Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Sistema de gestió i govern de la sostenibilitat

El nostre compromís amb la sostenibilitat es manté ferm en tots els processos de presa de decisions i en l’exercici de la nostra activitat diària.

El nostre compromís amb la sostenibilitat es manté ferm en tots els processos de presa de decisions i en l'execució de la nostra activitat diària. Per tal de garantir el nostre compromís amb la sostenibilitat, disposem d'un sistema de gestió i govern de la sostenibilitat que involucra totes les àrees de l'empresa i que es fa palès amb la creació d'un Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu.

Pots consultar aquest model a continuació:

 

Representació esquemàtica de la composició del Consell d'Administració i Comitès d'Endesa.

Consell d´Administració i Comitès

Junta General d´Accionistes

Firma d´auditoria

Consell d´Administració

(13 membres)

Comissió d´Auditoria i Compliment

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu

El 2020 vam crear el Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu, format per un mínim de tres i un màxim de sis membres del Consell d'Administració, sempre consellers no executius i amb majoria d'independents. El president ha estat nomenat pel Consell d'Administració d'entre els consellers independents que formen part del Comitè.

El Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu es reuneix tantes vegades com el convoqui el seu president, quan ho decideixin la majoria dels seus membres o a petició del Consell d'Administració.


Consell d'Administració

El Consell d'Administració, a través de l'encàrrec de les funcions al Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu, té les responsabilitats següents:

 • Informa de les propostes per modificar la missió, la visió i els valors de la Societat i vetlla perquè la cultura corporativa hi estigui alineada.
 • Revisa periòdicament les polítiques de sostenibilitat i medi ambient de la Societat.
 • Supervisa el Pla de Sostenibilitat o l'estratègia de sostenibilitat i avalua periòdicament el grau de compliment dels objectius definits.
 • Rep informació sobre la incorporació i posició del Grup Endesa en els índexs internacionals de sostenibilitat més reconeguts.
 • Revisa i supervisa les polítiques de diversitat i integració, igualtat d'oportunitats i conciliació, ètica i conducta.
 • Fa un seguiment de l'estratègia per a l'acció social del Grup Endesa i dels seus plans de patrocini i mecenatge, així com de les activitats de la Fundació Endesa.
 • Verifica que l'estat d'informació no financera s'adeqüi al Pla de Sostenibilitat del Grup Endesa.
 • Informa i supervisa el compliment de la Política de govern corporatiu de la Societat i del Grup i de les seves modificacions, així com de la resta de polítiques i normes corporatives internes de la Societat que integren el sistema de govern corporatiu, excepte en matèries que siguin responsabilitat d'altres Comitès.
 • Supervisa el compliment de les normes de govern corporatiu de la Societat en matèria de la seva competència, i avalua periòdicament l'adequació del sistema de govern corporatiu per tal que compleixi la seva missió de promoure l'interès social i tenir en compte, si escau, els interessos legítims de la resta de grups d'interès.
 • Emet un informe sobre el contingut de l'Informe anual de govern corporatiu, abans de la seva aprovació pel Consell d'Administració.
 • Avalua el compliment de les recomanacions de bon govern aplicables a la Societat, així com de les decisions que puguin tenir un impacte en el seu seguiment.
 • Supervisa l'estratègia de comunicació i la relació amb accionistes i inversors (inclosos els petits i mitjans accionistes) i grups d'interès, d'acord amb la Política de comunicació i contactes amb accionistes, inversors institucionals i assessors de vot.

 

Comitè d'Auditoria i Compliment

 • Supervisa el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera obligatòria i presenta recomanacions o propostes a l'òrgan de gestió, destinades a salvaguardar la seva integritat.
 • Pel que fa al Codi ètic de la Societat, informa el Consell d'Administració de les propostes de modificació i en supervisa el compliment.

 

Comitè Executiu de Direcció

Format pel conseller delegat i els directors generals, és l'òrgan executiu encarregat de desenvolupar i implementar la nostra estratègia de sostenibilitat i garantir la integració dels aspectes socials, ambientals i ètics en els processos de presa de decisions duts a terme al més alt nivell.

Per nosaltres, la gestió de la sostenibilitat és una qüestió transversal a tota la companyia i, amb la finalitat d'estendre l'estratègia de sostenibilitat i incorporar les particularitats locals on estem presents, hi ha set Comitès de Sostenibilitat territorials, presidits pel màxim representant de l'empresa al territori. Les seves funcions principals són potenciar i complementar les línies d'actuació establertes en el nostre Pla de Sostenibilitat, proporcionant un millor ajust de la nostra actuació i traduint els objectius i compromisos a la realitat local.

 

Direcció General de Sostenibilitat

Assumeix funcions de coordinació i impuls de la nostra estratègia de sostenibilitat.

Seguir llegint sobre nostres compromisos

Gestió d’actius nuclears

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon