Endesa assoleix un benefici ordinari net de 594 milions fins al març, un 76 % més

ENDESA
José Bogas (esquerra), conseller delegat, i Marco Palermo (dreta), director general econòmic-financer.

El resultat brut d'explotació (ebitda) és de 1.462 milions, un 60 % més

 • Endesa ha obtingut un resultat ordinari net de 594 milions entre els mesos de gener i març del 2023, un 76 % més que en el mateix període del 2022, gràcies a la normalització progressiva de les condicions del mercat energètic derivada de la baixada dels preus del gas. Això contrasta amb els preus elevats registrats en el primer trimestre del darrer any.
 • El resultat brut d'explotació (ebitda) s'incrementa un 60 %, fins a 1.462 milions, sustentat en la bona evolució del negoci de generació convencional i renovable, i en la normalització de l'activitat de comercialització.
 • La producció renovable (hidroelèctrica, solar i eòlica) creix un 32 % respecte del primer trimestre del 2022, la qual cosa, sumada a la generació nuclear, eleva al 83 % el volum d'electricitat produït sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a la península Ibèrica.
 • En els últims dotze mesos, Endesa ha afegit al voltant de 900 megawatts de nova capacitat renovable, assolint els 9.300 megawatts al tancament del març, un 10 % més. El 100 % dels 1.100 MW solars i eòlics que es preveu connectar el 2023 estan ja en execució.
 • Es manté la bona evolució comercial, amb un guany de prop de 480.000 milions de clients de llum en el mercat lliure respecte al tancament del març del 2022, assolint els 6,8 milions. Gràcies a això, les vendes al segment domèstic s'incrementen un 13 % fins a 6,2 terawatts/hora (TWh).
 • La xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics suma ja 15.350 al març, un 51 % més en termes interanuals.
 • L'increment de la producció renovable permet cobrir el 77 % de les vendes a preu fix a clients, 14 TWh en el trimestre, amb electricitat lliure d'emissions.
 • La inversió del gener al març assoleix els 409 milions, un 2 % més.
 • Endesa té ja venuda el 100 % de la seva producció pròpia (hidroelèctrica, nuclear i renovable a mercat) del 2023 i el 87 % de la del 2024 a un preu de 65 euros megawatt/hora, complint la normativa en vigor.
 • La gestió favorable de la cartera de contractes de gas impulsa el marge unitari d'aquest negoci fins a 6 euros/MWh, alhora que la cartera de clients creix fins a 1,8 milions, un 6 % més que al tancament del març del 2022.
 • Estabilitat en el negoci de distribució, amb una reducció mitjana del temps d'interrupció d'un 12% interanual fins a 12,9 minuts, i una alça lleu de les pèrdues provocades per enganxaments il·legals a la xarxa elèctrica.

Endesa ha iniciat l'any 2023 de forma positiva gràcies a l'estabilització progressiva del mercat energètic a Ibèria, sustentada fonamentalment en la disminució del preu del gas. Les fortaleses i la resiliència del model d'empresa verticalment integrada, unides a un creixement sòlid de la producció renovable i del marge de la producció amb cicles combinats, així com una evolució positiva de l'operativa comercial, completen els pilars clau del creixement del resultat ordinari net en un 76 %, fins a 594 milions.

A la base d'aquest creixement hi ha una evolució robusta del benefici brut d'explotació (ebitda*) del 60 %, fins a 1.462 milions. El bon comportament dels negocis de generació convencional i renovable respecte a l'arrencada del 2022 i la normalització del negoci de comercialització d'electricitat i gas permeten, a més, esmorteir l'impacte de l'impost de l'1,2 % sobre els ingressos d'Endesa. Aquest gravamen suposa 208 milions per a Endesa, cosa que eleva la taxa fiscal efectiva en el trimestre al 31 %.

La normalització de les condicions del mercat, respecte a la volatilitat en els preus del gas viscuda en el primer trimestre del 2022, s'ha traduït en una disminució del 58 % en la mitjana de preu del mercat majorista ibèric, fins a 96 euros/MWh. L'índex majorista de gas espanyol (PVB), per la seva banda, va reduir la seva mitjana de preu trimestral un 47 %, fins a 52 euros/MWh. S'ajusta així a l'índex TTF holandès, que va veure decréixer un 46 % el seu preu mitjà, fins a 53 euros/MWh.

La producció peninsular del gener al març va créixer un 4 % interanual, fins a 13 TW/h, gràcies a l'alça del 32 % de la generació renovable. L'augment de la solar, eòlica i hidroelèctrica compensen la reducció del 8 % i el 4 % de la producció tèrmica i nuclear, respectivament. El 83 % de la producció peninsular d'Endesa a Espanya i Portugal va estar lliure d'emissions en el primer trimestre i el 71 % del seu mix de generació és igualment no emissor (enfront del 69 % de fa un any).

A més, Endesa té en execució el 100 % dels nous parcs renovables que preveu connectar al llarg de l'any, i que sumen 1.100 MW. Al tancament del març, la potència eòlica, solar i hidroelèctrica sumava 9.300 MW, un 10 % més que en el mateix mes del 2022.

Les inversions en el trimestre van créixer un 2 %, fins a 409 milions, amb renovables i xarxa de distribució com a principals àrees destinatàries.

 

Normalització de la comercialització d'electricitat i gas

La consolidació de la cartera de clients del mercat liberalitzat, en especial els domèstics, ha permès millorar l'acompliment del negoci de comercialització. En electricitat, Endesa tanca en 6,8 milions de clients elèctrics liberalitzats amb una alça del 7 %, sustentada en l'evolució positiva del segment domèstic. Les vendes a clients van créixer fins a 6,2 TWh, sobre el total de 19,5 TWh de vendes a clients del mercat lliure de la companyia.

Endesa cobreix ja el 77 % del volum de les vendes a clients liberalitzats a preu fix amb fonts de generació no emissores (renovable i nuclear). L'objectiu marcat en el Pla estratègic 2023-2025 presentat el darrer novembre és assolir el 95 % al tancament del període.

La producció pròpia d'electricitat d'Endesa està ja venuda en un 100 % per al 2023 i en un 87 % per al 2024, en tots dos casos a 65 euros/MWh per complir la normativa espanyola.

En mobilitat elèctrica, l'empresa manté el lideratge a Espanya en xarxa de punts de recàrrega amb 15.350 al tancament del març, la qual cosa suposa un increment del 51 % en termes interanuals.

Pel que fa al gas, els volums es mantenen estables en 27 TWh respecte al 2022, tot i que la millora de les condicions del mercat permet recuperar el nivell del marge unitari respecte de l'any anterior: se situa en 6 euros/MWh des d'1 euro/MWh en el primer trimestre del 2022. La cartera de clients s'incrementa un 6 % interanual, fins a 1,8 milions.

Pel que fa al negoci de distribució, roman plana l'electricitat que va circular per les xarxes de l'empresa: 33 TWh. Se segueix reduint el temps mitjà d'interrupcions de subministrament, fins a 12,9 minuts, de manera que millora la qualitat del servei. L'empresa incideix a considerar les infraestructures de la xarxa de mitjana i baixa tensió un actiu clau per facilitar la transició energètica cap a una electrificació neta. Juntament amb tot això, cal destacar que l'augment del frau elèctric mitjançant connexions il·legals porta a un augment lleu de les pèrdues. 

José Bogas, conseller delegat d'Endesa, assenyala sobre aquesta arrencada de l'any:

"Hem iniciat un exercici 2023 aprofitant totes les oportunitats que un model de negoci d'empresa verticalment integrada, al costat d'una gestió encertada de múltiples variables, ens permet. Malgrat aquests resultats sòlids, pronostiquem una normalització de les condicions dels nostres negocis de generació convencional i de gas al llarg de l'any, per la qual cosa no cal baixar la guàrdia durant els pròxims mesos. Tenim, a més, el 100 % de la nova potència renovable que es posarà en marxa en l'exercici ja en execució. Per tot això, les nostres previsions per al conjunt del 2023 estan confirmades. Vull destacar, a més, l'aprovació recent, a la Junta General d'Accionistes, del repartiment d'un dividend d'1,585 euros per acció, la qual cosa representa una rendibilitat per dividend del 9 %".

Evolució financera

Més enllà de les magnituds principals del compte de resultats, Endesa ha mostrat durant el període gener-març unes mètriques financeres sòlides. En concret, la ràtio de palanquejament deute financer net/ebitda es manté en 2 vegades, igual que al tancament del 2022. El deute brut es redueix un 9 % gràcies a la normalització dels preus del gas i la consegüent menor exigència de col·laterals. El cost mitjà del passiu se situa en un 2,8 % en un context de tipus d'interès a l'alça.

Marco Palermo, director general economicofinancer d'Endesa, ha assenyalat als inversors:

"En conjunt, Endesa ha tancat operacions financeres per 1.250 milions en el període i ha signat noves línies financeres amb la seva matriu Enel per 3.000 milions a la JGA del mes passat. A més, es renovarà el programa de pagarés per valor màxim de 5.000 milions. La posició de liquiditat de la companyia és de 10.800 milions al tancament del març". 

Magnituds financeres

(milions d'euros) 1T 2023 1T 2022 Variació (%)
INGRESSOS 7.504 7.596 -1,2%
EBITDA 1.462 914 60,0%
EBIT 990 489 102,5%
Benefici net
594 338 75,7%
Benefici ordinari net  594 338 75,7%
Cash flow operatiu -97 -476 79,6%
Deute financer net 11.591 10.869* 6,6%
Inversions brutes 409 402 1,7%

* Dato a 31 diciembre de 2022.

Magnituds Operatives

1T 2023 1T 2022 Variació (%)
Capacitat instal·lada (MW) 22.044 21.196 4,0%
Capacitat renovable 9.293 8.445 10,0%
Quota % capacitat renovable 42% 39,8%
Producció (MW) 15.680 15.462 1,4%
Producció renovable 3.940 2.980 32,2%
Quota % producció renovable 25,13% 19,3%
Vendes netes electricitat (GWh) (1) 19.493 19.593 -0,5%
Mercat regulat 2.172 2.623 -17,2%
Mercat lliure 17.322 16.970 2,1%
NOMBRE CLIENTS ELECTRICITAT (milers) 10.530 10.420 1,1%
Mercat regulat 3.699 4.066 -9,0%
Mercat lliure 6.831 6.354  7,5%
ELECTRICITAT DISTRIBUÏDA (GWh) 33.327 32.507 2,5%
VENDES DE GAS (GWh) (2) 22.122 20.514 7,8%
NOMBRE CLIENTS GAS (milers) 1.807 1.799 0,4%
Mercat regulat 384 313 22,5%
Mercat lliure 1.423 1.486 -4,2%
PUNTS RECÀRREGA PÚBLICS I PRIVATS 15.350 10.189 50,7%

(1) Vendes netes a client final.

(2) Sense consums propis de generació.

 

 

Sobre Endesa

Endesa és una companyia elèctrica líder a Espanya i la segona de Portugal. A més, és el segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat de generació, distribució i comercialització elèctrica, i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a l'electrificació dels usos energètics en llars, empreses, indústries i administracions públiques. A més, és el primer operador de punts de recàrrega d'Espanya a través d'Endesa X Way, línia de negoci dedicada íntegrament a la mobilitat elèctrica. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power España, la digitalització de les xarxes a través d'e-distribución, i la responsabilitat social corporativa. En aquest últim àmbit actuem també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà suma prop de 9.260 empleats. Endesa forma part d'Enel, el grup elèctric més gran d'Europa.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.