més amunt).
 • Estar sent atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura elèctrica.

 

Nou bo social per la COVID-19

A causa de la COVID-19, es produeix una ampliació legislativa que afavoreix alguns col·lectius afectats pel coronavirus.

D'aquesta manera, també podran sol·licitar el bo social:

 • Persones a l’Atur.
 • Persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).
 • Empresaris que hagin vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

 

Quins són els requisits per al nou Bo Social?

Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitud, els ingressos dels membres de la unitat familiar han d'estar dins dels llindars següents:

 

LLINDARS DE RENDA PER AL BO SOCIAL COVID-19

Classe d'unitat familiar

Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social

Ingressos mensuals

Circumstàncies especials

Ingressos mensuals

Sense menors a càrrec/No forma part d'una unitat familiar. 1,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 988 € 2 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.318 €
1 menor a càrrec. 2 x IPREM (14 pagues) mensual.
1.318 € 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.647 €
2 menor a càrrec. 2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.
1.647 € 3 x IPREM (14 pagues) mensual. 1.977 €

*IPREM 14 PAGUES (ANY 2021) 7.908,60 €

 

Des de quan s'apliquen aquestes mesures COVID?

Des del 30 de setembre de 2020.

Les persones que compleixin els requisits detallats més amunt i sol·licitin el Bo Social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 25 % en la factura de la llum.

 

Fins quan s'apliquen aquestes mesures?

Els descomptes del Bo Social en aquests nous supòsits finalitzen de manera general el proper 9 d'agost del 2021, d'acord amb el Reial decret llei 8/2021, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

Els consumidors als quals s'hagués reconegut la condició de consumidor vulnerable d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i que continuïn reunint els requisits establerts el 30 de juny del 2021, continuaran ostentant aquesta condició sense necessitat de tornar-ho a acreditar, llevat que posteriorment a aquesta data deixin de reunir les circumstàncies indicades.

En qualsevol cas, la condició de consumidor vulnerable i el dret a percebre el Bo Social s'extingiran el dia 9 d'agost del 2021. A partir de llavors tots els afectats podran demanar el Bo Social, però només segons els requisits habituals.

 

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC sense descompte:

 • Pensionistes: 1.932 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 4.140 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

 

Es pot sol·licitar gratuïtament

S’han detectat llocs web fraudulents que volen cobrar per la gestió de la sol·licitud del Bo Social. Et recordem que la sol·licitud del Bo Social és un tràmit absolutament gratuït. No acceptis cap pagament per haver d'obrir la sol·licitud i no donis el teu número de targeta.

 

Quina documentació necessites per demanar el bo social

Quins documents cal tenir?

On trobar la documentació

Documentació

Consumidor vulnerable/ vulnerable sever

On aconseguir la documentació?

Formulari Bo Social

emplenat i signat per

tota la unitat familiar.

Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
En el cas que el titular formi part d'una unitat
familiar, llibre de família o certificació del full individual del
Registre Civil
 de cadascun dels integrants de la unitat familiar.
En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del
Registre Civil o qualsevol document expedit per
l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acredite Circunstancias Especiales:
 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Departament d'Assumptes Socials
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials
Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Com sol·licitar el Bo Social

El bo social forma part del mercat regulat de l'energia. En conseqüència, les úniques elèctriques autoritzades a oferir el bo social són les comercialitzadores del mercat regulat (comercialitzadores de referència).

Endesa és una companyia del mercat lliure. Per sol·licitar el bo social t'hauràs de posar en contacte amb alguna de les comercialitzadores del mercat regulat. S'encarregaran dels tràmits i et comunicaran si s'accepta o si es rebutja la teva sol·licitud:

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon