• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Preguntes freqüents

¿Què és el bo social i com es pot sol·licitar?

A causa de l’estat d’alarma pel COVID-19, el Govern ha prorrogat la vigència del Bo Social per als clients que l’havien de renovar en aquestes dates. El període de renovació s’estén automàticament fins al 30 de setembre.

 

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte fixat pel Govern sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

 

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Degut al brot de COVID-19, podran acollir-se al Bo Social elèctric els treballadors autònoms que s'hagin vist obligats a cessar la seva activitat o que hagin reduït la seva facturació en un 75 %.

Seran considerats clients vulnerables si la seva renda anual és igual o inferior aa:

 • 2,5 vegades IPREM (18.798,9 €) si no forma part d'una unitat familiar.
 • 3 vegades IPREM (22.558,7 €) si hi ha un menor a la unitat familiar.
 • 3,5 vegades IPREM (26.318,7 €) si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Si compleixen aquests requisits, i acrediten trobar-se en situació de cessament d'activitat o reducció de la facturació segons el que estableix l'article 28 del RDL 11/2020, de 31 de març, seran considerats clients vulnerables fins que no reprenguin la seva activitat laboral i durant un període màxim de 6 mesos a comptar des que obtingui el descompte en factura.

 

Quins són els requisits?

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

 • Si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha menors a càrrec: 1,5 vegades l'IPREM*.
 • Si hi ha un menor a la unitat familiar: 2 vegades l'IPREM*
 • Si hi ha dos menors a la unitat familiar: 2,5 vegades l'IPREM*

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2019: 7.519,59 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran 0,5 vegades l'IPREM si qualsevol d'aquestes circumstàncies es compleixen:

 • Si un membre de la unitat familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de la violència de gènere o una víctima del terrorisme.
 • Si un membre de la unitat familiar està en una situació de dependència reconeguda de grau 2 o 3.
 • Si la unitat familiar està formada per un únic progenitor i almenys un nen (famílies monoparentals).

Pensionistes: que el sol·licitant (o en cas que hi hagi unitat familiar, tots els membres de la mateixa) que tinguin ingressos, percebin la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no es percebin altres ingressos addicionals que superin els 500€ anuals en conjunt.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

 

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

 • Per nivell de renda: els qui compleixin els requisits per a ser considerats clients vulnerables i a més tinguin nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

 

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són  atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

 

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC sense descompte:

 • Pensionistes: 1.932 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 4.140 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

 

Es pot sol·licitar gratuïtament

S’han detectat llocs web fraudulents que volen cobrar per la gestió de la sol·licitud del Bo Social. Et recordem que la sol·licitud del Bo Social és un tràmit absolutament gratuït. No acceptis cap pagament per haver d'obrir la sol·licitud i no donis el teu número de targeta.

 

Quina documentació necessites per demanar el bo social

Quins documents cal tenir?

 

On trobar la documentació

Documentació

Consumidor vulnerable/ vulnerable sever

On aconseguir la documentació?

Formulari Bo Social

emplenat i signat per

tota la unitat familiar.

Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
En el cas que el titular formi part d'una unitat
familiar, llibre de família o certificació del full individual del
Registre Civil
 de cadascun dels integrants de la unitat familiar.
En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del
Registre Civil o qualsevol document expedit per
l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Només necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acredite Circunstancias Especiales:
 • Discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de la violència de gènere.
 • Víctima del terrorisme.
 • Graus de dependència reconeguda II i III.
Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Departament d'Assumptes Socials
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials

Com sol·licitar el Bo Social

El bo social forma part del mercat regulat de l'energia. En conseqüència, les úniques elèctriques autoritzades a oferir el bo social són les comercialitzadores del mercat regulat (comercialitzadores de referència).

Endesa és una companyia del mercat lliure. Per sol·licitar el bo social t'hauràs de posar en contacte amb alguna de les comercialitzadores del mercat regulat. S'encarregaran dels tràmits i et comunicaran si s'accepta o si es rebutja la teva sol·licitud:

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió