• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Cap prestació de serveis fiscals per part de l’auditor de comptes

Una altra informació de rellevància fiscal

Cap prestació de serveis fiscals per part de l’auditor de comptes

Endesa no contracta serveis d’assessorament fiscal amb l’empresa que fa l’auditoria dels seus comptes.

Cap prestació de serveis fiscals per part de l’auditor de comptes

Endesa no contracta serveis d’assessorament fiscal amb l’empresa que fa l’auditoria dels seus comptes.

Els serveis prestats per l’empresa d’auditoria durant l’any 2019 es redueixen als que es refereixen als serveis d’auditoria de comptes, així com a revisions limitades dels Estats Financers i altres serveis menors relacionats amb l’auditoria.

En l’exercici 2019, l’auditor ha prestat altres serveis diferents dels anteriors en matèria de suport per a formació. En l’exercici 2019, l’auditor no va prestar serveis fiscals, ni altres serveis diferents dels anteriors.  En aquest enllaç està disponible l’informe integrat d’activitats dels Comitès del Consell d’Administració.

Model de prevenció de riscos penals d’Endesa

Endesa té un marc normatiu sòlid que recull els seus valors i principis en matèria d’ètica, integritat i responsabilitat corporativa, i que estableix directrius per tal d’orientar les actuacions dels seus col·laboradors, cosa que contribueix a construir una cultura ètica i de compliment ferma. El Codi Ètic i el Pla de Tolerància Zero amb la Corrupció representen els pilars d’aquesta cultura, que es reforça, entre d'altres, amb el model de Prevenció de Riscos Penals d’Endesa.

Endesa té certificat per AENOR el seu model de gestió per a la prevenció de delictes penals d’acord amb el que preveu la Norma UNE 19601.

Aquest model té com a finalitat prevenir que es cometin delictes en el si de la seva activitat. El model és la conformació d’un sistema estructurat i orgànic de procediments i d’activitats de vigilància i control idònies per prevenir la comissió dels delictes que estan sota el seu àmbit, és a dir, aquells dels quals pogués derivar-se una responsabilitat penal per a les persones jurídiques del seu grup empresarial.

Entre els riscos penals coberts pel model hi ha el blanqueig de capitals i el delicte d’aixecament de béns.

Tots els membres de la companyia són responsables de la seva execució i del compliment del model. El model està disponible a la intranet de la companyia i s’hi promouen iniciatives per difondre’l i comprendre’l (per exemple, formació en línia obligatòria).

A més, tots els membres de l’organització es comprometen a complir el model a través de declaracions de compromís expresses o de clàusules incorporades en els seus contractes de treball. Les Condicions Generals de Contractació d’Endesa inclouen igualment clàusules de compromís amb la normativa ètica i de prevenció penal per als seus proveïdors.

A més, el model és supervisat de manera contínua per part del Comitè de Supervisió. L’Auditoria Interna revisa periòdicament que el seu disseny i operativitat siguin adequats. Els resultats d’aquesta supervisió s'eleven al Comitè d’Auditoria i Compliment, que és l’òrgan responsable de supervisar el funcionament i el compliment del model.

Seguir llegint sobre transparència

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Veure’n més