Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Protecció de dades registrades al web d'Endesa Energia S.A.U.

Seguretat i protecció de les dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa Energía, S.A.U. ("Endesa Energía") amb CIF A81948077. Les dades de contacte del responsable són:

Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid

Telephone: +34 800 760 909.

A Endesa Energía es realitzen diversos tractaments de dades personals.

 

Tractaments obligatoris

Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la prestació del subministrament energètic i, si s'escau, d'altres serveis o productes contractats en l'àmbit de l'activitat energètica. Si qualsevol d'aquests productes o serveis comporta el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, podrem consultar, abans de la contractació, els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem convenients per tal d'avaluar la vostra solvència econòmica. Si s'escau, el resultat de l'esmentada consulta podria condicionar l'entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Endesa Energía podrà transmetre les vostres dades als fitxers en qüestió, complint en tot moment amb les garanties que atorga la legislació vigent.

En cas que hagi iniciat el procés de contractació a través del web i hagi arribat a facilitar les seves dades personals, però sense finalitzar el procés, s'enviaran a la seva adreça electrònica un màxim de dos recordatoris amb suport o ajuda perquè pugui finalitzar amb èxit el procés de contractació iniciat prèviament.

A més, les vostres dades podran ser tractades amb la finalitat de prestar-vos un servei d'assessorament energètic anomenat infoEnergia, que pren com a referència el conjunt de consums que rebem diàriament per emetre les vostres factures d'electricitat i les dades que pugueu haver aportat en emplenar el perfil. Per a això, compararem el consum elèctric del vostre habitatge amb el d'habitatges que tinguin uns hàbits de consum similars als vostres i que es trobin dins de la vostra àrea geogràfica.

Finalment, Endesa Energía podrà tractar les vostres dades personals per complir qualsevol obligació legal que us incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat energètic o la normativa mercantil, entre d'altres.

 

Tractaments voluntaris

També es podran fer altres tractaments de les vostres dades personals que no responguin a la necessitat d'executar un contracte o complir una obligació legal i als quals us podreu oposar.

Així, sempre que no us hi hàgiu oposat pels canals habilitats, podreu rebre, mitjançant qualsevol canal de comunicació (incloent-hi, entre d'altres, correu electrònic, SMS i trucades telefòniques), informació sobre els productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica que puguin interessar-vos. Per a això, les vostres dades personals es podran analitzar per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les vostres necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les vostres dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hàgiu contractat. En qualsevol cas, només podreu rebre comunicacions comercials per mitjans no electrònics mentre sigueu clients d'Endesa Energía.

A més, sempre que hi hàgiu donat el vostre consentiment, podreu rebre, per qualsevol canal de comunicació (incloent-hi, entre d'altres, correu electrònic, SMS i trucades telefòniques), informació sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure. Per a això, les vostres dades personals es podran analitzar per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les vostres necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les vostres dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hàgiu contractat. En qualsevol cas, només podreu rebre comunicacions comercials de productes i serveis que no estiguin relacionats amb els que hàgiu contractat mentre no retireu el vostre consentiment.

 

Gestió de serveis web

A més, sempre que us hàgiu donat d'alta, les vostres dades personals podran tractar-se amb la finalitat de gestionar el/s servei/s d'usuari al web.

 

Factura digital

En el cas que hàgiu activat el “servei de factura electrònica”, la vostra adreça de correu electrònic es tractarà per remetre-us-la.

 

Tractament del correu electrònic

En cas que faciliteu el vostre correu electrònic, aquest es tractarà com a mitjà preferent per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual.

 

Període de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients es conservaran mentre siguin necessàries per prestar els serveis establerts en el contracte. En el moment en què ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, es bloquejaran les dades durant el període que calgui per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tornar a tractar-se per aquesta raó. Un cop transcorregut aquest període, les dades es cancel·laran de manera definitiva.

Les vostres dades personals podran ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi els jutjats i tribunals, quan ho requereixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament. A més, pot ser que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin radicats als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les vostres dades els proveïdors radicats a: l'Índia, Colòmbia, el Perú i els Estats Units.

Endesa Energía té autorització legal per dur a terme aquest tipus de transferències, ja que n’ha estat autoritzada pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més, i en cas que hàgiu donat específicament el vostre consentiment, les vostres dades podran cedir-se a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, amb l'objectiu de posar-se en contacte amb vós per informar-vos sobre els productes i serveis que comercialitzen aquestes empreses.

Les vostres dades personals també es podran comunicar a entitats de crèdit amb les garanties necessàries i amb la finalitat exclusiva de dur a terme operacions de facturatge (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres).

Podeu consultar la llista d'empreses del grup Endesa a l'enllaç següent: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-sociedades.html

  • Com ja s'ha indicat, la base legal per desenvolupar les finalitats incloses en l'apartat anterior com a "tractaments obligatoris" serà l'execució del contracte o l’aplicació de mesures contractuals, així com el compliment de les obligacions legals aplicables, llevat dels tractaments que es facin per tal d'enjudiciar la seva solvència econòmica, l'admissió de clients o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, els quals tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energia. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria impossibilitar que li prestéssim de manera adequada els serveis contractats. Els usuaris es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa Energia qualsevol modificació de les dades esmentades.
  • Els tractaments que es duen a terme per enviar-vos comunicacions comercials sobre els productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía. Per aquest motiu, us hi podreu oposar en qualsevol moment pels canals habilitats a aquest efecte. Trobareu la informació necessària per exercir el vostre dret d'oposició a la secció 6, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals".
  • Els tractaments que es duen a terme per enviar-vos comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per Endesa Energía, qualsevol empresa del Grup Endesa o tercers, relacionats amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, tindran com a base legal el consentiment que hi hàgiu donat. Per això, mentre no retireu el consentiment, és possible que continueu rebent comunicacions d'aquest tipus.
  • La cessió de les vostres dades a altres empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, tindrà com a base legal el consentiment que hi hàgiu donat. Per això, mentre no retireu el consentiment, és possible que continueu rebent comunicacions d'aquest tipus.
  • La realització de comunicacions de dades a entitats de crèdit amb l'exclusiva finalitat de realitzar operacions de facturatge (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres) tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa Energía de comptar amb un model de gestió empresarial eficient.
  • Els tractaments de dades personals associats a la gestió de l'usuari al web, així com, si s’escau, el tractament del vostre correu electrònic per a l'enviament de la factura digital, té com a base de legitimació el consentiment que haguéssiu prestat en cada supòsit.
  • El tractament del vostre correu electrònic com a mitjà preferent per a l'enviament de comunicacions relatives al desenvolupament de la relació contractual, està basat en l'execució del contracte.

L'ús dels serveis oferts per Endesa Energía mai no estarà supeditat al fet que doneu els consentiments sol·licitats. En qualsevol cas, us recordem que si vau donar el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment i això no tindrà cap conseqüència en els serveis o productes que hàgiu contractat o dels quals sigueu beneficiari. Trobareu la informació necessària per exercir el vostre dret de retirar el consentiment a l'apartat 6 següent, "Drets de l'interessat en relació amb el tractament de dades personals".

Endesa Energía, amb l'objectiu de fer més efectiva i eficient la seva política de protecció de dades, ha adoptat mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori d'aquestes dades, tot tenint en compte l'estat de la tecnologia.

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i en la mesura que estableixin les normes aplicables en cada moment.

També teniu dret a revocar el consentiment, si l'heu donat, i a oposar-vos a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets podeu contactar amb Endesa Energía per qualsevol dels canals següents:

Correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu i una petició que especifiqui la sol·licitud a l'apartat de correus 1128, 41080 - Sevilla, a/a. Endesa Operacions i Serveis Comercials.

Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb les dades següents: nom i cognoms de la persona interessada, domicili a efectes de comunicacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició que especifiqui la sol·licitud.

Igualment, us informem del vostre dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals objecte de tractament per part d'Endesa Energía són les que heu facilitat per a la contractació dels serveis de subministrament energètic i/o manteniment, així com els vostres hàbits de consum per a la prestació del servei infoEnergia. De vegades, aquestes dades es poden enriquir amb fonts d'informació específica sobre el mercat energètic espanyol.

Si teniu qualsevol dubte respecte a les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la seva legitimitat, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Endesa S.A., companyia matriu del Grup Endesa del qual és part Endesa Energía, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat, que depèn del Delegat de Protecció de Dades per a Espanya, davant el qual podreu plantejar qualsevol pregunta referent al tractament de les vostres dades personals, i que té les dades de contacte següents: adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 - 28042 - Madrid. Adreça electrònica: dpoc@endesa.es.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.