23 novembre 2023

Endesa eleva la inversió a 8.900 milions fins al 2026 per créixer en electrificació neta

Presentación de resultados 9M2023
José Bogas (dreta), conseller delegat, i Marco Palermo (esquerra), director general economicofinancer.

La companyia encara el context d'inflació i costos financers més elevats amb una redefinició de les seves prioritats: la inversió en xarxes es vincula als nous paràmetres reguladors, i comptarà amb socis per desenvolupar els projectes renovables.

L'acompliment d'Endesa es guia per tres pilars estratègics: rendibilitat, flexibilitat i resiliència per definir la destinació de la inversió; eficiència de les operacions, amb més control de costos i la maximització de la generació de caixa, i sostenibilitat financera i ambiental.

Situa la previsió de resultat ordinari net en 2.200-2.300 milions el 2026, amb un ebitda de 5.600-5.900 milions i un dividend d'1,5 euros aquell any. S'estén la ràtio de payout del 70 % un exercici més i s'ofereix un dividend mínim garantit d'1 euro tot el pla.

 

  • Endesa actualitza la seva estratègia per al trienni 2024-2026, en una conjuntura de creixement de costos financers i d'inflació, amb un pla continuista respecte a l'anterior. La inversió bruta se situarà en 8.900 milions, en línia amb el pla precedent. Les xarxes de distribució i la generació renovable, dos dels pilars de l'electrificació neta, es mantenen com a eixos clau.
  • Els grans objectius financers són la consecució d'un resultat brut (ebitda) d'entre 5.600 i 5.900 milions el 2026, cosa que resultaria en un benefici ordinari net d'entre 2.200 i 2.300 milions d'euros per a aquell mateix any.
  • Es manté i s'actualitza alhora la política de dividend: s'estén el 70 % de payout un any més, fins al 2026. I, paral·lelament, s'ofereix un dividend mínim garantit d'1 euro per acció durant el trienni. La previsió és que se situï en 1,5 euros per títol el 2026, cosa que suposaria una rendibilitat per dividend del 8 %.
  • La companyia guiarà la seva activitat en els pròxims tres anys tenint en compte el possible alentiment de l'electrificació motivat pels costos financers més elevats i per la inflació, alhora que el context regulador encara s'ha d'aclarir en el negoci de distribució i als territoris no peninsulars. Tot plegat ha derivat en una reavaluació de l'estratègia de creixement.
  • Per al període 2024-2026, els tres pilars estratègics sorgits d'aquest procés són, primer, la rendibilitat i la flexibilitat —sobre la base del model de socis externs en el desenvolupament renovable— a l'hora de decidir la destinació de les inversions; l'eficiència i efectivitat de les operacions, amb més control de costos i maximitzant la generació de caixa, i, en tercer lloc, la sostenibilitat financera i ambiental.
  • Els 8.900 milions d'inversió es distribueixen en 2.800 milions d'euros bruts per a xarxes de distribució, 200 milions més que en el pla anterior pendents d'una visibilitat més gran sobre la revisió reguladora; 4.300 milions més per a renovables, la mateixa xifra que en el pla precedent, amb un pes més gran de l'eòlica per assolir els 13.900 MW de capacitat renovable al final del 2026 i amb Andorra, Pego i els 800 MW eòlics de Galícia com a projectes estrella, i 900 milions per a l'àrea de clients per tal d'assolir els 7,5 milions en el mercat lliure a la Península Ibèrica al final del trienni, alhora que l'electrificació de tots els usos energètics guia l'estratègia comercial.
  • La sendera cap a la plena descarbonització d'Endesa el 2040, cosa que la convertiria en una companyia Net Zero, es manté amb la sortida del carbó en el negoci insular com a fita intermèdia el 2027, després d'haver aconseguit tancar aquest 2023 l'última central de carbó a la Península, As Pontes. El 93 % de la producció peninsular d'Endesa estarà lliure d'emissions el 2026, des del 79 % del tancament d'aquest any.
  • La companyia es marca com a objectiu clau de foment de l'electrificació neta que al voltant del 90 % de la seva energia venuda a clients a preu fix procedeixi de fonts no emissores el 2026, des del 76 % de l'any en curs. El marge integrat unitari del negoci elèctric liberalitzat es mantindrà estable en el període.
  • En el negoci de gas, es preveu una recuperació dels marges després de l'any 2023, excepcionalment negatiu, alhora que la cartera de clients es mantindrà plana en 1,8 milions, 1,4 dels quals en el mercat lliure. Es preveu un descens en l'ús del gas per produir electricitat en centrals de cicle combinat derivat de la normalització progressiva d'aquesta tecnologia de generació.
  • La ràtio de deute financer net en relació a l'ebitda se situarà en 1,4 vegades el 2026, des de les 2 vegades del 2022 i una estimació de 2,1 vegades per al 2025 en el pla anterior. El percentatge de deute lligat a criteri de sostenibilitat superarà el 80 % al final del pla, des del 64 % del 2023. Endesa arribarà al tancament del 2026 amb un deute financer net d'entre 8.000 i 9.000 milions, entre un 10 % i un 20 % menys que al tancament d'aquest any.

 

Endesa ha presentat avui a la comunitat inversora l'actualització del seu pla estratègic per al període 2024-2026, en un context de costos financers més elevats i d'inflació que pot afectar el ritme de l'electrificació de l'economia. Aquesta conjuntura, unida a la necessària visibilitat sobre qüestions reguladores crítiques a escala nacional i europea, ha portat l'empresa a reenfocar els seus pilars i estratègies de creixement.

Per al període 2024-2026, els tres eixos estratègics sorgits d'aquest procés de reavaluació són, primer, la rendibilitat i la flexibilitat, amb el model de socis externs i rotació d'actius en marxa, a l'hora de decidir la destinació de les inversions; l'eficiència i efectivitat de les operacions, amb més control de costos i maximitzant la generació de caixa, i, en tercer lloc, la sostenibilitat financera i ambiental.

Tot això és plenament compatible amb la sendera de descarbonització del mix de generació de la companyia alhora que focalitza la seva oferta als clients domèstics i empresarials en els serveis de valor afegit i en el subministrament d'electricitat a partir de fonts no emissores.

Després de considerar tots aquests elements, Endesa fixa com a objectius per al 2026 assolir un benefici brut (ebitda) d'entre 5.600 i 5.900 milions, un benefici ordinari net de 2.200-2.300 milions, un deute financer net de 8.000-9.000 milions i un dividend d'1,5 euros (cosa que suposaria una rendibilitat per dividend del 8 %), amb un terra garantit d'1 euro/acció durant els tres exercicis del pla.

En total, la inversió prevista en la nova estratègia per a la Península Ibèrica es manté en una línia continuista respecte al pla 2023-2025, situant-se en 8.900 milions. La partida destinada a xarxes en aquest pla (2.000 milions nets) està condicionada a una visibilitat més gran sobre el període regulador 2026-2031 pel que fa a la remuneració de la inversió en xarxes.

La inversió en renovables es manté estable en 4.300 milions, per tal d'assolir els 13.900 MW de potència renovable al final del pla i arribar així al 93 % de la producció lliure d'emissions a la Península. Una aposta més gran per l'eòlica, que absorbirà 1.600 MW (per 2.000 MW de la solar), alhora que els projectes de repotenciació eòlica i hidroelèctrica són les novetats principals respecte al pla anterior.

Els tres projectes estrella en aquest camp són els de transició justa d'Andorra (Terol), Pego (Portugal) i Galícia. Els dos primers suposen una inversió de 1.700 i 700 milions d'euros, respectivament, i estaran en funcionament el 2026-2027 i 2026. El tercer és el conjunt de parcs eòlics que sumen 800 MW i una inversió de prop de 1.000 milions per estar en marxa el 2025. Són projectes de transició energètica sostenibles financerament, en els quals cerquem oportunitats laborals per als empleats afectats per activitats que cessen donant-los suport amb formació i desenvolupant econòmicament la zona amb noves activitats econòmiques sostenibles de futur.

Endesa manté la sortida total del carbó a Espanya el 2027, amb el final de l'operació d'Alcúdia que es manté per raons de seguretat de subministrament, i després d'aconseguir el tancament de la seva central de carbó més important (As Pontes) aquest any. La descarbonització plena de l'empresa es reconfirma per al 2040, any en què haurà abandonat el negoci del gas en conjunt. Tot això amb l'objectiu de transitar per la meta de l'Acord de París d'1,5 °C d'increment de temperatura respecte a l'era preindustrial.

José Bogas, conseller delegat d'Endesa, ha comunicat als inversors durant la presentació del pla: "La nova estratègia més selectiva quant a la destinació de les inversions optimitza el nostre model d'empresa verticalment integrada, alhora que manté una flexibilitat que permeti capturar oportunitats de futur. Xarxes i renovables, eixos clau de la transició energètica, són essencials perquè Europa augmenti la seva independència energètica, la seguretat del subministrament i aconsegueixi una energia assequible. Un sòlid flux de caixa és el que sustenta el compliment de les exigències de la transició, alhora que enforteix la solidesa financera. Tot això amb l'objectiu, també, d'oferir una política de dividend atractiva i sostenible".

Endesa Capital Market Day 2023
El conseller delegat, José Bogas.

Estratègia comercial

La creació d'un mix energètic net recolzat en una xarxa més eficient, resilient i digitalitzada és la palanca sobre la qual Endesa es recolzarà per tal d'oferir serveis de valor i bona experiència de client per promoure'n la lleialtat, juntament amb una inversió de 900 milions fins al 2026 destinada a clients.

Amb l'estratègia de base d'incrementar l'electrificació dels clients, ens recolzarem en el coneixement de les seves necessitats per oferir productes més sofisticats i d'alt valor per als usuaris. La cartera de contractes en el mercat lliure a Espanya i Portugal s'incrementarà fins als 7,5 milions al tancament del període (7,1 milions estimats al final del 2023), cosa que ajudarà que el volum total de vendes liberalitzades d'electricitat a preu fix creixi fins a 53 TWh (terawatts/hora).

La companyia es marca com a objectiu clau de foment de l'electrificació neta que al voltant del 90 % de la seva energia venuda a clients a preu fix procedeixi de fonts no emissores el 2026, des del 76 % de l'any en curs. El marge unitari integrat del negoci elèctric liberalitzat es mantindrà estable en el període.

En el negoci de gas, es preveu una recuperació dels marges després de l'excepcional 2023, molt afectat per la volatilitat del mercat, alhora que la cartera de clients es mantindrà plana en 1,8 milions, 1,4 dels quals en el mercat lliure. Es preveu un fort descens en l'ús del gas per produir electricitat en centrals de cicle combinat.

Quant a l'acompliment financer previst per als tres pròxims anys, el director general economicofinancer, Marco Palermo, va desgranar les bases del creixement dels resultats i de la reducció del deute. L'ebitda assolirà els 5.600-5.900 milions, una alça del 31 % respecte al 2023 estimat, gràcies al fet que tots els negocis aporten en positiu recolzant-se en la normalització esperada del mercat i els avenços en l'àmbit regulador. Al seu torn, el resultat ordinari net es veu impulsat fins als 2.200-2.300 milions fonamentalment per aquesta evolució sòlida de l'ebitda, a la qual s'afegeixen unes menors càrregues financeres, una normalització fiscal després del final de l'impost extraordinari i un augment dels pagaments a socis minoritaris fruit de l'estratègia d'entrada de socis per compartir projectes.

Pel que fa al deute net, es preveu en el període afegir al passiu d'entre 10.000 i 11.000 milions, amb el qual tancarà el 2023, 8.000 milions més en inversions netes i 4.000 milions en pagament de dividends; partides que es compensen amb 11.000 milions de flux de caixa i 3.000 milions per l'aportació dels socis i la rotació d'actius, segons el nou model de col·laboració ("partnership model"). Amb això, el deute net se situarà en 8.000-9.000 milions el 2026, un 10 %-20 % menys que al tancament del 2023. La ràtio de deute financer net respecte a ebitda serà d'1,4 vegades el 2026, des de les 2,3 vegades estimades al final d'aquest any. El percentatge de deute lligat a criteris sostenibles superarà el 80 % al final del pla (64 % el 2023).

 

Sobre Endesa

Endesa és una companyia elèctrica líder a Espanya i la segona de Portugal. A més, és el segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integral de generació, distribució i comercialització elèctrica. Ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a l'electrificació dels usos energètics en llars, empreses, indústries i administracions públiques, inclosa la mobilitat elèctrica, on és un dels principals operadors de punts de recàrrega d'Espanya. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power España, la digitalització de les xarxes a través d'e-distribución, i la responsabilitat social corporativa. En aquest últim àmbit actuem també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà suma prop de 9.260 empleats. Endesa forma part d'Enel, el grup elèctric més gran d'Europa.

Descàrregues

Documents

Nota de premsa  -  Descarregar

Presentació Pla Estratègic 2024-2026  -  Descarregar    

    

Imatges

Fotografia José Bogas, conseller delegat  -  Descarregar

Fotografia José Bogas, conseller delegat (dreta), i Marco Palermo, director general econòmico-financer (esq)  -  Descarregar

Fotografies genèriques d'Endesa  -  Descarregar

 

Àudios

NOU - Declaracions de José Bogas, conseller delegat (Àudio i transcripció) - Descarrregar áudio | Descarregar transcripció

 

Vídeos

NOU - Declaracions de José Bogas, conseller delegat (Àudio i transcripció) - Descarregar vídeo | Descarregar transcripció

Imatges de vídeo genèriques d'Endesa -  Descarregar

NOU - Imatges de vídeo del dia  -  Descarregar

NOU - Videonotícia editada del Pla Estratègic  -  Descarregar

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.