• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Bon govern, transparència i integritat

Els nostres compromisos de bon govern, transparència i integritat, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, formen part del nostre comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

Valors

Endesa manté de manera permanent els seus compromisos de bon govern, transparència i integritat que, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, formen part del seu comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

En aquest context, el compliment de la legislació tributària vigent en cada moment forma part dels principis que inspiren la seva responsabilitat corporativa, i els tributs satisfets constitueixen una de les seves contribucions al desenvolupament econòmic i social de la societat en què opera. Mostra d’això és que ha quedat recollit entre els valors de la companyia el compliment mateix de les normes tributàries.

Estratègia Fiscal

L’Estratègia Fiscal d’Endesa es regeix per les directrius següents:

 • El compliment de la normativa fiscal vigent, adoptant-ne en tot moment una interpretació raonable i tractant d’evitar, a partir d’aquesta interpretació, ineficiències i costos fiscals indeguts per a Endesa.
 • La renúncia a determinades actuacions, com ara: la realització d’operacions que únicament persegueixin un avantatge fiscal, l’estructuració d’operacions artificioses o alienes a l’activitat pròpia de la companyia o la utilització d’estructures opaques amb l’única finalitat de minorar la càrrega tributària, la realització d’inversions a o mitjançant paradisos fiscals amb l’única finalitat de reduir la càrrega fiscal.
 • Presa en consideració dels principis del Projecte BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE de lluita contra l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis tant a Endesa com a les seves filials controlades en cadascuna de les jurisdiccions on opera.
 • La plena col·laboració amb l’administració tributària en les seves actuacions de comprovació.
 • La transparència fiscal davant de tercers (accionistes, clients, proveïdors, empleats, reguladors, etc.) sobre els presents principis d’actuació en matèria fiscal, sobre els òrgans implicats en el govern fiscal d’Endesa i sobre el detall de la seva contribució tributària en els països on opera.
 • La promoció de relacions cooperatives amb l’Administració tributària.

 

L’Estratègia Fiscal va ser aprovada pel Consell d’Administració d’Endesa el 15 de juny de 2015 i actualitzada el 19 de juny de 2017. Cal tornar a actualitzar-la quan així es requereixi. 

 

Política de Gestió i Control de Riscos Fiscals

El Comitè d’Auditoria i Compliment (en endavant, CAC) té encomanada la funció de supervisió del funcionament i l'eficàcia del sistema de gestió i control dels riscos del Grup, inclosos els fiscals. D’acord amb allò que preveu el Reglament del CAC, aquest òrgan ha de supervisar directament el Comitè de Riscos, que és l’òrgan intern responsable d’assegurar el funcionament correcte dels sistemes de control i gestió de riscos de la companyia, per tal d'assegurar la participació de l’Alta Direcció en les decisions estratègiques de control i gestió de riscos i fomentar una cultura en què el risc sigui un factor a tenir en compte en totes les decisions i a tots els nivells en l’entitat.

Per la seva banda, el Comitè de Riscos es configura com l’òrgan de compliance tributari, encarregat de supervisar el funcionament i l'eficàcia del Sistema de Gestió i Control de Riscos Fiscals del Grup i d'informar-ne el Comitè d’Auditoria i Compliment, d’acord amb el que preveu la Norma UNE 19602.

L’àmbit del Comitè de Riscos abasta tots els riscos d’Iberia, incloent-hi específicament els fiscals i excloent-hi els que ja s'incloïen en el Model de Prevenció de Riscos Penals, així com els relatius al Sistema de Control Intern d’Informació Financera (SCIIF), que són reportats al CAC per altres vies (Comitè de Supervisió i Comitè de Transparència).

El model de Gestió i Control de Riscos Fiscals es compon de cinc elements que, combinats, garanteixen un sistema de control adequat per a la prevenció de riscos:

 • Entorn de Control: conjunt de normes, processos i estructures que constitueixen la base sobre la qual es desenvolupa el control intern de l’organització.
 • Avaluació de riscos i activitats de control: les porten a terme conjuntament el Comitè de Riscos i els responsables dels processos. Cada escenari de risc fiscal identificat té, almenys, una activitat de control l’objectiu de la qual és evitar que el risc es materialitzi i prevenir que s’hi produeixin els riscos analitzats.
 • Activitats de supervisió: és supervisat de manera contínua per comprovar si el seu disseny i operativitat resulten adequats respecte de les exigències de la normativa aplicable. Així mateix, s’analitzen i es resolen les incidències identificades.
 • Informació i comunicació: s’hi promouen les iniciatives necessàries per a la difusió i formació adequades del personal, de manera que els membres de la companyia puguin complir adequadament el que preveu la normativa.
 • Sistema disciplinari: l’incompliment de les mesures previstes en el model i de les normes de conducta de la companyia és sancionat mitjançant l’aplicació del règim sancionador d’Endesa que recull el conveni col·lectiu de la companyia.

La Política de Gestió i Control de Riscos Fiscals d’Endesa pretén ser el document base del Marc de Control Fiscal d’Endesa.

Tracta de regular els principis que han de guiar la Funció Fiscal d’Endesa, a fi de fer una gestió i un control correctes dels riscos fiscals, i construir:

 • Els principis que han de guiar la gestió dels riscos fiscals, establir les obligacions i responsabilitats dins de l’organització referent a això i incloure-hi una descripció de les mesures que ha d'haver-hi per mitigar els riscos fiscals identificats eventualment.
 • Els principis que han de guiar el control correcte dels riscos fiscals, que inclouen, d’una banda, la realització d’una sèrie de controls preventius ex ante i, de l’altra, la realització d’una sèrie de controls ex post que comporten la identificació, el mesurament, l’anàlisi, el seguiment i el reporting d’aquests riscos, en línia amb el que preveu la Política de Gestió i Control de Riscos d’Endesa i la Instrucció Operativa del Mapa de Riscos d’Endesa.

Per a Endesa, la diligència deguda és un factor rellevant en el desenvolupament dels seus negocis, tant pel que fa al control de la selecció dels membres de l’organització (diligència deguda interna) com de les terceres parts amb les quals es relaciona (diligència deguda externa).

Endesa ha obtingut la certificació d’AENOR del seu Sistema de Gestió de Compliance Tributari d’acord amb el que preveu la norma UNE 19602. 

Endesa ha obtingut la certificació d’AENOR per al seu Sistema de Gestió de Compliment Tributari d’acord amb el que preveu la norma UNE 19602. Amb l’obtenció d’aquesta nova certificació, s’acredita:

 •  L’existència d’un marc de control fiscal amb l’objectiu de facilitar la identificació, prevenció i detecció de riscos fiscals per evitar rebre liquidacions addicionals per part de l’Administració tributària, amb eventuals sancions associades o, fins i tot, incórrer en casos de delicte contra la Hisenda pública.
 • L’existència de mecanismes de control i mitigació en el cas que finalment s'identifiqués un possible risc fiscal.
 • Aquesta certificació és, a més a més, un element de prova addicional per demostrar davant l’Administració tributària o davant els tribunals la voluntat de l’organització de complir amb totes les seves obligacions tributàries.
 • De la mateixa manera, aquesta certificació està en línia amb la política de responsabilitat fiscal d’Endesa i amb la seva política de transparència fiscal i compliment ètic respecte de les seves relacions amb l’Administració pública tant estatal com autonòmica i local.

Sello Aenor
Seguir llegint sobre transparència

Desglossament de la informació fiscal

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon