Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Bon govern, transparència i integritat

El nostre compromís amb el bon govern corporatiu, la integritat i la transparència fiscal està integrat en totes les activitats de la nostra gestió empresarial. Comptem amb la certificació d'AENOR per complir la norma UNE 19602 en el nostre sistema de gestió de compliment tributari i amb el segell de transparència de la Fundación Haz.

Els nostres compromisos de bon govern, transparència i integritat, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, formen part del nostre comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

Endesa compleix la normativa fiscal com a part dels principis que inspiren la responsabilitat corporativa de l'empresa i aplica polítiques fiscals responsables promovent relacions transparents i cooperatives amb les administracions tributàries, establint un sistema de control i gestió de riscos fiscals, i duent a terme pràctiques de bon govern. En aquests quatre àmbits, Endesa porta a terme les actuacions següents:

 

 

 

TRANSPARÈNCIA FISCAL

 • Posició de lideratge en el rànquing de transparència elaborat per la Fundación Haz
 • Obtenció del segell de transparència en modalitat t*** (compliment del 100% dels indicadors sobre bones pràctiques en l'àrea de la fiscalitat responsable)
 • Publicació de l'informe de transparència que conté tota la informació rellevant amb contingut fiscal.
 • Publicació del detall dels litigis fiscals principals.
 • Publicació detallada de contribució fiscal per jurisdicció en què opera.
 • Publicació del detall d'aportacions a entitats sense ànim de lucre i subvencions públiques rebudes.

 

RELACIONS COOPERATIVES

 • Adhesió del Grup Endesa al Codi de bones pràctiques tributàries.
 • Presentació voluntària de l'informe transparència reforçada.
 • Recepció de carta de l'Agència Tributària agraint la col·laboració i l'exercici de transparència efectuat de forma voluntària.
 • Participació en el Fòrum de Grans Empreses.

 

SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS FISCALS

 • Marc de control fiscal adequat als millors estàndards i amb grau de maduresa elevat.
 • Canal d'informació disponible per a tots els grups d'interès.
 • Formació als empleats sobre el sistema de compliment tributari.
 • Certificació AENOR norma UNE 19602.


BON GOVERN

 • No presència a paradisos fiscals el 31.12.2023
 • Compliment de l'estàndard fiscal internacional GRI-207.
 • No prestació de serveis fiscals per part de l'auditor de comptes.

Valors

Endesa manté permanentment els seus compromisos de bon govern, transparència i integritat, que juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors formen part del seu comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

En aquest context, el compliment de la legislació tributària vigent en cada moment forma part dels principis que inspiren la seva responsabilitat corporativa, i els tributs satisfets són una de les seves contribucions al desenvolupament econòmic i social de la societat en què opera. Mostra d'això és que el compliment de les normes tributàries s'ha inclòs entre els valors de la companyia.

Així mateix, a la Política de sostenibilitat s'indica que el compliment de la legislació tributària vigent és un dels principis impulsors de la sostenibilitat, i l'aportació fiscal de la companyia és una de les seves contribucions principals al desenvolupament econòmic i social de l'entorn en què opera.

 

Estratègia fiscal

L'estratègia fiscal d'Endesa es regeix per les directrius següents:

 • El compliment de la normativa fiscal vigent, adoptant en tot moment una interpretació raonable d'aquesta i mirant d'evitar, a partir d'aquesta interpretació, ineficiències i costos fiscals indeguts per a Endesa.
 • La renúncia a determinades actuacions, com ara: la realització d'operacions que només persegueixin un avantatge fiscal, l'estructuració d'operacions artificioses o alienes a l'activitat pròpia de la companyia o l'ús d'estructures opaques l'única finalitat de les quals sigui minorar la càrrega tributària, la realització d'inversions en o a través de paradisos fiscals amb l'única finalitat de reduir la càrrega fiscal.
 • Presa en consideració dels principis del Projecte BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE de lluita contra l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis tant a Endesa com a les seves filials controlades a cada una de les jurisdiccions en què opera.
 • La col·laboració plena amb l'Administració Tributària en les seves actuacions de comprovació.
 • La transparència fiscal davant de tercers (accionistes, clients, proveïdors, empleats, reguladors, etc.) sobre aquests principis d'actuació en matèria fiscal, sobre els òrgans implicats en el govern fiscal d'Endesa i sobre el detall de la seva contribució tributària als països en què opera.
 • La promoció de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària.

L'estratègia fiscal va ser aprovada pel Consell d'Administració d'Endesa el 15 de juny del 2015 i actualitzada el 19 de juny del 2017. Posteriorment s'actualitzarà quan sigui necessari. 

 

Sistema de control i gestió de riscos fiscals

El Comitè d'Auditoria i Compliment (d'ara endavant, CAC) té la funció de supervisar el funcionament i l'eficàcia del sistema de control i gestió dels riscos del Grup, inclosos els riscos fiscals. D'acord amb el que estableix el Reglament del CAC, aquest supervisarà directament el Comitè de Riscos, que és l'òrgan intern encarregat de vetllar pel bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos de la companyia, tot assegurant la participació de l'alta direcció en les decisions estratègiques de control i gestió de riscos, i fomentant una cultura en què el risc sigui un factor a tenir en compte en totes les decisions i a tots els nivells de l'entitat.

Per la seva banda, el Comitè de Riscos es configura com l'òrgan de compliment tributari, encarregat de les funcions de supervisió del funcionament i l'eficàcia del sistema de control i gestió de riscos fiscals del Grup, i a aquest efecte reporta al Comitè d'Auditoria i Compliment, tot això d'acord amb el que estableix la norma UNE 19602.

L'àmbit del Comitè de Riscos abasta tots els riscos, incloent-hi específicament els fiscals, i excloent-ne aquells ja inclosos en el model de prevenció de riscos penals i els relatius al sistema de control intern de la informació financera i no financera, que són reportats al CAC per altres vies (Comitè de Supervisió i Comitè de Transparència).

El model de control i gestió de riscos fiscals està compost per cinc elements que, combinats, garanteixen un sistema de control adequat per a la prevenció de riscos:

 • Entorn de control: conjunt de normes, processos i estructures que constitueixen la base sobre la qual es desenvolupa el control intern de l'organització.
 • Avaluació de riscos i activitats de control: la porten a terme conjuntament el Comitè de Riscos i els responsables dels processos. Cada escenari de risc fiscal identificat té almenys una activitat de control l'objectiu de la qual és evitar que es materialitzi el risc i evitar que es produeixin els riscos analitzats.
 • Activitats de supervisió: es fa un seguiment continu per comprovar si el seu disseny i operativitat són adequats respecte a les exigències de la normativa aplicable, analitzant i resolent les incidències identificades.
 • Informació i comunicació: es promouen les iniciatives necessàries per a la difusió i formació adequades del personal, de manera que els membres de la companyia puguin complir adequadament el que estableix la normativa.
 • Sistema disciplinari: l'incompliment de les mesures previstes en el model i de les normes de conducta de la companyia se sanciona mitjançant l'aplicació del règim sancionador d'Endesa previst al conveni col·lectiu de la companyia.

La gestió i supervisió de riscos és realitzada per diferents unitats que es coordinen a través de les reunions trimestrals del Grup de Treball de Coordinació de Riscos, al qual s'integra l'Àrea d'Assumptes Fiscals a través de la persona responsable.

La Política de gestió i control de riscos fiscals d'Endesa pretén ser el document base del marc de control fiscal d'Endesa. Pretén regular els principis que han de guiar la Funció Fiscal d'Endesa per tal de realitzar una gestió i control correctes dels riscos fiscals, construint:

 • Els principis que han de guiar la gestió dels riscos fiscals, establint les obligacions i responsabilitats dins de l'organització en aquest sentit i incloent una descripció de les mesures que han d'existir per mitigar els riscos fiscals eventualment identificats.
 • Els principis que han de guiar el control correcte dels riscos fiscals, que inclouen, d'una banda, la realització d'una sèrie de controls preventius ex ante i, de l'altra, la realització d'una sèrie de controls ex post que comporten la identificació, el mesurament, l'anàlisi, el seguiment i la comunicació dels riscos en línia amb el que preveuen la Política de gestió i control de riscos d'Endesa i el procediment operatiu del mapa de riscos d'Endesa.

Per a Endesa, la diligència deguda és un factor rellevant en el desenvolupament del seu negoci, tant pel que fa al control de la selecció dels membres de l'organització (diligència deguda interna) com de les terceres parts amb les quals es relaciona (diligència deguda externa).

Des de l'any 2020, el sistema de gestió de compliment tributari està certificat per AENOR d'acord amb el que preveu la Norma UNE 19602. Aquesta certificació acredita:

 • L'existència d'un marc de control fiscal l'objectiu del qual és facilitar la identificació, prevenció i detecció de riscos fiscals per evitar rebre liquidacions addicionals per part de l'Administració Tributària, amb sancions associades eventuals, o fins i tot incórrer en casos de delicte contra la Hisenda Pública.
 • L'existència de mecanismes de control i mitigació en cas que finalment s'identifiqui un possible risc fiscal.

Aquesta certificació és un element de prova addicional de la voluntat de l'organització de complir totes les seves obligacions tributàries enfront de l'Administració Tributària o els tribunals. Addicionalment, aquesta certificació està en línia amb la Política de responsabilitat fiscal d'Endesa i amb la seva Política de transparència fiscal i compliment ètic pel que fa a les seves relacions amb l'Administració Pública estatal, autonòmica i local.

Sello Aenor

Com a element clau del sistema, Endesa promou la cultura de compliment a través de la formació dels empleats en aquest àmbit; en aquest sentit, la companyia ha posat en marxa un curs en línia sobre el sistema de gestió i control de riscos fiscals, el contingut del qual tracta els diferents aspectes del sistema.

Endesa disposa d'un sistema intern de protecció de l'informant, que facilita la possibilitat d'informar sobre conductes il·lícites i garanteix la protecció adequada dels informants. D'aquesta manera, es reforça la implicació de la companyia en la prevenció de la comissió d'actes contraris a l'ordenament jurídic, com a part integrant del seu compromís amb el compliment normatiu.

Aquest sistema compta amb una "Política de protecció de l'informant", a la qual se'n detalla l'àmbit d'aplicació, els principis generals de funcionament, particularment pel que fa a la protecció dels informants i les persones afectades, així com la forma de presentació i tramitació dels fets denunciats. Aquest procés es detalla en un segon document denominat "Procediment de gestió de fets informats".

A més, el sistema intern de protecció de l'informant garanteix, entre altres aspectes, el dret a presentar informacions de forma anònima, la prohibició de represàlies en qualsevol de les seves formes, mesures de suport o l'especial protecció de les dades de caràcter personal, la qual cosa constitueix una prova més del compromís d'Endesa amb el compliment dels principis ètics i de compliment normatiu més avançats aplicables en la matèria.

Endesa disposa d'un canal d'informació perquè tots els grups d'interès puguin comunicar, de forma segura i anònima, per tal de garantir l'absència de represàlies, les conductes irregulars, no ètiques o il·legals que, al seu parer, es produeixin en el desenvolupament de les activitats de la Societat. El canal d'informació que Endesa posa a disposició de tots els seus grups d'interès és també l'adient per comunicar, de forma segura i anònima, les conductes irregulars o poc apropiades en relació amb el sistema de compliment tributari.

El CAC va supervisar trimestralment el 2023 l'eficàcia del sistema de gestió de riscos, inclosos els riscos fiscals, tal com es pot comprovar a l'informe integrat d'activitats dels Comitès del Consell d'Administració.

Endesa se situa com una de les companyies cotitzades i del sector elèctric més alineades amb les millors pràctiques aplicables, d'acord amb l'informe elaborat per PwC després de l'avaluació de l'acompliment de la funció interna de control i gestió de riscos realitzada a finals del 2021. D'aquesta manera, donava compliment a l'establert al reglament del Comitè d'Auditoria i Compliment, que indica que es farà periòdicament una avaluació de l'acompliment de la funció interna de control i gestió de riscos per part d'un extern independent que serà seleccionat pel Comitè d'Auditoria i Compliment.

Endesa ha obtingut el segell de transparència en la modalitat "t***", la qual cosa acredita el compliment del 100% dels indicadors de transparència al web aprovats per la Fundación Haz i confirma l'esforç per difondre i publicar al web la informació rellevant.

Sello Aenor
Seguir llegint sobre transparència

Desglossament de la informació fiscal

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.