Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Bon govern, transparència i integritat

El nostre compromís amb el bon govern corporatiu, la integritat i la transparència fiscal està integrat en totes les activitats de la nostra gestió empresarial. Comptem amb la certificació d'AENOR per complir la norma UNE 19602 en el nostre sistema de gestió de compliment tributari.

Els nostres compromisos de bon govern, transparència i integritat, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, formen part del nostre comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

 

Valors

Endesa manté permanentment els seus compromisos de bon govern, transparència i integritat, que juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors formen part del seu comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

En aquest context, el compliment de la legislació tributària vigent en cada moment forma part dels principis que inspiren la seva responsabilitat corporativa, i els tributs satisfets són una de les seves contribucions al desenvolupament econòmic i social de la societat en què opera. Mostra d'això és que el compliment de les normes tributàries s'ha inclòs entre els valors de la companyia.

Així mateix, a la Política de sostenibilitat  s'indica que el compliment de la legislació tributària vigent és un dels principis impulsors de la sostenibilitat, i l'aportació fiscal de la companyia és una de les seves contribucions principals al desenvolupament econòmic i social de l'entorn en què opera.

 

Estratègia fiscal

L'estratègia fiscal d'Endesa es regeix per les directrius següents:

 • El compliment de la normativa fiscal vigent, adoptant en tot moment una interpretació raonable d'aquesta i mirant d'evitar, a partir d'aquesta interpretació, ineficiències i costos fiscals indeguts per a Endesa.
 • La renúncia a determinades actuacions, com ara: la realització d'operacions que només persegueixin un avantatge fiscal, l'estructuració d'operacions artificioses o alienes a l'activitat pròpia de la companyia o l'ús d'estructures opaques l'única finalitat de les quals sigui minorar la càrrega tributària, la realització d'inversions en o a través de paradisos fiscals amb l'única finalitat de reduir la càrrega fiscal.
 • Té en compte els principis del Projecte BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE de lluita contra l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis tant a Endesa com a les seves filials controlades a cada una de les jurisdiccions en què opera.
 • La col·laboració plena amb l'Administració Tributària en les seves actuacions de comprovació.
 • La transparència fiscal davant de tercers (accionistes, clients, proveïdors, empleats, reguladors, etc.) sobre aquests principis d'actuació en matèria fiscal, sobre els òrgans implicats en el govern fiscal d'Endesa i sobre el detall de la seva contribució tributària als països en què opera.
 • La promoció de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària.

L'estratègia fiscal va ser aprovada pel Consell d'Administració d'Endesa el 15 de juny del 2015 i actualitzada el 19 de juny del 2017. Posteriorment s'actualitzarà quan sigui necessari. 

 

Sistema de gestió i control de riscos fiscals

El Comitè d'Auditoria i Compliment (d'ara endavant, CAC) té la funció de supervisar el funcionament i l'eficàcia del sistema de gestió i control dels riscos del Grup, inclosos els riscos fiscals. D'acord amb el que estableix el Reglament del CAC, aquest supervisarà directament el Comitè de Riscos, que és l'òrgan intern encarregat de vetllar pel bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos de la companyia, tot assegurant la participació de l'alta direcció en les decisions estratègiques de control i gestió de riscos i fomentant una cultura en què el risc sigui un factor a tenir en compte en totes les decisions i a tots els nivells de l'entitat.

Per la seva banda, el Comitè de Riscos es configura com l'òrgan de compliment tributari, encarregat de les funcions de supervisió del funcionament i l'eficàcia del sistema de gestió i control de riscos fiscals del Grup, i a aquest efecte reporta al Comitè d'Auditoria i Compliment, tot això d'acord amb el que estableix la norma UNE 19602.

L'àmbit del Comitè de Riscos abasta tots els riscos d'Ibèria, incloent-hi específicament els fiscals, i excloent-ne aquells ja inclosos en el model de prevenció de riscos penals i els relatius al sistema de control intern de la informació financera (SCIIF), que són reportats al CAC per altres vies (Comitè de Supervisió i Comitè de Transparència).

El model de gestió i control de riscos fiscals està compost per cinc elements que, combinats, garanteixen un sistema de control adequat per a la prevenció de riscos:

 • Entorn de control: conjunt de normes, processos i estructures que constitueixen la base sobre la qual es desenvolupa el control intern de l'organització.
 • Avaluació de riscos i activitats de control: la porten a terme conjuntament el Comitè de Riscos i els responsables dels processos. Cada escenari de risc fiscal identificat té almenys una activitat de control l'objectiu de la qual és evitar que es materialitzi el risc i evitar que es produeixin els riscos analitzats.
 • Activitats de supervisió: es fa un seguiment continu per comprovar si el seu disseny i operativitat són adequats respecte a les exigències de la normativa aplicable, analitzant i resolent les incidències identificades.
 • Informació i comunicació: es promouen les iniciatives necessàries per a la difusió i formació adequades del personal, de manera que els membres de la companyia puguin complir adequadament el que estableix la normativa.
 • Sistema disciplinari: l'incompliment de les mesures previstes en el model i de les normes de conducta de la companyia se sanciona mitjançant l'aplicació del règim sancionador d'Endesa previst al conveni col·lectiu de la companyia.

La Política de gestió i control de riscos fiscals d'Endesa pretén ser el document base del marc de control fiscal de la companyia.

Pretén regular els principis que han de guiar la Funció Fiscal d'Endesa per tal de realitzar una gestió i control correctes dels riscos fiscals, construint:

 • Els principis que han de guiar la gestió dels riscos fiscals, establint les obligacions i responsabilitats dins de l'organització en aquest sentit i incloent una descripció de les mesures que han d'existir per mitigar els riscos fiscals eventualment identificats.
 • Els principis que han de guiar el control correcte dels riscos fiscals, que inclouen, d'una banda, la realització d'una sèrie de controls preventius ex ante i, de l'altra, la realització d'una sèrie de controls ex post que comporten la identificació, el mesurament, l'anàlisi, el seguiment i la comunicació dels riscos en línia amb el que preveuen la Política de gestió i control de riscos d'Endesa i la Instrucció operativa del mapa de riscos d'Endesa.

Per a Endesa, la diligència deguda és un factor rellevant en el desenvolupament del seu negoci, tant pel que fa al control de la selecció dels membres de l'organització (diligència deguda interna) com de les terceres parts amb les quals es relaciona (diligència deguda externa).

Endesa ha obtingut la certificació d'AENOR del seu sistema de gestió de compliment tributari, d'acord amb el que preveu la norma UNE 19602. Amb l'obtenció d'aquesta nova certificació, s'acredita:

 • L'existència d'un marc de control fiscal l'objectiu del qual és facilitar la identificació, prevenció i detecció de riscos fiscals per evitar rebre liquidacions addicionals per part de l'Administració Tributària, amb sancions associades eventuals, o fins i tot incórrer en casos de delicte contra la Hisenda Pública.
 • L'existència de mecanismes de control i mitigació en cas que finalment s'identifiqui un possible risc fiscal.
 • Aquesta certificació és també un element de prova addicional per demostrar davant l'Administració Tributària o els tribunals la voluntat de l'organització de complir totes les seves obligacions tributàries.
 • De la mateixa manera, aquesta certificació està en línia amb la política de responsabilitat fiscal d'Endesa i amb la seva política de transparència fiscal i compliment ètic pel que fa a les seves relacions amb l'Administració Pública estatal, autonòmica i local.

Sello Aenor

Com a element clau del sistema, Endesa promou la cultura de compliment a través de la formació dels empleats en aquest àmbit; en aquest sentit, la companyia ha posat en marxa un curs en línia sobre el sistema de gestió i control de riscos fiscals, el contingut del qual tracta els diferents aspectes del sistema.

El CAC va supervisar trimestralment el 2020 l'eficàcia del sistema de gestió de riscos, inclosos els riscos fiscals, tal com es pot comprovar a l'informe integrat d'activitats dels Comitès del Consell d'Administració.

 

Seguir llegint sobre transparència

Desglossament de la informació fiscal

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon