Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Detall de la informació fiscal

Explicar la contribució tributària de la companyia, la nostra prioritat

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària d'Endesa és una prioritat per a l'empresa des del punt de vista de la transparència i la responsabilitat social corporativa.

Informe de contribució fiscal

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària d'Endesa és una prioritat per a l'empresa des del punt de vista de la transparència i la responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, des de l'any 2014 Endesa desglossa públicament els pagaments d'impostos principals en aquells països en què està present, la qual cosa reflecteix la importància que dona el Grup als assumptes fiscals i el seu nivell de compromís amb els grups d'interès principals.

Contribució tributària total del 2020: 3.484 M€

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 1.742
Open Data Version

Font: PwC

Impostos suportats 2020

Els impostos suportats per Endesa en l'exercici 2020, han ascendit a un import de 1.410 milions d'euros, d'entre els quals destaca la importància dels impostos mediambientals, que representen un 53%.

La principal partida dels impostos mediambientals suportats per Endesa es correspon amb l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 50
Open Data Version

Font: PwC

Impostos recaptats 2020

Els impostos recaptats per Endesa en l'exercici 2020, han ascendit a un import de 2.074 milions d'euros, destacant entre ells els impostos sobre productes i serveis, principalment l'IVA, que representen el 58% del total d'impostos recaptats.

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 50
Open Data Version

Font: PwC

Fuente: Informe Contribución Fiscal 2019, realizado por Pwc.

Contribució tributària d’Endesa respecte de la xifra de negoci 2020
21%
Per cada 100 euros de xifra de negoci de la companyia, 21 euros es destinen al pagament d’impostos, dels quals 9 euros són impostos suportats i 12 euros són impostos recaptats.
Ràtio de contribució tributària total 2020
48%
Durant l'exercici 2020, els impostos suportats representen el 48% del total del benefici abans de tots els impostos suportats.
Valor fiscal distribuït 2020
64%
El 64 % del valor generat per Endesa ha estat ingressat a la Hisenda Pública per mitjà d’impostos suportats i recaptats. Així, de cada 100 euros de valor generat pel grup en l’exercici 2019, 64 euros es van destinar al pagament d’impostos.

Distribució geogràfica de la contribució tributària el 2020

De cada 100 euros que ingressa Endesa en concepte d'impostos en el món, gairebé 90 euros són abonats a Espanya, proporció consistent amb el volum de negoci generat a Espanya, que ascendeix al 90% en 2020.

Font: Informe Contribució Fiscal 2020, realitzat per Pwc.

Distribució geogràfica de la contribució tributària el 2019:

Espanya: 91,7%

Portugal: 3,6%

França: 2,7%

Alemanya: 1,7%

Països Baixos: 0,3%

 

 

Import total de pagaments a les administracions públiques

L’import total, inclosos els pagaments en concepte de bo social i eficiència energètica i altres pagaments regulatoris, ascendeix, en l’exercici 2020, a 3.577 milions d’euros.

Font: PwC

Contribució CTT
3.484 M
Millions d'euros en Contribució Tributària Total (CTT)
Bons social i altres
66 M
Millions d'euros en bons social i altres
Eficiència energètica
27 M
Millions d'euros en eficiència energètica

Espanya ha estat la jurisdicció on, lògicament, Endesa ha contribuït més al pagament d'impostos, i representa el 90 % del total d'impostos pagats i recaptats en l'exercici 2020 per Endesa. Tota la informació relativa als impostos pagats i recaptats per Endesa es detalla a l'estat d'informació no financera i sostenibilitat d'Endesa, concretament a l'apartat 1.7.3, denominat Contribució fiscal (dins l'apartat 10, Govern corporatiu i conducta ètica), que ofereix un detall per tipus d'impost dels imports suportats i recaptats per Endesa a cadascun dels països on opera:

Contribució total Endesa 2020

Impostos satisfets al grup fiscal
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos sobre benefecis 431 - - - - - - - - -
Impostos sobre societats 431 - - - - - - - - -
Total 431 - - - - - - - - -
Impostos satisfets a la hisenda pública
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impost sobre beneficis 42 73 (1) 0 1 0 - - - -
Impost sobre societats 13 - (4) - - - - - - -
Impost sobre activitas econòmiques 29 - 3 - 1 - - - - -
Altres retencions 0 73 - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impost sobre propietats 65 - - - - - - - - -
Impost sobre béns immobles (municipal) 62 - - - - - - - - -
Altres 3 - - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos associats a l'ocupació 133 230 1 2 1 - - - - -
Pagaents realizats a la Seguretat Social 133 27 1 2 1 - - - - -
Retencions rendiments del treball - 203 - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos sobre productes i serveis 255 1.290 0 128 0 55 - 42 - -
IVA liquidat 1 1.290 - 128 - 55 - 42 - -
Taxa aprofitament de domini públic 196 - - - - - - - - -
Altres cànons de domini públics i altres 58 - - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Impostos mediambientals 728 520 13 6 0 59 - 28 - 11
Impost sobre el valor de la producció elèctrica 259 - - - - - - - - -
Impost sobre el combustible nuclear 134 - - - - - - - - -
Cànon hidràulic 57 - - - - - - - - -
Taxes per serveis nuclears 178 - - - - - - - - -
Impostos mediambientals (regionals) 52 - 13 - - - - - - -
Impost sobre l'electricitat - 481 - 4 - - - 27 - 8
Impost sobre els hidrocarburs 0 39 - 2 - 59 - 1 - 3
Impost sobre el carbó 48 0 - - - - - - - -
- Imports pagats Espanya Imports recapats Espanya Imports pagats Portugal Imports recapats Portugal Imports pagats França Imports recapats França Imports pagats Alemanya Imports recapats Alemanya Imports pagats Països Baixos Imports recapats Països Baixos
Subtotal impostos statisfets 1.223 2.113 13 136 2 114 - 70 - 11
Contribució tributària total
Imports pagats     Imports recapats Total
1.669 2.444 4.113
Altres pagaments regulatoris
Bo social (Espanya) 51
Bo social (Portugal) 9
Eficiència energètica (España) 29
Altres (França) 5
Subtotal altres pagaments regulatoris 94
Pagaments totoales a les administracions públiques
Imports pagats     Imports recapats Total
1.763 2.444 4.207

El perímetre de societats es pot consultar a l'Annex I, "Societats que componen Endesa", dels comptes anuals consolidats.

Com a mostra del seu compromís social i de l'aposta per la igualtat i la cohesió social, Endesa destina el 0,7 % de la quota íntegra de la declaració de l'impost sobre societats al tercer sector, contribuint al finançament de projectes socials.

Tendències principals de la contribució tributària total de l'exercici 2020 respecte de l'exercici 2019

Dades en milions d'euros.

2019
4.113 M
millones de euros
2020
3.484 M
millones de euros

Context

Les condicions econòmiques adverses per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 han suposat una contracció de la demanda d'electricitat i de gas durant el 2020, la qual cosa ha repercutit en les variables macroeconòmiques del Grup Endesa. Durant el 2020 s'ha mantingut la discontinuïtat de la producció de les centrals tèrmiques de carbó de la península Ibèrica.

De manera coherent amb la contracció de la demanda i la reducció dels preus dels productes energètics, la contribució tributària total ha disminuït un 15 % respecte de l'exercici 2019. En l'exercici 2020, la contribució tributària total d'Endesa va assolir els 3.484 milions d'euros; d'aquest import, el 40 % correspon a impostos suportats que representen un cost per a Endesa i el 60 % fa referència a impostos recaptats per Endesa per la realització de la seva activitat econòmica. Espanya ha estat la jurisdicció on Endesa ha contribuït més al pagament d'impostos, i representa el 90 % del total d'impostos pagats i recaptats en l'exercici 2020.

 

Detall evolució 2019-2020

A Espanya, els impostos suportats van disminuir un 15 %, principalment com a conseqüència de les variables següents:

 • En l'impost sobre societats, la disminució està motivada fonamentalment per dues qüestions:
  • Devolucions derivades de les declaracions definitives: al gener del 2020 es va rebre la devolució de l'impost sobre societats del 2018, però a més s'ha rebut la devolució corresponent a la declaració definitiva del 2019. Normalment aquesta devolució s'hauria d'haver rebut al mes de gener del 2021, la qual cosa ha suposat l'entrada de caixa del resultat de dues declaracions definitives.
  • Deteriorament de les centrals de carbó: en l'exercici 2020 els pagaments fraccionats s'han reduït per la recuperació fiscal d'una part del deteriorament comptable de les centrals de carbó registrat el 2019.
 • Es produeix una reducció dels impostos sobre productes i serveis (TOVP i altres taxes i cànons), associada a la caiguda de les vendes d'energia.
 • Pel que fa als impostos mediambientals, no hi ha diferències significatives perquè l'efecte de la caiguda de l'impost sobre el carbó i de l'impost sobre el cànon hidràulic estatal (produïdes, en el primer cas, per un menor ús d'aquest combustible i, en el segon, pels menors ingressos de la producció elèctrica) es compensa amb l'aprovació el 2020 d'una nova ecotaxa a Catalunya i l'actualització de la taxa per serveis nuclears, la qual cosa implica un cost més elevat per aquests conceptes.

Els impostos recaptats a Espanya disminueixen un 15 %, principalment pels aspectes següents:

 • L'augment dels impostos associats a l'ocupació com a conseqüència de l'increment dels salaris després de la signatura del nou conveni marc del Grup Endesa es dilueix amb la reducció de la resta d'impostos recaptats.
 • Es produeix una disminució de l'IVA liquidat, vinculada principalment, d'una banda, a la contracció de les vendes i el consum d'energia durant el 2020, així com a l'augment del coeficient de cobertura en la part d'energies renovables en la liquidació 10 (definitiva del 2019), amb un impacte directe en el negoci de distribució.
 • També es redueixen els impostos mediambientals recaptats (impostos especials sobre l'electricitat i els hidrocarburs), a causa de la caiguda dràstica el 2020 del consum elèctric i la demanda d'energia.

Pel que fa a la resta de països (Portugal, França, Alemanya i Holanda), es produeix un augment dels impostos suportats en un 50 % a causa de la millora del resultat fiscal de la sucursal d'Endesa Energía a Portugal. D'altra banda, els impostos recaptats disminueixen un 2 % principalment a causa de la contracció de la demanda d'electricitat i gas.

Glosario

 • IMPUESTOS SOPORTADOS: representan un coste efectivo para Endesa y son aquellos impuestos que Endesa paga a las Administraciones de los diferentes Estados en los que opera.
 • IMPUESTOS RECAUDADOS: son aquellos impuestos resultantes de la actividad económica de Endesa, pero no representan un coste para la Compañía distinto del de su gestión. En este sentido, las retenciones practicadas a los trabajadores como consecuencia de las rentas del trabajo que han recibido constituye un ejemplo ilustrativo.
 • CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA RESPECTO A LA CIFRA DE NEGOCIOS: es un indicador que muestra la cuantía de la contribución realizada por el Grupo en relación con el tamaño de su negocio. Este indicador se calcula como la relación entre la Contribución tributaria total (CTT) y las ganancias.
 • VALOR FISCAL DISTRIBUIDO: este concepto se refiere a la aportación que la Compañía proporciona a la sociedad en general. Según la metodología CTT, el valor distribuido de una empresa está formado por la suma de los siguientes elementos: impuestos soportados y recaudados (valor distribuido a las administraciones públicas), intereses netos (valor distribuido a los acreedores), sueldos y salarios netos de impuestos (valor distribuido a los empleados), ingresos destinados a dividendos (valor distribuido a los accionistas). Este índice permite conocer qué porcentaje del valor total generado por Endesa es destinado al pago de impuestos soportados y recaudados a las Administraciones Públicas.
 • RATIO DE CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA TOTAL: es un indicador del coste que suponen los impuestos soportados en relación con los beneficios obtenidos. El cálculo se realiza como el porcentaje de los impuestos soportados respecto del beneficio antes de dichos impuestos soportados, teniendo en cuenta magnitudes consolidadas que incluyen la actividad realizada por Endesa a nivel global.
Impostos Pagats
Espanya Portugal França Alemanya Països Baixos TOTAL
Impostos suportats 1.656 12 1 0 0 1.669
Impostos recapats 2.114 135 114 70 11 2.444
Contribució Tributària Total 3.770 147 115 70 11 4.113
Percentatge CTT sobre el total 92% 4% 3% 2% 0% 100%
Altres pagaments regulatoris
Espanya Portugal França Alemanya Països Baixos TOTAL
Bo Social 51 9 0 0 0 60
Eficiència energètica 29 0 0 0 0 29
Altres 0 0 5 0 0 5
TOTAL ALTRES PAGAMENTS 80 9 5 0 0 94
Pagos totales a las administraciones publicas
Espanya Portugal França Alemanya Països Baixos TOTAL
TOTAL DELS PAGAMENTS REALITZATS 3.850 156 120 70 11 4.207

Documents per a descarregar

Informe de Contribució Tributària 2020

PDF (3,81MB) Descarregar

Informació fiscal financera

D'altra banda, és important assenyalar que tota la informació relativa a la configuració de la despesa per impost d'Endesa es recull de manera detallada als comptes anuals consolidats d'Endesa i als comptes anuals individuals d'Endesa, SA i cada una de les seves filials, concretament a la nota 31, denominada Impost sobre societats, que proporciona un detall de la composició de la despesa per impost i una conciliació entre el resultat comptable i la base imposable, entre la quota a pagar i la despesa per impost i entre el resultat comptable i la despesa per impost.

Així mateix, als comptes anuals consolidats d'Endesa i als comptes anuals individuals d'Endesa, SA i cada una de les seves filials, concretament a la nota 16.3, hi ha un detall dels litigis principals de naturalesa tributària rellevants als efectes de desglossament en memòries.

 

Informació fiscal no financera

Endesa, com a societat dependent d'Enel, SpA, societat resident a Itàlia, està exempta de l'obligació de facilitar a l'Administració Tributària informació relativa a l'impost sobre societats pagat a cada una de les jurisdiccions on la companyia opera. En aquest cas, és Enel, SpA qui remet la informació del seu Grup a l'autoritat tributària italiana, incloent-hi el detall del Grup Endesa, i seran les autoritats tributàries italianes les que compartiran aquesta informació amb les autoritats tributàries espanyoles.

La Llei 11/2018, de 28 de desembre, modifica el Codi de comerç i la Llei de societats de capital, obligant en determinats casos a incloure en l'estat d'informació no financera de les empreses i els grups determinada informació fiscal: els beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes. Endesa ha decidit anar un pas més enllà i publica el detall per països en què opera d'altra informació rellevant exigida pels diferents grups d'interès. La informació corresponent al Grup Endesa que ha estat verificada per un proveïdor independent de serveis de verificació és la següent:

País Ingressos de tercers Transaccions intragrup Total
Espanya 17.772 626 18.042
Portugal 1.075 - 1.075
França 425 - 425
Alemanya 260 - 260
Països Baixos - - -
Marroc - - -
País Ingressos de tercers Transaccions intragrup Total
Espanya 18.398 130 18.323
Portugal 1.079 - 1.079
França 554 - 554
Alemanya 239 - 239
Països Baixos - - -
Marroc - - -

Dades en millions d'€

País Resultat comptable abans d’impostos
Espanya 155
Portugal 40
França 31
Alemanya 2
Països Baixos -
Marroc 2
País Resultat comptable abans d’impostos
Espanya 1.798
Portugal 19
França (7)
Alemanya 5
Països Baixos 1
Marroc 2

Dades en millions d'€

País Impost sobre beneficis pagat¹ Impost sobre beneficis meritat²
Guanys acumulats Actius tangibles diferents de tresoreria i instruments equivalents a resoreria Resultat de l’exercici Endesa (Dominant) Nombre d’empleats
Espanya 444 416 6.898 20.957 112 9.839
Portugal -4 4 (6) 367 33 60
França - 2 3 5 23 44
Alemanya - - - - 1 9
Països Baixos - - 2 - - -
Marroc - - - - 2 -
País Impost sobre beneficis pagat ¹
Impost sobre beneficis meritat²
Guanys acumulats Actius tangibles diferents de tresoreria i instruments equivalents a tresoreria Resultat de l’exercici Endesa (Dominant) Nombre d’empleats
Espanya 338 354 6.981 21.834 1.397 9.657
Portugal - - 1 3 20 57
França -12 - 13 3 (9) 40
Alemanya - - (6) - 6 9
Països Baixos - - 1 - 1 -
Marroc - - - - 2 -

Dades en millions d'€

2017 2018 2019
Subvencions públiques rebudes (milions d’€)  315 287 273
Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre (milions d’€) 3,71 4,94 4,18

Nota: totes les subvencions públiques es reben a Espanya.

Notas

1.

(+) Ingrés per impost sobre beneficis, (-) despesa per impost sobre beneficis. Es refereix a l’impost corrent de l’exercici. El criteri per a determinar el resultat comptable és en base consolidada. La dada corresponent a l’impost sobre beneficis es correspon amb l’impost sobre societats pagat/cobrat en el període de referència. En aquest cas, cal indicar que ENDESA i les seves filials residents a Espanya participades al 100 % formen part del Grup de Consolidació Fiscal, la societat dominant del qual és Enel S.p.a., i la societat representant del Grup Fiscal a Espanya és Enel Iberia, SL. Per tant, la dada que es consigna és l’import pagat/cobrat per Endesa i les seves filials incloses en el Grup fiscal, a Enel Iberia, SL, qui, d’acord amb la normativa de l’impost, declara i liquida l’impost del Grup fiscal davant l’Administració tributària. D’altra banda, per a la resta de filials del grup consolidat mercantil que no formen part del grup de consolidació fiscal, es té en compte l’import pagat/cobrat a l’Administració tributària. El Marroc es consolida en el grup pel mètode de la participació, per la qual cosa el resultat comptable es correspon amb el resultat després d’impostos en el percentatge en què participa Endesa.

2.

La dada de l'impost sobre beneficis meritat correspon a l'impost sobre societats corrent registrat en el període.

3.

La dada d'empleats fa referència al nombre d'empleats en actiu el dia 31.12.2020.

4.

La dada de subvencions públiques rebudes correspon a l'import total de les subvencions públiques cobrades l'any 2020 (totes a Espanya). El saldo de les subvencions de capital a 31 de desembre del 2020 era de 261 milions d'euros (273 milions d'euros a 31 de desembre del 2019).

5.

La xifra d'aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre el 2020 s'ha incrementat per les aportacions al pla de responsabilitat públic COVID-19 realitzades fins al 31 de desembre del 2020.

Conciliació del tipus efectiu de l'impost sobre societats

El tipus efectiu de l'impost sobre societats referit als estats financers consolidats d'Endesa el 2020 és del 21,7 % enfront d'un tipus nominal del 25 %. Això no obstant, sense tenir en compte els impactes registrats en l'exercici relacionats amb el Pla de descarbonització, la digitalització de processos, el V Conveni Col·lectiu Marc i el deteriorament de les UGE per cada un dels TNP, la taxa se situa en el 22,5 %. Això es deu fonamentalment a les deduccions i bonificacions (-65 M€) que inclouen principalment els beneficis canaris (-51 M€), a les despeses i dotacions de provisions fiscalment no deduïbles (+22 M€) i a la regularització derivada de la declaració-liquidació de l'exercici 2019 presentada el 2020, principalment per deduccions per R+D+i i despeses deduïbles després de l'aprovació del conveni col·lectiu el 2020 (-17 M€).

El detall de l'estat del resultat consolidat dels exercicis 2020 i 2019 és el següent:

Indicador Notas 2019
Impost de l’exercici corrent - 438
Impost de l’exercici diferit 21 (416)
Regularitzacions anys anteriors
- 26
Provisions fiscals de l’impost sobre societats - 2
TOTAL - 50
Indicador Notas 2018
Impost de l’exercici corrent - 356
Impost de l’exercici diferit 21 16
Regularitzacions anys anteriors - 11
Provisions fiscals de l’impost sobre societats - 9
TOTAL - 392

En el context actual, la taxa efectiva d'Endesa no registra impactes significatius per canvis legislatius adoptats per mitigar els efectes de la crisi sanitària de la COVID-19 que afecten l'impost sobre societats.

Conciliació entre el resultat comptable i la despesa per impost sobre societats

Durant els exercicis 2020 i 2019 la conciliació entre el "Resultat comptable després d'impostos d'activitats continuades" i la despesa per impost sobre societats és la següent:

Indicador Estat del resultat Tipus (%) Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Tipus (%) Total Tipus (%)
Resultat comptable després d’impostos 180 - (9) - 171 -
Impost sobre societats 50 - 9 - 59 -
Resultat comptable abans d’impostos 230 - - - 230 -
Impost teòric 58 25,0 - 25,0 58 25,0
Diferències permanents 17 - 9 - 26 -
- Efecte resultats nets pel mètode de participació (4) - 1 - (3) -
- Pèrdues fiscals no registrades comptablement - - - - - -
- Benefici fiscal per la Reserva per a Inversions a les Canàries (RIC) (1) - - - (1) -
- Provisions no deduïbles 5 - - - 5 -
- Ajustos de consolidació i altres 17 - 8 - 25 -
Deduccions en quota imputades a resultats de l’exercici  (31) - - - (31) -
Regularitzacions d’exercicis anteriors i altres en impostos diferits (22) - - - (22) -
Impacte fiscal en l’exercici 22 9,6 9 - 31 13,5
Indicador Estat del resultat Tipus (%) Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Tipus (%) Total Tipus (%)
Resultat comptable després d’impostos 1.426 - (44) - 1.382 -
Impost sobre societats 392 - (10) - 382 -
Resultat comptable abans d’impostos 1.818 - (54) - 1.764 -
Impost teòric 455 25,0 (14) 25,0 441 25,0
Diferències permanents (28) - 4 - (24) -
- Efecte resultats nets pel mètode de participació (8) - - - (8) -
- Pèrdues fiscals no registrades comptablement - - - - - -
- Benefici fiscal per la Reserva per a Inversions a les Canàries (RIC) (5) - - - (5) -
- Provisions no deduïbles (3) - - - (3) -
- Ajustos de consolidació i altres (12) - 4 - (8) -
Deduccions en quota imputades a resultats de l’exercici (39) - - - (39) -
Regularitzacions d’exercicis anteriors i altres en impostos diferits (16) - - - (16) -
Impacte fiscal en l’exercici 372 20,5 (10) 17,9 362 20,5

Dades en Milions d’Euros

Conciliació de la quota líquida.

Durant els exercicis 2020 i 2019 la conciliació entre la despesa per impost sobre societats i la quota líquida de les activitats continuades és la següent:

Indicador Notas Estat del resultat Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Total
Impacte fiscal en l’exercici 22 22 9 31
Variació de l’impost diferit 21.1 y 21.2 416 -9 407
Quota líquida de les activitats continuades 438 438 - 438
Indicador Notas Estat del resultat Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net Total
Impacte fiscal en l’exercici - 372 -10 362
Variació de l’impost diferit 21.1 y 21.2 (16) 10 -6
Quota líquida de les activitats continuades - 356 - 356

Dades en Milions d’Euros

Desglossament de la despesa per impost sobre societats

Durant els exercicis 2020 i 2019 el desglossament de la despesa per impost sobre societats és el següent:

Indicador Impost corrent Variació de l’impost diferit (Nota 21) Total
Imputació a l’estat del resultat, de la qual: 438 (416) 22
Quota líquida de les activitats continuades 438 - 438
Impostos diferits - (416) (416)
- Amortitzacions d’actius materials i intangibles - (336) (336)
- Dotacions per a provisions per a pensions vs. plans de reestructuració de plantilla - 16 16
- Altres provisions - (3) (3)
- Bases imposables negatives - 14 14
- Deduccions de quota pendents d’aplicar - 5 5
- Amortització fiscal accelerada d’actius - (64) (64)
- Otros - (48) (48)
Imputación a Patrimonio Neto, de la cual: - 9 9
Dotaciones para Provisiones para Pensiones y Planes de Reestructuración de Plantilla - (34) (34)
Altres - 43 43
Impacte fiscal en l’exercici 438 (407) 31
Indicador Impost corrent Variació de l’impost diferit (Nota 21) Total
Imputació a l’estat del resultat, de la qual: 356 16 372
Quota líquida de les activitats continuades 356 - 356
Impostos diferits - 16 16
- Amortitzacions d’actius materials i intangibles - (17) (17)
- Dotacions per a provisions per a pensions vs. plans de reestructuració de plantilla - 20 20
- Altres provisions - 19 19
- Bases imposables negatives - (3) (3)
- Deduccions de quota pendents d’aplicar - 29 29
- Amortització fiscal accelerada d’actius - (29) (29)
- Altres - (3) (3)
Imputació a patrimoni net, de la qual: - (10) (10)
Dotacions per a provisions per a pensions i plans de reestructuració de plantilla - (4) (4)
Altres - (6) (6)
Impacte fiscal en l’exercici 356 6 362

Dades en Milions d’Euros

Durant els exercicis 2020 i 2019 les deduccions i bonificacions en quota imputades a resultats han estat les següents:

Inspeccions

Períodes oberts a revisió per part de les autoritats tributàries

 • A Espanya, al tancament de l’exercici 2020, el Grup de Consolidació Fiscal a què pertany el Grup Endesa té oberts a inspecció els exercicis 2006, 2015 i següents de l’impost sobre societats. A més, Endesa i la majoria de les seves filials controlades tenen oberts a revisió, amb caràcter general, els exercicis 2015 i posteriors per a la resta d'impostos aplicables.
 • A Portugal, França, Holanda i Alemanya, les sucursals i filials controlades del Grup Endesa en aquests països tenen oberts a revisió, amb caràcter general, els exercicis 2018 i posteriors, 2018 i posteriors, 2018 i posteriors, i 2017 i posteriors, respectivament.

 

Inspeccions en curs

 • A Espanya, a principis de l'any 2021, hi ha 571 processos d'inspecció oberts per part dels organismes d'inspecció dels tributs estatals, autonòmics i locals.
 • El procés més rellevant fa referència a la inspecció general de l'impost sobre societats dels exercicis 2015 a 2018 i de l'IVA i retencions dels exercicis 2015 a 2018 que afecta les societats principals del Grup i que es va iniciar el 28 de juny del 2019.
 • A Portugal hi ha obert un procés d'inspecció d'Endesa Generación Portugal en relació amb l'IVA i l'impost sobre societats de l'exercici 2018.

 

Inspeccions tancades durant l’any 2019

 • A Espanya, durant l'any 2020 s'han tancat 299 processos d'inspecció, majoritàriament vinculats a impostos locals i impostos associats al sector elèctric, que han finalitzat amb la signatura d'actes en disconformitat per un import de 0,6 M€ i actes en conformitat per un import de 3 M€, vinculades principalment a l'impost sobre el combustible nuclear gastat.
 • A Portugal, al llarg del 2020 i principis del 2021, s'han tancat tres inspeccions relatives a la sucursal d'Endesa Energía, SAU en aquest país (per impost d'electricitat i hidrocarburs del 2016 al 2019 i per l'impost sobre societats del 2017 i 2018). 

Litigis

La majoria dels procediments litigiosos de naturalesa tributària existents al Grup Endesa sorgeixen d'un procés de devolució d'ingressos indeguts, en què el Grup Endesa ingressa oportunament els impostos pertinents, però posteriorment sol·licita la devolució d'allò ingressat, que en general és rebutjada per l'Administració, i el Grup Endesa impugna l'acte de denegació iniciant així un procés judicial.

Això afecta amb caràcter general els casos en què el Grup Endesa entén que la normativa en qüestió no s'ajusta a la Constitució espanyola o bé a la normativa europea, així com els casos en què no comparteix el criteri interpretatiu seguit per l'Administració. Seguint aquesta estratègia processal, el Grup Endesa evita la generació de contingències als seus comptes, però sense perdre l'interès legítim de defensar la seva posició als tribunals.

Entre els processos més rellevants hi ha els relacionats amb:

 • Els tributs de la Llei 15/2012 (impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius a les instal·lacions centralitzades i cànon hidràulic). Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies. 
 • Determinats impostos autonòmics de caràcter pretesament mediambiental (impostos sobre emissions, impostos sobre residus, cànons hidràulics, cànons eòlics, impostos sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, etc.). Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies.
 • Determinats impostos especials que graven el consum de combustibles per a la producció d'electricitat (impost sobre hidrocarburs i impost sobre el carbó) amb una finalitat mediambiental qüestionable. Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies.
 • L'impost sobre societats referit a l'exercici 2006 com a conseqüència de la tributació en aquest exercici de l'ingrés per la devolució d'un tribut declarat inconstitucional. La sol·licitud d'ingressos indeguts es basa en l'aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem que estableix l'any en què aquests ingressos s'han de computar a efectes de l'impost sobre societats. El recurs està pendent de resolució davant l'Audiència Nacional.
 • El pagament fraccionat mínim de l'impost sobre societats regulat al Reial decret llei 2/2016, així com altres normes fiscals recollides al Reial decret llei 3/2016 que puguin tenir vicis d'inconstitucionalitat. Els recursos estan pendents de resolució en diverses instàncies. 

De nou, cal destacar que tots aquests processos, en cas de pèrdua, no implicarien un efecte negatiu ni en termes de caixa ni en termes de resultats per al Grup Endesa, en la mesura que els tributs s'han liquidat i pagat.  Només en cas d'èxit, implicaria un resultat favorable, tant en termes de caixa com de resultats, per al Grup.

Pel que fa a la resta de processos susceptibles de generar un impacte negatiu per al Grup, la majoria fan referència a actes incoades pels òrgans d'inspecció que han estat signades en disconformitat pel Grup Endesa i que no han estat pagades, quedant adequadament suspeses durant la tramitació del procés litigiós.

Abans d'iniciar qualsevol procés litigiós d'aquesta naturalesa, Endesa avalua la probabilitat de pèrdua del procés en última instància judicial. Aquells processos en què s'estima que hi ha més probabilitats de perdre que de guanyar, l'import contingent en discussió es proveeix comptablement, però no en la resta de processos. Destaquem com a més rellevants els següents:

 • Litigi relatiu a les actes incoades per la Inspecció el 2017 a ENEL Green Power España, SLU (EGPE) en relació amb l'impost sobre societats dels exercicis 2010 a 2013.

El tema principal en discussió fa referència a l'aplicació o no del règim de neutralitat fiscal a la fusió d'ENEL Green Power España, SLU (EGPE) per absorció d'ENEL Unión Fenosa Renovables, SA el 2011.

El 10 de desembre del 2019 es va obtenir la resolució desestimatòria del Tribunal Economicoadministratiu Central en relació amb l'impost sobre societats de l'exercici 2011 (pel que fa a la posició d'ENEL Green Power Espanya, SLU (EGPE) com a successora d'ENEL Unión Fenosa Renovables, SA) i s'ha decidit interposar un recurs davant l'Audiència Nacional. Així mateix, el 16 de juny del 2020 s'ha rebut una resolució estimatòria parcial per a l'impost sobre societats dels exercicis 2010-2013, en què es discuteixen els efectes de l'aplicació del règim de neutralitat fiscal en aquest període, que també s'ha decidit continuar recorrent davant l'Audiència Nacional.

Els imports en discussió assoleixen un total de 99 M€, i s'ha proveït comptablement un total de 3 M€. Es disposa d'un aval que garanteix la suspensió del deute.

 

 • Litigi relatiu a les actes incoades per la Inspecció el 2018 a Endesa i les seves filials principals en relació amb l'impost sobre societats dels exercicis 2011 a 2014.

Els temes principals en discussió fan referència a la diferència de criteri sobre deduïbilitat en l'impost sobre societats de despeses per desmantellament de centrals, determinades despeses financeres, determinades pèrdues per vendes i determinades retribucions d'administradors que compaginen el seu treball amb les funcions d'alta direcció a la companyia, així com amb el criteri d'imputació temporal d'ingressos per tributs declarats inconstitucionals.

El 2018 es van interposar davant el Tribunal Economicoadministratiu Central els recursos corresponents, que estan pendents de resolució actualment.

Els imports en discussió assoleixen un total de 49 M€, i s'ha proveït comptablement un total de 21 M€. Es disposa d'un aval que garanteix la suspensió del deute.

 

 • Litigi relatiu a les actes incoades per la Inspecció el 2018 a Endesa i les seves filials principals en relació amb l'impost sobre el valor afegit (IVA) dels exercicis 2012 a 2014.

Els temes principals en discussió fan referència a l'aplicació de la regla de prorrata respecte d'ingressos financers per derivats.

El 2018 es van interposar davant el Tribunal Economicoadministratiu Central els recursos corresponents, que estan pendents de resolució actualment.

Els imports en discussió assoleixen un total de 16 M€, i s'ha proveït comptablement un total de 14 M€. Es disposa d'un aval que garanteix la suspensió del deute.

 

 • Litigis derivats d'actes incoades per diferents ajuntaments per la taxa d'ocupació de la via pública.

El tema principal en discussió és l'exigència per part de determinats ajuntaments de la taxa en la seva modalitat general (taxa per elements), quan Endesa considera que aquesta modalitat general és incompatible amb la modalitat especial, per la qual l'empresa ja està pagant (i que suposa la tributació de l'1,5 % de la facturació d'empreses comercialitzadores i distribuïdores als municipis on operen).

Hi ha nombrosos processos litigiosos i es troben en diverses instàncies judicials.

Els imports en discussió assoleixen els 13 M€, i s'ha proveït comptablement un total de 6 M€

D'acord amb el que estableix la Llei de societats de capital, el Consell d'Administració d'Endesa té la facultat indelegable d'aprovar la creació o presa de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en paradisos fiscals, així com qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència d'Endesa.

Endesa entén el concepte de paradís fiscal en relació amb els territoris considerats com a tals per la normativa fiscal espanyola, d'acord amb el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què fan referència els articles 2n, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 1991. No obstant això, també s'analitzen els territoris inclosos a la llista de jurisdiccions no cooperadores a efectes fiscals de la Unió Europea (tant la llista "negra" com la "grisa") i les jurisdiccions analitzades pel Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d'Informació al si de l'OCDE, així com les llistes emeses per altres organitzacions i ONG.

La política d'Endesa és que no es realitzin inversions en o a través de territoris qualificats com a paradisos fiscals amb la finalitat de reduir la càrrega tributària. Només es realitzen si hi ha motius econòmics importants que ho justifiquin diferents dels esmentats. A més, Endesa mai no ha utilitzat entitats radicades en paradisos fiscals amb la finalitat d'ocultar el veritable titular de rendes, activitats, béns o drets.

Endesa ha dut a terme en el passat alguna activitat no rellevant en altres països que, sense ser considerats paradisos fiscals per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària espanyola, són considerats per determinats observadors externs com a territoris que, segons entenen, gaudeixen d'un règim fiscal més favorable que l'espanyol.

El 31 de desembre del 2020, Endesa no té participacions en societats radicades en cap territori qualificat com a paradís fiscal ni en cap territori qualificat per tercers com de tributació més favorable que l'espanyola. Durant el 2020 ha conclòs el procés de liquidació de la societat International Endesa, BV (IEBV), que residia a Holanda.

Seguir llegint sobre transparència

Relació cooperativa amb l'Administració Tributària

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon