• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Què són els peatges o tarifes d'accés de la llum i el gas?

Formen part de la teva factura i serveixen per costejar les xarxes de subministrament que permeten que l'energia arribi a casa teva Tindràs una o altra tarifa d'accés segons la potència que tinguis contractada o el teu consum anual.

Encara que de vegades sembli tremendament complicat, entendre una factura de llum o gas, en realitat, és senzill. El que pagues es divideix en dos grans apartats:

  • Potència: es mesura en kW i explica el que pot donar de sí la teva instal·lació elèctrica o de gas. Òbviament, com més potència hi hagi més electrodomèstics podran funcionar al mateix temps (o més calor es podrà generar en menys temps). Això normalment s'anomena  terme fix, ja que mentre no decideixis pujar o baixar la teva potència, aquesta quantitat serà igual cada mes.
  • Energia: es mesura en kWh i reflecteix l'electricitat o el gas natural que has consumit durant un període de temps. Habitualment s’anomena terme variable, ja que aquesta xifra varia segons gastis més o menys llum o gas.

I després tenim els peatges d'accés, també anomenats tarifes d'accés. Representen aproximadament un 40% del que pagues a la factura i el seu cost “contagia” tant la part de potència com la part d'energia.

 

Però, què són els peatges?

Aconseguir que l'electricitat i el gas arribin fins a casa teva  no és senzill. Darrere aquest viatge hi ha una infraestructura complexa que necessita un manteniment. Els peatges o tarifes d'accés es van inventar per pagar el que costa transportar l'energia fins a les cases dels espanyols.

“El cost dels peatges o tarifes d'accés el fixa el govern central i representa entorn el 40% de la teva factura.”

Si vols estar connectat a la xarxa elèctrica o de gas natural canalitzat, has de pagar els peatges.  Tant se val amb quina companyia estiguis o el lloc on visquis. Si estàs en el mercat lliure, el cost dels peatges anirà inclòs en el preu del kW de potència i del kWh de consum. Si estàs en el mercat regulat (tarifa PVPC), vindrà desglossat. Sigui com sigui, els peatges seran els mateixos.

El que costen els peatges o tarifes d'accés,  ho decideix el ministeri amb competències per a l'energia. El seu impacte es distribueix per tota la factura (tant al terme fix com al variable) per protegir la viabilitat del sistema fins i tot en èpoques de baix consum d'energia.

 

Tipus de peatges o tarifes d'accés

Tot i que els peatges són iguals per a tot el territori nacional i no importa que estiguis en el mercat lliure o regulat, no tothom paga el mateix.

No pots triar la teva tarifa d'accés, sinó se t’assigna segons altres aspectes del contracte.  El peatge depèn de la potència contractada (en el cas de la llum) o del consum anual (en el cas del gas).

  • Electricitat: la majoria de les llars tenen una potència inferior a 10 kW, i per tant la seva tarifa d'accés serà la 2.0. N'hi ha de tres classes: simple (2.0 A), amb discriminació horària en dos períodes (2.0 DHA) i amb discriminació horària en tres períodes i que s'empra sobretot per al cotxe elèctric (2.0 DHS). Qui necessiti una potència superior a 10 kW seguirà aquest mateix esquema, però amb la tarifa d'accés 2.1, que, lògicament, sortirà més cara. Aquells amb potència superior a 15 kW tindran la 3.0.
  • Gas: aquí no importa la potència contractada, sinó el consum anual i la pressió del subministrament. Ens centrarem només en les pressions iguals o inferiors a 4 bars, que són les que tenen la immensa majoria dels consumidors domèstics. Per a aquestes pressions, la tarifa d'accés serà la 3.1 en consums anuals inferiors a 5.000 kWh i la 3.2 en consums entre 5.000 i 50.000 kWh l'any. Hi ha moltes més tarifes (la 3.3., la 3.4…) però entre la 3.1 i la 3.2 es troben gairebé totes les llars espanyoles.

Perquè te’n facis una idea: una llar que empra el gas per a l'aigua calenta i la calefacció ronda un consum anual de 9.000 kWh. En canvi, si la calefacció no és de gas natural, el consum baixa fins als 3.000 o 4.000 kWh anuals.

“No pots triar la tarifa d'accés que vols. Te'n correspondrà una segons la potència o el consum que tinguis.”