• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Desglossament de la informació fiscal

És prioritari explicar clarament la nostra contribució tributària

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària d'Endesa és una prioritat per a la companyia des del punt de vista de transparència i responsabilitat social corporativa.

Informe de contribució fiscal

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària d’Endesa és una prioritat per a la companyia des del punt de vista de transparència i responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, des de l’any 2014, Endesa desglossa de manera pública els principals pagaments d’impostos en aquells països on és present, cosa que reflecteix la importància atorgada pel Grup als assumptes fiscals i el seu nivell de compromís amb els principals grups d’interès.

Contribució tributària total del 2019: 4.113 M€

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 2.056,5
Open Data Version

Font: PwC

Impostos suportats 2019

Els impostos suportats per Endesa en l’exercici 2019 han ascendit a un import de 1.669 milions d’euros, entre els quals destaquen, per la seva importància, els impostos mediambientals, que representen un 44 %.

La principal partida d’impostos mediambientals suportats per Endesa es correspon amb l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 50
Open Data Version

Font: PwC

Impostos recaptats 2019

Els impostos recaptats per Endesa durant l'exercici 2019 han ascendit a un import de 2.444 milions d’euros, entre els quals destaquen els impostos sobre productes i serveis, principalment l’IVA, que representen el 62 % del total d’impostos recaptats.

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 50
Open Data Version

Font: PwC

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.

Contribució tributària d’Endesa respecte de la xifra de negoci 2019
22%
Per cada 100 euros de xifra de negoci de la companyia, 22 euros es destinen al pagament d’impostos, dels quals 9 euros són impostos suportats i 13 euros són impostos recaptats.
Ràtio de contribució tributària total 2019
117%
Durant l’exercici 2019, la Contribució Tributària Total d’Endesa suposa més d’un 100 % dels beneficis abans d’impostos suportats, a causa de l’impacte de la comptabilització d’un deteriorament que suposa una reducció en el benefici abans d’impostos, però no comporta un pagament inferior per impost sobre societats.
Valor fiscal distribuït 2019
79%
El 79 % del valor generat per Endesa ha estat ingressat a la Hisenda Pública per mitjà d’impostos suportats i recaptats. Així, de cada 100 euros de valor generat pel grup en l’exercici 2019, 79 euros es van destinar al pagament d’impostos.

Distribució geogràfica de la contribució tributària el 2019

De cada 100 euros que ingressa Endesa en concepte d’impostos al món, gairebé 92 euros s'abonen a Espanya.

Font: PwC

Distribució geogràfica de la contribució tributària el 2019:

Espanya: 91,7%

Portugal: 3,6%

França: 2,7%

Alemanya: 1,7%

Països Baixos: 0,3%

 

 

Import total de pagaments a les administracions públiques

L’import total, inclosos els pagaments en concepte de bo social i eficiència energètica i altres pagaments regulatoris, ascendeix, en l’exercici 2019, a 4.207 milions d’euros.

Font: PwC

Contribució CTT
4.113 M
Millions d'euros en Contribució Tributària Total (CTT)
Bons social i altres
65 M
Millions d'euros en bons social i altres
Eficiència energètica
29 M
Millions d'euros en eficiència energètica

Espanya ha estat la jurisdicció on ENDESA més ha contribuït, lògicament, al pagament d’impostos, ja que representa el 92 per cent del total d’impostos pagats i recaptats en l’exercici 2019 per Endesa. Tota la informació relativa als impostos pagats i recaptats per Endesa està detallada en l’Informe de Sostenibilitat consolidat d’Endesa, concretament en l’apartat 1.3.3.2 denominat "Contribució fiscal", que ofereix un detall per tipologia d’impost dels imports suportats i recaptats per Endesa a cada un dels països on opera:

Contribució total Endesa 2019

Impostos satisfets al grup fiscal
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos sobre benefecis 431 - - - - - - - - -
Impostos sobre societats 431 - - - - - - - - -
Total 431 - - - - - - - - -
Impostos satisfets a la hisenda pública
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impost sobre beneficis 42 73 (1) 0 1 0 - - - -
Impost sobre societats 13 - (4) - - - - - - -
Impost sobre activitas econòmiques 29 - 3 - 1 - - - - -
Altres retencions 0 73 - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impost sobre propietats 65 - - - - - - - - -
Impost sobre béns immobles (municipal) 62 - - - - - - - - -
Altres 3 - - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos associats a l'ocupació 133 230 1 2 1 - - - - -
Pagaents realizats a la Seguretat Social 133 27 1 2 1 - - - - -
Retencions rendiments del treball - 203 - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos sobre productes i serveis 255 1.290 0 128 0 55 - 42 - -
IVA liquidat 1 1.290 - 128 - 55 - 42 - -
Taxa aprofitament de domini públic 196 - - - - - - - - -
Altres cànons de domini públics i altres 58 - - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos mediambientals 728 520 13 6 0 59 - 28 - 11
Impost sobre el valor de la producció elèctrica 259 - - - - - - - - -
Impost sobre el combustible nuclear 134 - - - - - - - - -
Cànon hidràulic 57 - - - - - - - - -
Taxes per serveis nuclears 178 - - - - - - - - -
Impostos mediambientals (regionals) 52 - 13 - - - - - - -
Impost sobre l'electricitat - 481 - 4 - - - 27 - 8
Impost sobre els hidrocarburs 0 39 - 2 - 59 - 1 - 3
Impost sobre el carbó 48 0 - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Subtotal impostos statisfets 1.223 2.113 13 136 2 114 - 70 - 11
Contribució tributària total
Imports pagats     Imports recapats Total
1.669 2.444 4.113
Altres pagaments regulatoris
Bo social (Espanya) 51
Bo social (Portugal) 9
Eficiència energètica (España) 29
Altres (França) 5
Subtotal altres pagaments regulatoris 94
Pagaments totoales a les administracions públiques
Imports pagats     Imports recapats Total
1.763 2.444 4.207

Import total dels pagaments realizats a les administracions públiques

Desglossament per països on ENDESA opera:

Impostos Pagats
Espanya Portugal França Alemanya Països Baixos TOTAL
Impostos suportats 1.656 12 1 0 0 1.669
Impostos recapats 2.114 135 114 70 11 2.444
Contribució Tributària Total 3.770 147 115 70 11 4.113
Percentatge CTT sobre el total 92% 4% 3% 2% 0% 100%
Altres pagaments regulatoris
Espanya Portugal França Alemanya Països Baixos TOTAL
Bo Social 51 9 0 0 0 60
Eficiència energètica 29 0 0 0 0 29
Altres 0 0 5 0 0 5
TOTAL ALTRES PAGAMENTS 80 9 5 0 0 94
Pagos totales a las administraciones publicas
Espanya Portugal França Alemanya Països Baixos TOTAL
TOTAL DELS PAGAMENTS REALITZATS 3.850 156 120 70 11 4.207

Documents per a descarregar

Informe de Contribució Tributària 2019

PDF (6,37MB) Descarregar

Informació fiscal financera

D’altra banda, cal assenyalar que tota la informació relativa a la configuració de la Despesa per Impost d’Endesa es recull de manera detallada en els Comptes Anuals Consolidats d’Endesa i en els Comptes Anuals Individuals d’Endesa, SA, i de cadascuna de les seves Filials, concretament en la Nota 31, anomenada "Impost sobre societats", on s’ofereix un detall de la composició de la despesa per impost i una conciliació entre el resultat comptable i la base imposable, entre la quota per pagar i la despesa per impost, i entre el resultat comptable i la despesa per impost.

Així mateix, en els Comptes Anuals Consolidats d’Endesa i en els Comptes Anuals Individuals d’Endesa, SA, i de cadascuna de les seves Filials, concretament en la Nota 16.3, es detallen els principals litigis de naturalesa tributària rellevants a l’efecte del desglossament en memòries.

Informació fiscal no financera

Endesa, com a societat dependent d’Enel, SpA, societat resident a Itàlia, queda eximida de l’obligació de subministrar a l’Administració tributària la informació relativa a l’impost sobre societats pagat en cadascuna de les jurisdiccions on la companyia opera. En aquest cas, és Enel SpA qui remet la informació del seu Grup a l’Autoritat tributària italiana, entre la qual hi ha el detall del Grup Endesa, i són les autoritats tributàries italianes les que han de compartir aquesta informació amb les autoritats tributàries espanyoles.

La Llei 11/2018, de 28 de desembre, modifica el Codi de Comerç i la Llei de Societats de Capital i obliga, en determinats casos, a incloure en l’estat d’informació no financera de les empreses i grups certa informació fiscal: els beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes. Endesa ha decidit fer un pas més enllà i ha publicat a l’Informe de Gestió consolidat altra informació rellevant que reclamaven diversos grups d’interès. La informació corresponent al Grup Endesa que ha estat verificada per un prestador independent de serveis de verificació és la següent:

País Ingressos de tercers Transaccions intragrup Total
Espanya 17.772 626 18.042
Portugal 1.075 - 1.075
França 425 - 425
Alemanya 260 - 260
Països Baixos - - -
Marroc - - -
País Ingressos de tercers Transaccions intragrup Total
Espanya 18.398 130 18.323
Portugal 1.079 - 1.079
França 554 - 554
Alemanya 239 - 239
Països Baixos - - -
Marroc - - -

Dades en millions d'€

País Resultat comptable abans d’impostos
Espanya 155
Portugal 40
França 31
Alemanya 2
Països Baixos -
Marroc 2
País Resultat comptable abans d’impostos
Espanya 1.798
Portugal 19
França (7)
Alemanya 5
Països Baixos 1
Marroc 2

Dades en millions d'€

País Impost sobre beneficis pagat¹ Impost sobre beneficis meritat²
Guanys acumulats Actius tangibles diferents de tresoreria i instruments equivalents a resoreria Resultat de l’exercici Endesa (Dominant) Nombre d’empleats
Espanya 444 416 6.898 20.957 112 9.839
Portugal -4 4 (6) 367 33 60
França - 2 3 5 23 44
Alemanya - - - - 1 9
Països Baixos - - 2 - - -
Marroc - - - - 2 -
País Impost sobre beneficis pagat ¹
Impost sobre beneficis meritat²
Guanys acumulats Actius tangibles diferents de tresoreria i instruments equivalents a tresoreria Resultat de l’exercici Endesa (Dominant) Nombre d’empleats
Espanya 338 354 6.981 21.834 1.397 9.657
Portugal - - 1 3 20 57
França -12 - 13 3 (9) 40
Alemanya - - (6) - 6 9
Països Baixos - - 1 - 1 -
Marroc - - - - 2 -

Dades en millions d'€

Notas

1.

(+) Ingrés per impost sobre beneficis, (-) despesa per impost sobre beneficis. Es refereix a l’impost corrent de l’exercici. El criteri per a determinar el resultat comptable és en base consolidada. La dada corresponent a l’impost sobre beneficis es correspon amb l’impost sobre societats pagat/cobrat en el període de referència. En aquest cas, cal indicar que ENDESA i les seves filials residents a Espanya participades al 100 % formen part del Grup de Consolidació Fiscal, la societat dominant del qual és Enel S.p.a., i la societat representant del Grup Fiscal a Espanya és Enel Iberia, SL. Per tant, la dada que es consigna és l’import pagat/cobrat per Endesa i les seves filials incloses en el Grup fiscal, a Enel Iberia, SL, qui, d’acord amb la normativa de l’impost, declara i liquida l’impost del Grup fiscal davant l’Administració tributària. D’altra banda, per a la resta de filials del grup consolidat mercantil que no formen part del grup de consolidació fiscal, es té en compte l’import pagat/cobrat a l’Administració tributària. El Marroc es consolida en el grup pel mètode de la participació, per la qual cosa el resultat comptable es correspon amb el resultat després d’impostos en el percentatge en què participa Endesa.

2.

La dada de l’impost sobre beneficis meritat es correspon amb l’impost sobre societats corrent registrat en el període.

2017 2018 2019
Subvencions públiques rebudes (milions d’€)  315 287 273
Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre (milions d’€) 3,71 4,94 4,18

Nota: totes les subvencions públiques es reben a Espanya.

Conciliació del tipus efectiu de l’impost sobre societats

El tipus efectiu de l’impost sobre societats, referit als Estats Financers Consolidats d’ENDESA el 2019, és 21,7 % vs. un tipus nominal del 25 %. Això es deu fonamentalment a les deduccions i bonificacions (-31 M €), que inclouen principalment els beneficis canaris (-25 M €), i al resultat de societats consolidades pel mètode de participació (-4 M €) que compensen les despeses i dotacions de provisions no deduïbles fiscalment (+24 M €).

Indicador Notas 2019
Impost de l’exercici corrent - 438
Impost de l’exercici diferit 21 (416)
Regularitzacions anys anteriors
- 26
Provisions fiscals de l’impost sobre societats - 2
TOTAL - 50
Indicador Notas 2018
Impost de l’exercici corrent - 356
Impost de l’exercici diferit 21 16
Regularitzacions anys anteriors - 11
Provisions fiscals de l’impost sobre societats - 9
TOTAL - 392

Conciliació entre el resultat comptable i la despesa per impost sobre societats

Durant els exercicis 2019 i 2018, la conciliació entre el “Resultat comptable després d’impostos d’activitats continuades” i la despesa per impost sobre societats és la següent:

Indicador Estat del resultat Tipus (%) Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Tipus (%) Total Tipus (%)
Resultat comptable després d’impostos 180 - (9) - 171 -
Impost sobre societats 50 - 9 - 59 -
Resultat comptable abans d’impostos 230 - - - 230 -
Impost teòric 58 25,0 - 25,0 58 25,0
Diferències permanents 17 - 9 - 26 -
- Efecte resultats nets pel mètode de participació (4) - 1 - (3) -
- Pèrdues fiscals no registrades comptablement - - - - - -
- Benefici fiscal per la Reserva per a Inversions a les Canàries (RIC) (1) - - - (1) -
- Provisions no deduïbles 5 - - - 5 -
- Ajustos de consolidació i altres 17 - 8 - 25 -
Deduccions en quota imputades a resultats de l’exercici  (31) - - - (31) -
Regularitzacions d’exercicis anteriors i altres en impostos diferits (22) - - - (22) -
Impacte fiscal en l’exercici 22 9,6 9 - 31 13,5
Indicador Estat del resultat Tipus (%) Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Tipus (%) Total Tipus (%)
Resultat comptable després d’impostos 1.426 - (44) - 1.382 -
Impost sobre societats 392 - (10) - 382 -
Resultat comptable abans d’impostos 1.818 - (54) - 1.764 -
Impost teòric 455 25,0 (14) 25,0 441 25,0
Diferències permanents (28) - 4 - (24) -
- Efecte resultats nets pel mètode de participació (8) - - - (8) -
- Pèrdues fiscals no registrades comptablement - - - - - -
- Benefici fiscal per la Reserva per a Inversions a les Canàries (RIC) (5) - - - (5) -
- Provisions no deduïbles (3) - - - (3) -
- Ajustos de consolidació i altres (12) - 4 - (8) -
Deduccions en quota imputades a resultats de l’exercici (39) - - - (39) -
Regularitzacions d’exercicis anteriors i altres en impostos diferits (16) - - - (16) -
Impacte fiscal en l’exercici 372 20,5 (10) 17,9 362 20,5

Dades en Milions d’Euros

Conciliació de la quota líquida.

Durant els exercicis 2019 i 2018, la conciliació entre la despesa per impost sobre societats amb la quota líquida de les activitats continuades és la següent:

Indicador Notas Estat del resultat Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Total
Impacte fiscal en l’exercici 22 22 9 31
Variació de l’impost diferit 21.1 y 21.2 416 -9 407
Quota líquida de les activitats continuades 438 438 - 438
Indicador Notas Estat del resultat Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Total
Impacte fiscal en l’exercici - 372 -10 362
Variació de l’impost diferit 21.1 y 21.2 (16) 10 -6
Quota líquida de les activitats continuades - 356 - 356

Dades en Milions d’Euros

Desglossament de la despesa per impost sobre societats

Durant els exercicis 2019 i 2018, el desglossament de la despesa per impost sobre societats és el següent:

Indicador Impost corrent Variació de l’impost diferit (Nota 21) Total
Imputació a l’estat del resultat, de la qual: 438 (416) 22
Quota líquida de les activitats continuades 438 - 438
Impostos diferits - (416) (416)
- Amortitzacions d’actius materials i intangibles - (336) (336)
- Dotacions per a provisions per a pensions vs. plans de reestructuració de plantilla - 16 16
- Altres provisions - (3) (3)
- Bases imposables negatives - 14 14
- Deduccions de quota pendents d’aplicar - 5 5
- Amortització fiscal accelerada d’actius - (64) (64)
- Otros - (48) (48)
Imputación a Patrimonio Neto, de la cual: - 9 9
Dotaciones para Provisiones para Pensiones y Planes de Reestructuración de Plantilla - (34) (34)
Altres - 43 43
Impacte fiscal en l’exercici 438 (407) 31
Indicador Impost corrent Variació de l’impost diferit (Nota 21) Total
Imputació a l’estat del resultat, de la qual: 356 16 372
Quota líquida de les activitats continuades 356 - 356
Impostos diferits - 16 16
- Amortitzacions d’actius materials i intangibles - (17) (17)
- Dotacions per a provisions per a pensions vs. plans de reestructuració de plantilla - 20 20
- Altres provisions - 19 19
- Bases imposables negatives - (3) (3)
- Deduccions de quota pendents d’aplicar - 29 29
- Amortització fiscal accelerada d’actius - (29) (29)
- Altres - (3) (3)
Imputació a patrimoni net, de la qual: - (10) (10)
Dotacions per a provisions per a pensions i plans de reestructuració de plantilla - (4) (4)
Altres - (6) (6)
Impacte fiscal en l’exercici 356 6 362

Dades en Milions d’Euros

Durant l’exercici 2019, les deduccions en quota imputades a resultats han pujat a 31 milions d’euros i inclouen 13 milions d’euros en concepte de la bonificació per producció de béns mobles corporals a Canàries i 12 milions d’euros en concepte de deduccions per inversions en actius fixos nous a Canàries (16 milions d’euros i 14 milions d’euros, respectivament, en l’exercici 2018).

Inspeccions

Períodes oberts a revisió per part de les autoritats tributàries

 • A Espanya, al tancament de l’exercici 2019, el Grup de Consolidació Fiscal a què pertany el Grup Endesa té oberts a inspecció els exercicis 2006, 2015 i següents de l’impost sobre societats. Així mateix, Endesa i la majoria de les seves filials controlades tenen oberts a revisió, amb caràcter general, els exercicis 2015 i següents per als altres impostos que li són d’aplicació.
 • A Portugal, França, Països Baixos i Alemanya, les sucursals i filials controlades del Grup Endesa en aquests països tenen oberts a revisió amb caràcter general els exercicis 2018 i següents, 2017 i següents, 2017 i següents i 2016 i següents, respectivament.

 

Inspeccions en curs

 • A Espanya, a l’inici de l’any 2020, hi ha 389 processos d’inspecció oberts per part dels organismes d’inspecció dels tributs estatals, autonòmics i locals.
 • El procés més rellevant es refereix a la inspecció general de l’impost sobre societats dels exercicis 2015 a 2018 i d’IVA i Retencions dels anys 2015 al 2018 que afecta les principals societats del Grup i que va donar començament el 28 de juny del 2019.
 • A Portugal, a l’inici de l’any 2020, hi ha en curs 2 processos d’inspecció, un sobre l’impost d’electricitat portuguès relatiu als exercicis 2016 a 2018 i un procés d’inspecció general relatiu a l’exercici 2017.

 

Inspeccions tancades durant l’any 2019

 • A Espanya, durant l'any 2019 s’han tancat 339 processos d’inspecció, la majoria lligats a impostos locals i impostos especials, que han finalitzat amb la signatura d’actes en disconformitat per import de 2 M € i una sol·licitud de devolució de 3 M €, i actes en conformitat per import a retornar de 9 M €.
 • Als Països Baixos, el 2019 es va tancar un procés d’inspecció sobre l’Oficina de Representació al País relatiu a Retencions dels exercicis 2014 a 2018 que va finalitzar amb una acta en conformitat d’import immaterial.

Litigis

La majoria dels processos litigiosos de naturalesa tributària existents al Grup Endesa sorgeixen d’un procés de devolució d’ingressos indeguts, on el Grup Endesa ingressa els impostos pertinents en temps i forma, però posteriorment sol·licita la devolució dels ingressos, cosa que, generalment,l'administració rebutja. Llavors, el Grup Endesa impugna l’acte de denegació i inicia així un procés judicial.

Això acostuma a afectar supòsits on el Grup Endesa entén que la normativa en qüestió no s’adequa a la Constitució espanyola o a la normativa europea, així com supòsits on no comparteix el criteri interpretatiu seguit per part de l’administració. Seguint aquesta estratègia processal, el Grup Endesa evita la generació de contingències en els seus comptes, però sense perdre l’interès legítim de defensar la seva posició als tribunals.

Entre els processos més rellevants hi ha els referits a:

 • Els tributs de la Llei 15/2012 (impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius a les instal·lacions centralitzades i el cànon hidràulic). Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies.
 • Determinats tributs autonòmics de pretesa naturalesa mediambiental (impostos sobre emissions, impostos sobre residus, cànons hidràulics, cànons eòlics, impostos sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, etc.). Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies.
 • Determinats impostos especials que graven el consum de combustibles per a la producció d’electricitat (impost sobre hidrocarburs i impost sobre el carbó) amb una finalitat mediambiental discutible. Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies.
 • L’impost sobre societats referit a l’exercici 2006 com a conseqüència de la tributació en aquest exercici de l’ingrés per la devolució d’un tribut declarat inconstitucional. La sol·licitud d’ingressos indeguts es basa en l’aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem que estableix l’any en què s’han de computar aquests ingressos a l’efecte de l’impost sobre societats. El recurs està pendent de resolució davant l’Audiència Nacional.

Novament cal ressaltar que tots aquests processos, en cas de pèrdua, no implicarien un efecte negatiu ni en termes de caixa ni en termes de resultats per al Grup Endesa, en la mesura que els tributs han estat liquidats i pagats.  Exclusivament en cas d’èxit, implicaria un resultat favorable per al Grup, tant en termes de caixa com de resultats.

Quant a la resta de processos, susceptibles de generar un impacte negatiu en el Grup, es refereixen majoritàriament a actes incoades pels òrgans d’inspecció que han estat signades en disconformitat per part del Grup Endesa, que no han estat pagades i que han quedat suspeses adequadament durant la tramitació del procés litigiós.

Abans de començar qualsevol procés litigiós d’aquesta naturalesa, des d'Endesa s’avalua la probabilitat de pèrdua del procés en última instància judicial. En relació amb els processos on s’estima que hi ha més probabilitats de perdre que de guanyar, s’hi proveeix comptablement l’import contingent en discussió, a diferència del que passa amb la resta. Cal destacar-hi com a més rellevants els següents:

 • Litigi respecte de les actes incoades per la Inspecció el 2017 a ENEL Green Power España, SLU (EGPE) en relació amb l’impost sobre societats dels exercicis 2010 a 2013 i amb el tercer pagament fraccionat de l’impost esmentat per a l’exercici 2015.

El principal tema en discussió es refereix a l’aplicació o no del règim de neutralitat fiscal a la fusió d’ENEL Green Power España, SLU (EGPE) per absorció d’ENEL Unión Fenosa Renovables, SA el 2011.

El passat 10 de desembre de 2019, es va obtenir una resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic-Administratiu Central en relació amb l’impost de societats de l’exercici 2011 (pel que fa a la posició d’ENEL Green España, SLU (EGPE) com a successora d’ENEL Unión Fenosa Renovables, SA) i s’ha decidit interposar un recurs davant l’Audiència Nacional; la resta de procediments esmentats més amunt estan pendents de resolució.

Els imports en discussió ascendeixen a un total de 111 M €, i s’han proveït comptablement un total de 10 M €.

 • Litigi respecte de les actes incoades per la Inspecció el 2018 a Endesa i les seves principals filials en relació amb l’impost sobre societats dels exercicis 2011 a 2014.

Els principals temes en discussió es refereixen a la diferència de criteri sobre la deduïbilitat en l’impost sobre societats de despeses per desmantellament de centrals, determinades despeses financeres, determinades pèrdues per vendes i determinades retribucions d’administradors que simultaniegen les seves tasques amb les d’alta direcció a la companyia; així com amb el criteri d’imputació temporal d’ingressos per tributs declarats inconstitucionals.

El 2018 es van interposar els corresponents recursos davant el Tribunal Econòmic Central, els quals encara estan pendents de resolució.

Els imports en discussió ascendeixen a un total de 49 M €, i s’han proveït comptablement un total de 20 M €.

 •  Litigi respecte de les actes incoades per la Inspecció el 2018 a Endesa i les seves principals filials en relació amb l’impost sobre el valor afegit (IVA) dels exercicis 2012 a 2014.

Els principals temes en discussió es refereixen a l’aplicació de la regla de prorrata respecte d’ingressos financers per derivats.

El 2018 es van interposar els corresponents recursos davant el Tribunal Econòmic Central, els quals encara estan pendents de resolució.

Els imports en discussió ascendeixen a un total de 16 M €, i s’han proveït comptablement un total de 16 M €.

 • Litigis derivats d’actes incoades per diversos ajuntaments per la taxa d’ocupació de la via pública.

El principal tema en discussió és l’exigència per part de determinats ajuntaments de la taxa en la seva modalitat general (taxa per elements), mentre que Endesa considera que aquesta modalitat general és incompatible amb la modalitat especial, per la qual ja està pagant l’empresa (que suposa la tributació de l’1,5 % de la facturació d’empreses comercialitzadores i distribuïdores en els municipis on operen).

Els processos litigiosos són nombrosos i es troben en diverses instàncies judicials.

 

Els imports en discussió ascendeixen a 14 M €, i s’han proveït comptablement un total de 2 M €. 

La política d’Endesa és que no es facin inversions a o mitjançant territoris qualificats com a paradisos fiscals amb la finalitat de minorar la càrrega tributària. A més, Endesa mai no ha fet servir entitats radicades en paradisos fiscals amb la finalitat d’ocultar el veritable titular de rendes, activitats, béns o drets.

És cert que Endesa realitza alguna activitat no rellevant a un altre país que, sense ser considerat paradís fiscal per l’Administració tributària espanyola, és considerat per determinats observadors externs com un territori que gaudeix d’un règim de tributació més favorable que l’espanyol, com pot ser el cas dels Països Baixos.

La veritat és que, ni per l’entitat de les activitats realitzades per la companyia en aquesta àrea geogràfica, ni per la qualificació legal que atorga l’Administració tributària espanyola mateixa a aquest país, es justifica la seva inclusió en aquest tipus de llistat de jurisdiccions de tributació privilegiada. No obstant això, Endesa, conscient de la importància que la societat apreciï que sempre actua amb absoluta transparència, considera convenient informar de les activitats realitzades per la seva filial als Països Baixos.

En qualsevol cas, és important esmentar que els Països Baixos tenen signat amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació i manté un tipus de gravamen en l’impost sobre societats molt similar al d'Espanya.

L’única societat financera d’ENDESA al país és International Endesa, BV (IEBV), societat constituïda el 1993 i participada al cent per cent per Endesa SA per captar fons a través, entre d’altres, dels programes d’emissió de deute Euro Medium Term Note (EMTN) i Euro Commercial Paper Programme (ECP). Les característiques econòmiques i jurídiques neerlandeses en el moment d’iniciar aquestes activitats permetien tenir un accés més eficient als mercats financers amb un context jurídic reconegut pels inversors. L’evolució recent en la normativa del mercat espanyol permet ara el trasllat operatiu d’aquestes activitats a Espanya. La companyia neerlandesa ha traslladat ja a ENDESA SA l’activitat d’emissió d’ECP i està en procés de traslladar l’únic EMTN emès que li queda viu. En el cas de poder completar el traspàs, es duria a terme la dissolució d’IEBV.

Seguir llegint sobre transparència

Relació cooperativa amb l'Administració Tributària

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon