• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Cadena de subministrament sostenible

Cadena de subministrament sostenible

Cadena de subministrament sostenible

Treballem per incrementar els sistemes de control i supervisió de la cadena de subministrament d'acord amb criteris ambientals, de seguretat i de drets humans, seguint les línies d'actuació assenyalades en el Pla de Sostenibilitat.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 12: Producció i consum responsables

Treballem per incrementar els sistemes de control i supervisió de la cadena de subministrament d'acord amb criteris ambientals, de seguretat i de drets humans, seguint les línies d'actuació assenyalades en el Pla de Sostenibilitat.

La nostra activitat als països i territoris on operem s'orienta a la creació de valor per als proveïdors locals. D'acord amb el nostre compromís amb aquests proveïdors, el 84,07 % del pressupost consumit el 2018 s'ha dedicat a ells, en què s'entén com a tals aquells que s'han constituït a Espanya i Portugal.

Per tal de promoure la gestió responsable a la cadena de subministrament, disposem d'un procés integral de compres, el qual requereix que els proveïdors siguin qualificats d'acord amb criteris de sostenibilitat (ambientals, socials, ètics, d'integritat, drets humans), a més de tècnics i econòmics, amb caràcter previ al procés de licitació i a la formalització del contracte. Finalment, un cop que s'ha prestat el servei s'avalua el seu nivell de compliment i d'acompliment en aquesta presentació.

Aquest procés és encara més important per als proveïdors considerats com a crítics, bé sigui pel volum de compres, pel subministrament de productes o serveis essencials per a l'exercici de la nostra activitat econòmica, pel risc ambiental o social derivat de l'activitat que realitzen i el potencial impacte reputacional o legal per a la companyia.

 

Procés de qualificació de proveïdors

El procés de qualificació de proveïdors conté uns requisits en matèria de sostenibilitat a través dels quals queda determinat si un proveïdor compleix els requisits per treballar amb Endesa:

  • Valoració de l'acompliment de la normativa en matèria de Drets Humans.
  • Valoració de l'acompliment de la normativa en matèria de Medi Ambient.
  • Valoració de l'acompliment de la normativa en matèria de Seguretat Laboral.

Dins el procés d'avaluació dels requisits de sostenibilitat es preveu la realització d'auditories d'aprofundiment, que poden comportar fins i tot visites "on site", per verificar el compliment dels requisits exigits per a treballar amb nosaltres.

Aquest procés es complementa a través del sistema de Vendor Rating, dirigit a fer un seguiment de l'acompliment dels proveïdors durant el període de prestació del servei. La puntuació obtinguda en el procés pot servir com a incentiu per a processos de licitació futurs i per mantenir les relacions contractuals.

A través d'aquests sistemes (qualificació de proveïdors i Vendor Rating), establim un diàleg continu amb els nostres proveïdors. A més, permeten identificar oportunitats de millora, les quals requereixen que els proveïdors implantin plans d'acció per mantenir la qualificació i, per tant, seguir sent el nostre proveïdor. Aquests plans poden incorporar actuacions dirigides a millorar el seu acompliment ambiental en la prestació del servei, a garantir l'estricte compliment i respecte dels drets humans o desplegar sistemes de gestió de la seguretat dels seus treballadors amb la màxima rigorositat i excel·lència.

Per a més informació: https://globalprocurement.enel.com/es.html

Seguir llegint sobre pla de sostenibilitat

Creació de valor econòmic

Veure’n més